Pozývame Teba aj všetkých Tvojich kamarátov na adoráciu v Deň Zoslania Ducha Svätého, spoločne sa budeme modliť, ďakovať Bohu za Jeho Ducha a prosiť Ho, aby nás On sám napĺňal a viedol.
Veď sme od Boha dostali prisľúbenie: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ (Ez 36,26)
Teší sa na Teba 3DA tím :)
svety duch