Modlitebný tím v spolupráci s Chválovým tímom Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa
Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave pozývajú všetkých k spoločnej modlitbe počas
adorácie pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Vo Veľkonočnom období každý štvrtok od 15:00 hod. do 21:00 hod. bude prebiehať v Kaplnke UPeCe
adorácia za posilnenie viery, nádeje a lásky. Témou modlitieb bude, aby Duch Svätý, ktorého zoslanie
Katolícka cirkev očakáva na Turíce, napĺňal a osvecoval svojím svetlom srdcia mladých ľudí v UPeCe
a zapálil v nich túžbu po pravde, aby Cirkev mohla byť „otvorenou budúcnosti (…) a bola prežiarená
Kristom, novým človekom (…), aby sme boli dôslední, jednotní, odvážni“ (Benedikt XVI.).

Prvá adorácia s touto tematikou začne v prvopiatkovom týždni, už tento štvrtok 5. apríla 2018.
Táto modlitbová iniciatíva vyvrcholí spoločnými chválami v Kaplnke UPeCe
21. mája 2018 na Turičný pondelok, ktorý sa bude po prvý krát v tomto roku sláviť ako spomienka na
Pannu Máriu, Matku Cirkvi.

__
MAREK JURÍK