ZAMYSLENIE č. 48
18.4.2022 (pondelok vo Veľkonočnej oktáve)

Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. (Sk 2)

Zamyslenie:
Potrebujeme vidieť a počuť, aby sme uverili? Viacerí z nás áno. Nie je to len otázka viery. Táto cesta začína malými krôčikmi a učí nás umeniu malých krokov. Ak nedokážeme byť verní v malom, nebudeme verní ani vo veľkom. Naša viera je niečo veľké. Mala by byť v našom živote tá najdôležitejšia výsada. Je výnimočným darom, ktorý ak rozdávame, zakaždým rastie. V tomto skutku dávania je vzkriesený Ježiš Kristus zas a znova. Zjavuje sa nám zakaždým, keď akýkoľvek skutok lásky preukážeme aj tomu najmenšiemu. Boh nám dal isté prisľúbenia. Ale k týmto prisľúbeniam musíme pridať svoju vieru. Musíme byť presvedčení, že Boh môže a urobí všetko, a nikto nemôže zmariť jeho plány pre nás. Ak máme túto istotu, naša viera vždy zvíťazí nad trápením. Aj Ježiš sa trápil, volal k svojmu Otcovi a veril mu. Nevrátil sa k nemu naprázdno, dosiahol večný život, ktorý teraz On ponúka nám.

Modlitba:
Pomôž mi, aby moja viera vzrástla, Pane. Ukáž mi, ako mám rásť v istote, že v mojom živote urobíš to, čo si prisľúbil. Nikto nemôže zmariť Tvoje plány. Amen

Otázky na zamyslenie:
Ako sa starám o dar viery ?
Prijímam večný život, ktorý mi dáva Pán?
Kto je môj Boh, ktorý mi ponúka večný život?

Aktivita:
Staraj sa o svoju vieru, až je radosťou, ktorá bude rozdávaním rásť. 


Zamyslenie č. 47
17.4.2022 (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)

„Boh je pre kresťanov Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“ – sv. Páter Pio

Zamyslenie:
Keď si predstavíme pátra Pia, väčšina ľudí si asi ihneď v mysli vybaví staršieho mnícha s bielou bradou v hnedom habite a pletenými rukavicami na rukách. Tento taliansky svätec je aj v našich končinách veľmi populárny, a to aj medzi mladými. Vo svojom živote prežil veľa bolesti, veľa podozrievania i odmietnutia, takže nám je veľkým pomocníkom a bratom v ťažkých situáciách.
Páter Pio nás povzbudzuje: „Boh je pre kresťanov Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“  Ježiš tiež hovoril o strate, ktorá sa nám stane ziskom: „Lebo kto by si chcel zachrániť svoj život stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ (Lk 9,24). Presne toto urobil páter Pio. Odovzdal Bohu svoju bolesť, starosti a ťažkosti. A získal Boží pokoj. Bol to svätec, muž, ktorý dokázal iných privádzať na správnu cestu a viesť na ceste k Bohu.
V jednom, z jeho listov čítame: „Pokoj je prostota duše, vyrovnanosť svedomia, spokojnosť v duši, puto lásky. Pokoj je poriadkumilovnosť, harmónia, ktorá znie v každom z nás, je to trvalá radosť, ktorá sa rodí zo svedectva čistého svedomia, je to svätá veselosť srdca, v ktorej kraľuje Boh. Pokoj je cesta dokonalosti, alebo lepšie – kde vládne pokoj, tam sídli aj dokonalosť.
A diabol, ktorý to všetko dobre vie, robí všetko, aby nás olúpil o pokoj. Duša má byť smutná len pre jednu vec: keď urazí svojho Boha. Ale aj v tomto bode musíme byť veľmi opatrní: áno, musíme ľutovať svojich chýb a svojich zlyhaní, ale naša bolesť nech je mierna a nech sme vždy plní dôvery v Božie milosrdenstvo.“
Zmŕtvychvstalý Kristus nás posilňuje v nádeji: „Pokoj vám, ja som to. Aleluja! Nebojte sa! Aleluja!“

Modlitba:
Páter Pio, blízky mladým. Utiekam sa k Tebe a prosím o príhovor zvlášť v ťažkých životných skúškach, pri nerozhodnosti alebo obavách z budúcnosti. Prosím Ťa o príhovor pri pokušeniach a ochranu pred zlým. Nech máme dôveru v Boha, že keď mu odovzdáme svoju bolesť, získame pokoj a keď mu dáme svoje zúfalstvo, dostaneme nádej.

Otázky:
Dokážem Bohu odovzdávať svoje bolesti, alebo neustále reptám na to, prečo sa to či ono stalo práve mne? Čo ma oberá v živote o pokoj? Čerpám pokoj z modlitby a dôvery v Boha?

Aktivita:
Budem sa snažiť byť pozitívne naladený/á a nedať sa obrať o pokoj. 


Zamyslenie č. 46
16. 4. 2022 (Svätá sobota)

Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. (Gn 1)

Zamyslenie:
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27) A Boh videl, že všetko čo urobil, bolo veľmi dobré. Boh videl a Boh vidí.
Boh vidí. Tieto slová v nás často vzbudzujú strach, ale to nie je Boží zámer. On nechce vyvolávať strach, veď ako píše sv. apoštol Ján: ,,Boh je láska… dokonalá láska…“ „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach.“ (1 Jn 4, 18) A nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. (Rim 8, 38-39)
Boh vidí. A videl aj Abrahámovu vieru, keď išiel obetovať svojho jediného syna Izáka. Videl aj utrpenie Izraelitov, a tak poslal svojho proroka Mojžiša, aby vyviedol jeho ľud z Egypta. A skúma aj tvoje a moje srdce a vie o nás všetko. (Ž 139)
A ak nás Boh stvoril na svoj obraz, stvoril nás ako rovnocenných a pozýva nás k tomu, aby sme sa mu podobali. V čom? Práve v Láske. Láske, ktorá je jedným z ovocia Ducha Svätého. Lebo len láska vie odpúšťať, pozná smiech, pozná aj plač a len láskou sa každý z nás milosrdným môže stať.“
Prijmime dnes Ježišovo pozvanie: ,,Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6, 36) „Veď Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou sme spasení – a s Ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení sme milosťou skrze vieru; a to nie je z nás, je to Boží dar.“ (Ef 2, 4-6,8)
Tak uchopme tento dar, dar Božej lásky, a vykročme s vierou a odvahou do nových dní, veď Boh nás stvoril na svoj obraz a pozýva nás do dobrodružstva lásky.

Modlitba:
Vďaka Ti, Bože, za Tvoju lásku k nám. Vďaka Ti, že každý z nás je Tvojím jedinečným a originálnym obrazom, že sme Tvoje milované deti. Uč nás, Pane, stáť na tejto Pravde o nás, ktorá žije v nás. Prosíme Ťa o Ducha odvahy. Prosíme o silu, lásku a rozvahu. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som nositeľom Božej lásky v tomto svete?
Som si vedomý Božej sily a Božieho Ducha, ktorý žije vo mne?
Nezarmucujem Ho?

Aktivita:
Pomodli sa dnes žalm 139 a poďakuj Bohu za svoj život a dar viery.


Zamyslenie č.45
15.4.2022 (Veľký piatok)

A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. (Hebr 4)

Zamyslenie:
Pán trpel hoci bol synom. Boh dopustil… Nie pre to že by nebol dobrým ale opak je pravdou ktorú verím všetci poznáme a preto sa pozrieme na inú časť tohto Božieho slova. “A keď dosiahol dokonalosť stal sa pôvodcom večnej spásy”. Hlavou mi pri tejto vete ide jedna myšlienka. Ježiš, trpiaci a potiaci krv vraví nášmu Otcovi: “ Bože ak chceš odním odomňa tento kalich ale nie moja ale tvoja vôľa nech sa stane.” Tu sa Ježiš stáva a ukazuje ako naozaj poslušný a následkom tejto poslušnosti je naša večná spása. Aj naše utrpenie ak ho prijímame a zverujeme sa v ňom Božej vôli má rovnaký účinok pre nás, no nielen pre nás…

Modlitba:
Otec uč ma pravej poslušnosti a dokonalosti nie v umení nepadať ale v umení vstávať a bojovať.

Otázky na zamyslenie:
Aké miesto má v tvojom živote Ježiš, Boží Syn?Ako by si opísal dôveru, ktorú k nemu máš?
V ktorých oblastiach cítiš, že potrebuješ Ježiša viac poslúchať?
Čo všetko už priniesla Božia milosť do tvojho života?
Aké sú tvoje najhlbšie túžby vo vzťahu k Ježišovi?

Aktivita:
Vezmi si akýkoľvek kríž a skús pred ním (skús ho) polhodinu kontemplovať.


Zamyslenie č.44
14.4.2022 (Zelený štvrtok)

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. (Zj 1)

Zamyslenie:
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V poslednej knihe Biblie sa Ježiš predstavuje ako Alfa a Omega, ako Prvý a Posledný, ako Počiatok a Koniec. V knihe Exodus Boh hovorí Mojžišovi svoje sväté Meno, ktoré je nad každé iné meno. Meno, ktoré samo v sebe hovorí o svojej nekonečnosti a sláve. Ja som, ktorý som. V hebrejčine sa toto Meno označuje tetragrammatonom yod-hey-vav-hey JHVH. Pre Židov žijúcich počas Ježišovej doby, ale aj pre mnohých veriacich Židov dnes, je toto Meno také posvätné, že sa ho ani neodvážia vysloviť nahlas. Namiesto toho volajú Boha jednoducho Meno alebo Hashem. Keby totiž povedali Jeho skutočné Meno, ich jazyk by mohol vypadnúť z ich úst, a ich hlasivky explodovať. Takto seriózne to Židia brali.
Preto začali volať Boha rôznymi opisnými menami, na vyjadrenie Jeho rôznych vlastností. Adonai el Roi – Boh, ktorý nás vidí, Jehovah Shalom – Pán je náš pokoj, Jehovah Tsidqenu – Pán, naša spravodlivosť, Jehovah Raah – Pán je náš pastier, či najvyšší El Shaddai – Všemohúci Boh. Práve toto hebrejské Meno najviac vystihuje Boha zo stránky Veľkosti, Sily a Moci. Keď sa bližšie pozrieme na význam tohto Mena, El je skrátenou formou slova Elohim, čo symbolizuje Moc, Silu a Excelenciu Boha. Shaddai symbolizuje Božiu Citlivosť, Šľachetnosť a Úplnosť. Keď tieto slová spojíme, vznikne nám Dokonalosť, ktorá sa prejavuje v plnosti času. V čase, ktorý bol, v čase, ktorý príde, ale najdôležitejšie, v čase, ktorý je.
Ježiš hovorí, že je Alfa a Omega, Alfa je prvé písmeno gréckej abecedy, a Omega posledné. Čo nám tým chce Ježiš povedať je, že On bol na počiatku a bude aj na Konci, pri poslednom súde. Nepoznáme ani dňa, ani hodiny, preto buďme vždy pripravení a bdelí. Pretože Ježiš príde a bude súdiť spravodlivo. Náš spravodlivý sudca – Jehovah Tsidqenu.

Modlitba:
Bože, Ty si náš stvoriteľ, Ty si stvoril všetko, čo poznáme aj to, čo nepoznáme; Ty si Všemohúci. Prosíme Ťa, daj nám poznať Tvoju mocnú stránku, Tvoju silu a Tvoju excelenciu. Daj, nech sa aj my usilujeme o excelenciu vo všetkom, čo robíme. Dodaj nám silu, aby sme mohli čeliť pokušeniam Zlého a priblížiť sa tebe. Amen

Otázky na zamyslenie
Ako vnímam Boha ja? Vnímam iba Jeho jemné stránky, alebo aj Jeho Moc a Slávu?
Snažím sa robiť všetko najlepšie ako viem, aby som svojou excelenciou chválil Boha?

Aktivita:
Venuj dnes čas v našej modlitbe k oslave Pána, Jeho veľkosti a slávy. Chváľ Ho dnes za všetko, čím nás obdarúva a začni sa viac tešiť z každodenných, všedných maličkostí.


Zamyslenie č. 43
13.4.2022 (streda po palmovej nedeli)

Hľa, Pán, Boh, mi pomáha: ktože ma môže odsúdiť? (Iz 50)

Zamyslenie:
Každý z nás určite zažil v živote situáciu, kedy niekoho odsúdil. Či už kvôli oblečeniu, názoru, kvôli nepoznaniu danej osoby, či rečiam ostatných. Často sa hráme na sudcov, aj keď toho vôbec nie sme hodní. Prečo stále súdime?
V evanjeliu podľa Jána sa píše o hriešnici, ktorú ľudia odsúdili. Avšak Ježiš povedal: ,,Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A zrazu si ľudia uvedomili svoju hriešnosť. Zahanbení odišli a Ježiš ju povzbudil: ,,Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.“ Tejto žene to zmenilo život.
Aj my sa často cítime odsúdení, smutní. V slabých chvíľach cítime, že nie sme hodní priateľstva alebo lásky. Nikdy však nezabúdajme, že máme Boha, ktorý nás neodsudzuje. Ktorý je tu pre nás, aj keď si myslíme, že nás všetci odsúdili. On je tu s nami. A bezhranične nás miluje.

Modlitba:
Pane, ty si ten, ktorý mi pomáha. Si tu stále pri mne. Nemusím sa báť Zlého. Ďakujem Ti za každú chvíľu s Tebou a za všetko, čo mi dávaš. Ďakujem Ti, že aj keď mi je najhoršie, ty mi dávaš nádej, že sa všetko obráti na dobré. Amen

Otázky na zamyslenie:
Odsudzujem ľudí? Som ako tí, ktorí odsúdili hriešnicu?
Myslím na to, že mi Boh stále pomáha a nezabúdam mu za to ďakovať?


Zamyslenie č. 42
12. 4. 2022 (utorok svätého týždňa)

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. (Iz 49)

Zamyslenie:
Ježiš svojim učeníkom povedal: „Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5, 14). Tak ako proroka Izaiáša, tak aj nás Boh pozýva, stať sa svetlom pre ostatných. Ako to máme robiť?
Ak sme čítali knihu Genezis, vieme, že celý vtedajší svet síce o Pánovi veľa nevedel a každý si oslavoval svojich vlastných bôžikov, avšak všetci poznali Pána. Pod menom Boh Abraháma. Izraeliti všetkých generácií volali a naďalej volajú Boha: Boh našich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Vďaka čomu svet poznal Boha skrze Abraháma? Chodil po krajine a ohlasoval Pánovo meno? Nie, ale keď Abrahámovi Boh povedal choď, išiel. Keď mu prikázal obetovať vlastného syna, bol pripravený vyliať jeho krv na oltári. Krv toho syna, z ktorého malo vzísť potomstvo také veľké, že ho nebude možné spočítať. Abrahám napriek tomu veril, že sa Božie plány vymykali všetkej logike sveta. Veril a dovolil, aby Boh konal skrze neho. Sám Abrahám by nedokázal nič z toho, čo dokázal urobiť s Bohom. Ako Abrahám, tak aj my by sme mali ohlasovať Boha naším životom. Tým, že budeme veriť jeho vôli. Tým, že mu dovolíme, konať skrze nás. S každým z nás má Boh svoj plán, záleží však na nás, či mu dovolíme ho vykonať.

Modlitba
Pane, ďakujem ti, za to že ma zahŕňaš do svojich plánov, že mi dávaš ponuku konať tvoju vôľu. Prosím ťa dávaj mi rozum; vieru, aby som si nezakladal na logike tohto sveta, ale veril vždy tebe; silu, aby som ju dokázal plniť. Prosím ťa, odpusť mi každú chvíľu, keď som ťa sklamal neposlušnosťou voči tebe.

Otázky na zamyslenie
Dovolím Bohu, aby konal skrze mňa?
Snažím sa počúvať Božie slovo a hľadať jeho vôľu?

Aktivita
Skús sa najbližšie ráno, hneď ako vstaneš z postele pomodliť modlitbu odovzdania – vlastnými slovami odovzdaj Bohu všetky svoje túžby a pocity – tie pozitívne aj negatívne, odovzdaj mu všetky svoje skutky, ktoré v daný deň hodláš vykonáš.


ZAMYSLENIE č. 41
11.4.2022 (pondelok po 6. pôstnej nedeli)

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? (Ž 27)

Zamyslenie:
Každý sa niečoho bojí. Aj ten na pohľad najtvrdší chlapisko, akého si len viete predstaviť. Rešpekt pred nástupom do lietadla, alebo obava, či sa dokážem postarať o svoju rodinu sú na mieste. No ak to strachu dovolíme, môže nás zviazať až tak, že budeme plní úzkosti a zo stresu nedokážeme normálne fungovať. V situáciách, kedy cítim, že mi strach prerastá cez hlavu, hľadám silu v Pánovi. A vždy ju u Neho nájdem. Potom zase plná nádeje pomyslím na toľko beznádeje, ktorú musia pociťovať neveriaci ľudia, ktorí neveria alebo nevedia, že ju tu pre nich Niekto, o koho sa môžu oprieť.
Ak sa strachuješ, či urobíš skúšky, či si nájdeš manžela alebo manželku, dobrú prácu a bývanie, či naša krajina nebude v ohrození a či na Ukrajine znovu zavládne mier, nepodliehaj týmto strachom. Všetko zver do rúk Pána, lebo čo sú všetky strachy tohto sveta oproti vedomiu, že ťa Boh tak miluje, že vydal svojho syna, aby ťa spasil a ty si mohol prísť do večnosti. Čo sú všetky nešťastia a bolesť tohto sveta, keď vieme, že Pán je nad tým a my sa raz budeme radovať v Jeho prítomnosti v nebi.
„Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena“. (Hebr 10, 35)

Modlitba:
Môj Pane, ďakujem Ti, že si mojím svetlom a spásou. Že ma chrániš a ja sa nemusím ničoho báť a o nič sa strachovať. Prosím Ťa za ľudí, ktorí nevedia, že vo svojich strachoch môžu hľadať oporu v Tebe. Daj, aby aj skrze mňa uvideli nádej, ktorú nám dávaš a ponúkaš ju aj im. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Viem, že s Pánom sa nemusím ničoho báť? Utiekam sa v úzkostiach k Nemu? Ďakujem Mu, keď ma zaplaví svojím pokojom? 


Zamyslenie č. 40
10. 04. 2022 (Palmová nedeľa)

„Ten, kto verí, nepotrebuje vysvetlenie. A ten, kto neverí, tomu nepomôže žiadne vysvetlenie.“ – sv. Tomáš Akvinský

Zamyslenie:
Dnes, na Palmovú nedeľu, si na omši pripomíname slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Je zvláštne, že ľudia, ktorí poznajú Ježiša, Jeho skutky a zázraky, ktoré vykonal pred ich očami, či už priamo im alebo ľudom v ich okolí, Ho najskôr vítajú a uctievajú, avšak krátko na to, sa Ho pri Jeho zatknutí a súdení nezastane ani jeden. Zrazu im je ukradnutý. Zrazu už nepotrebujú Jeho slovo, dokonca ani žiadne zázračné uzdravenie, hoci inokedy boli ochotní spustiť k nemu chorého aj zo strechy. A čo my?! Aké vysvetlenie alebo dôkaz potrebujeme ešte vidieť či počuť, aby sme skutočne uverili a žili podľa Jeho slova?
Občas žijeme život štýlom: „Teraz sa mi nechce. Nemám čas. Ešte musím pár vecí dokončiť a potom si už nájdem čas a priestor pre vieru.“ No akosi začnú plynúť dni, týždne, roky a zrazu nám život pretečie pomedzi prsty. V tom lepšom prípade si ešte pred sklonkom života nazbierame pár omší, ružencov či dobrých skutkov. V tom horšom prípade náš odchod z tohto sveta môže byť náhly a nestihneme dohnať nič. Preto žime každý jeden deň na maximum ako keby mal byť náš posledný. Neostávajme v hriechu týždne či mesiace len preto, že máme strach či iné povinnosti, ktoré v konečnom dôsledku nie sú ničím iným len výhovorkami. Tešme sa zo života. Ježiš je cesta, pravda a život. Nehľadajme vysvetlenia, jednoducho verme! Nechajme sa unášať láskou Boha, zverme Mu svoj život, rozhodnutia či strachy a On prekoná naše očakávania. Tomáš Akvinský sa tiež ešte zmieňuje: „Voči pochybovačom a neveriacim mám dôkaz, ktorý nikdy nemôžu odsunúť stranou – ešte sa nestalo, žeby niekto na smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“

Modlitba:
Drahý Ježišu, občas je to tak ťažké. Sedím na polceste zúfalý a paralyzovaný. Príď mi, prosím, naproti. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som skutočne pripravený uveriť vo zmŕtvychvstanie Pána ?


Zamyslenie Č. 39
9.4.2022 

Ich smútok zmením na radosť, poteším ich a rozveselím po žiali. (Jer 31)

Zamyslenie:
Iste poznáš chvíle, kedy sa cítiš sám, opustený a bezradný. Zdá sa ti, že všetko je stratené. Je to v poriadku, a ak ti to ešte nikto nepovedal, môžeš sa tak cítiť, lebo si človek, nie robot.
Často si myslíme, že byť kresťanom znamená, že každý jeden deň budeme mať úsmev na tvári, ba možno sme upadli až do takého klamstva, že ak sa málo usmievam, ak som málo šťastný, moja miera svätosti klesá. Je to veľká pasca, plná pýchy. A veľké klamstvo.
Boh nikdy nechce od teba, aby si sa pretvaroval. Nechce aby si sa tváril, že je všetko v poriadku, keď v srdci cítiš bolesť. Chce od Teba úprimnosť. Chce Teba, takého, aký si, aj smutného a bezradného. Neskrývaj sa pred ním, len preto, že svet od Teba vyžaduje, aby si sa usmieval od ucha k uchu, inak budeš málo obľúbený a odmietnutý. Pamätaj, tí, ktorí ťa majú skutočne radi, budú s tebou, aj keď dôvod na úsmev zrovna mať nebudeš. Nikdy nepotláčaj smútok, dovoľ si ho. Máš na to právo. Daj Bohu všetko, čo ťa ťaží, len sa na nič nehraj.
A keď prejdeš tvojim tmavým údolím, Boh zotrie tvoje slzy a nájdeš aj radosť. Opäť ťa poteší. Buď proste len sám sebou, nič nestratíš. Naopak, len získaš – nájdeš svoje milované ja, ktoré môže byť aj smutné.

Modlitba: Pane, už sa nechcem na nič hrať. Dávam sa ti, taký, aký som, aj so svojim smútkom. Zbav ma klamstva, že ma budeš mať rád, iba keď budem usmiaty. Daj nech som k tebe aj k sebe vždy úprimný.

Otázky:
Čo by mi pomohlo prestať sa na niekoho hrať?
Verím, že Boh je so mnou spokojný, aj keď plačem a nezvládam veci robiť tak, ako by som chcel?

Aktivita:
Nabudúce, keď budeš v situácii, kedy by si sa najradšej skryl za úsmev, urob len jedno – prijmi svoju slabosť. Boh ťa prijme.


Zamyslenie č. 38
8.4.2022 (piatok po 5. pôstnej nedeli)

„Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov.“ (Jer 20)

Zamyslenie:
Boh stojí pri každom z nás nielen v situáciách, v ktorých ide o život ako u Jeremiáša, ale aj v „nebezpečenstvách“, s ktorými denne zápasíme. Stojí pri žene v domácnosti, ktorá sa snaží správne viesť deti, udržovať v čistote domácnosť, pripravovať pre svoju rodinu jedlo. Je pri študentovi, ktorý zápasí s tlakom termínov skúšok. Či sa okolo nás bojuje skutočnými zbraňami, alebo ide len o zápas v našej mysli a srdci. Boh je naším ochrancom, pripravený bojovať za nás a obrániť nás. Niekedy je nám však ťažko prosiť Boha o pomoc. Ale pamätajme, Boh je s nami. Nemusíme kráčať touto cestou sami! „Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov.“ V živote Jeremiáša sa stmievalo, rovnako ako v jeho národe, ktorý spel neodvratne do katastrofy. Náš text patrí k „vyznaniam“ proroka, pri ktorých s horkosťou v srdci žaluje na bezprávie, ktoré musí zakúšať za svoje prorocké poslanie. Všetci sa ho snažia dolapiť do pasce a zbaviť slobody a života, i jeho priatelia. Napriek tomu nie je prorok zlomený: svoju hanu zveril Bohu, ktorý dokáže zvíťaziť nad jeho protivníkmi. Nebude zahanbený on, ani jeho Pán, pre ktorého pracuje, ale nepriatelia. Nemáme v skúškach a bolestiach len nariekať, ale aj s Jeremiášom volať: „Pán je so mnou ako silný bojovník,“ “Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov.” Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, je ozvena jednej z najstarších piesní v Biblii. Odvoláva nás na radostné spevy Izraelitov po prechode cez Červené more. Vrátiť sa v spomienkach k dobrým a pekným veciam, ktoré sme dostali od Pána Boha priamo, alebo cez ľudí, je účinný spôsob, ako nájsť svetlo, keď kráčame tmavou nocou.

Modlitba:
Láskavý Bože, odpusť nám naše viny a pre svoju dobrotu vysloboď nás z osídel hriechu, do ktorých sme upadli pre svoju krehkosť. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Dokážem vidieť dobro, ktoré koná Boh v mojom živote i napriek mnohým prekážkam, ktoré zakusujem?
Dokážem chváliť Pána a spievať mu za to, že ma vyslobodzuje od zlého a odpúšťa mi hriechy?
Rozjímam o Kristovom utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní s vďačnosťou, že Boh to urobil aj pre mňa?


Zamyslenie č. 37
7. 4. 2022 (štvrtok po 5. pôstnej nedeli)

Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Ako často a radi sa púšťame do rozhodnutí, ktoré dokážu zmeniť tak veľa. Napríklad niekomu blízkemu poviem niečo, čo si nezaslúži počuť alebo niekomu ublížim, najčastejšie slovom, lebo si potrebujem zachovať svoju hrdosť… Alebo dokázať, že len môj názor je ten správny. Prečo sme tak často tvrdohlaví a nedovolíme Pánovi našich životov, aby zmenil náš pohľad na vec a naše zmýšľanie? Prečo vidíme chyby na druhých ale nevidíme vlastnú zatvrdnutosť srdca?

Modlitba:
Pane, pokorne Ťa prosím, aby som dokázal odstrániť zatvrdnutosť vlastného srdca a vpustil doň Teba. Prosím o silu odpustenia, porozumenia a lásky pre ľudí, ku ktorým sa nechovám vždy najlepšie. Amen.

Otázky na zamyslenie:
V akej oblasti sa prejavuje najviac moja „zatvrdnutosť srdca“?
Čo na tom dokážem zmeniť vlastnou silou a čo s pomocou Pána? 


Zamyslenie č. 36
6. 4. 2022 (streda po 5. pôstnej nedeli)

Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Jn 8)

Zamyslenie:
Pane, zase som padol, zase som v starom hriechu, v hriechu, ktorý som si myslel, že už som nad ním zvíťazil. Pane, čo bude so mnou? Som ešte hodný tvojej lásky?
Aj vy bojujete s podobnými myšlienkami a ste ako na kolotoči? Aj vy ste sa zacyklili v tých istých veciach? Aj vy premýšľate, čo by bolo keby? Ak by som? Aj vy hovoríte Bohu: „A kde si Bože? Nevidím Ťa.“ Tak aj vám šepká Ježiš: „Neboj sa, poď a vstaň.“ Aj vám šepká: „Milujem Ťa, moje dieťa.“  Aj vám hovorí Ježiš tak, ako sme čítali v evanjeliu, ktoré je radostnou zvesťou: „Ani ja Ťa neodsudzujem, choď a viac nehreš.“ Choď, sprav ten jeden krok, lebo ja Ti už idem v ústrety, moja stratená ovečka.
Áno, je to tak jednoduché a zároveň tak niekedy ťažké. Je to všetko len o malých krokoch, alebo ako povedala rybička Dory: treba stále plávať, stále plávať a pozývať Ducha Svätého do všetkého, Ducha Tešiteľa – Ducha radosti – ktorý berie našu hanbu a prináša radosť. Veď v „radosti Pána je naša sila“ (Nehemiáš 8,10) a ako nás pri svojej návšteve povzbudil pápež František: „Boh Ťa miluje tam, kde sa za seba hanbíš a miluje Ťa vždy!“ Lebo prúdy Lásky nič nezastaví, ani múr hanby, ani múr z minulosti.
Ešte stále tomu neveríš? Tak pozri na kríž, tam je tajomstvo Lásky, tajomstvo lásky Otca k nám, veď:
„Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3,16).
A tak teraz, ani nie zajtra, ani nie včera, ale teraz je ten správny čas ukázať všetku silu v nás, teraz je ten správny čas zabudnúť na to zlé. Lebo ak ostaneme v Jeho slove budeme naozaj Jeho učeníkmi, poznáme Pravdu a Pravda o nás, ktorá žije v nás, nás oslobodí. Veď tam si pripomíname, čo v ňom máme, a to, že sme milované Božie deti. A tak už nehľadajme život tam, kde život nie je, lebo my predsa túžime byť navždy živý, či nie? ;)

Modlitba:
Pane, vďaka za Tvoj kríž, za víťazstvo lásky, vďaka za to, že Ty ma miluješ takého, aký som, aj s mojimi slabosťami, pádmi a zlyhaniami. Pane, prosím Ťa, veď ma vo svojej Pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása. Amen!

Otázky na zamyslenie:
Ostávam v Božom slove?
Verím, že Ježiš je Cesta, Pravda a Život?
Čo to pre mňa znamená?

Aktivita:
Vypočuj si dnes pesničku Ján 8,32 od kapely F6 a porozmýšľaj nad jej slovami.


Zamyslenie č. 35
5.4.2022 (utorok po 5. pôstnej nedeli)

Zhliadne na modlitbu núdznych. (Ž 102)

Zamyslenie:
Kráčajúc púšťou života premýšľam – som vari ja núdzna? Som biedna, nemajetná, či som žobrákom trpiacim nedostatkom.. nedostatkom čoho?

Obklopená starosťami tohto sveta, zabúdam dôverovať. Modlitby mám vlažné, stereotypné, pýtam sa, kto je mojím Bohom? Aký je..?

Spomínam si na Ježišovu modlitbu plnú biedy a núdze. Tvár biela od strachu, v hrudi ho tlačí nesmierna úzkosť. Krv zmiešaná s potom mu steká po tvári. Trasie sa… Vie, čo ho čaká. Ale i tak sa pýta, či nieto inej cesty. „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ – vyhlási nakoniec a v plnosti sa odovzdáva, na čo mu z nebies prichádza posilnenie.

Trpíme nedostatkom dôvery a naše modlitby sú trápne, stereotypné. Veríme v Boha, no zabúdame, že On dáva viac ako sám sľúbi. Modlitbou si nekupujeme lístok pre bezproblémový a bezbolestný život. Sme denne vyzvaní niesť svoje kríže a túžiť po Jeho nekonečnej láske. Vyzýva nás, aby sme sa mu odvážne zverili a verili, no nie v pasivite, ale v budovaní intímneho vzťahu s Ním. Veď sám dotykom uzdravoval malomocných, On sám sa verejne a plný lásky postavil za tých, ktorých spoločnosť už dávno odsúdila. A čo viac, hoci bol na smrť vystrašený, posilnený v modlitbe s odvahou vzal surové drevo kríža na svoje doráňané plecia a dokončil Otcovu vôľu, aby sme my mohli  byť spasení.

Byť odvážny neznamená nebáť sa. Báť sa neznamená neveriť. Strach je fyziologickou súčasťou človeka, vďaka ktorej vieme napredovať. Nezostávajme v našej osobnej komfortnej zóne držiac sa zaužívaného, odmietajúc neznáme. Jednoduché a zaužívané nie je to isté ako bezpečné. Neboli sme stvorení pre život v komforte. Svet sa neustále mení a my čelíme mnohým výzvam a skúškam.

Preto ťa pozývam, aby si sa i ty postavil pred Boha s odvahou a ochotou riskovať. Nech naše modlitby nie sú vlažné a fádne. Prejavme mu s odvahou a v dôvere, že sme núdzni, lebo prisľúbil, že nepohrdne našimi prosbami. 


Zamyslenie č.34
4.4.2022 (pondelok po 5.pôstnej nedeli)

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.” (Jn 8) 

Zamyslenie:
Prešla ti niekedy mysľou táto veta? Možno keď si poukazoval na niekoho hriech, alebo posudzoval správanie iných. Odpovedz si sám. Sme ľudia a sme hriešni. Všetci. A práve preto nás Ježiš vyzýva zamyslieť sa nad touto vetou, ba až výčitkou: „kto z vás je bez hriechu?“. On sám, jediný bez hriechu, kameň nezodvihol. Mal na to úplné právo, no On to neurobil. Ježiš nezodvihol kameň, ani nikdy nedvíha, hoc môže. Čo nás tým chcel naučiť? Dal nám vzor, ako nezištne odpúšťať a nesúdiť. Boh neodsudzuje hriešnikov, ale hriech. A to chce aj od nás, aby sme si uvedomili, že hoci sme hriešnici, On nám odpúšťa a rovnako máme robiť aj my. „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ (Mt 7,1)
Keď budeš mať niekedy opäť „potrebu“ poukazovať na niekoho hriech, spomeň si na tieto Ježišove slová a na to, aká bola Jeho reakcia.

Modlitba:
Pane, prosíme Ťa, daj, aby sme si uvedomovali, že sme všetci hriešni. Daj, aby sme sa na ľudí okolo seba pozerali Tvojimi milosrdnými očami a nedvíhali kamene odsúdenia. Daj nám silu nesúdiť, ale odpúšťať a milovať ako Ty. Amen.

Aktivita:
Nájdi si chvíľu času a zamysli sa, do koho si naposledy chcel „hodiť kameň“ odsúdenia. Pokús sa na tú osobu pozrieť očami Krista. Pomodli sa dnes zaňho a ak je to v tvojich možnostiach, pokús sa danému človeku dnes prejaviť nejaký skutok milosrdenstva, či už milým slovom, ospravedlnením alebo povzbudením. 


Zamyslenie č. 33
3. 4. 2022 (5. pôstna nedeľa)

„Pravda nie je vždy taká istá, ako býva rozhodnutie väčšiny.“ – Sv. Ján Pavol II.

Zamyslenie:
Na začiatok si položme otázku. Čo je to pravda? Povedzme si úprimne. V dnešných časoch sa už veľmi ťažko hľadá skutočná pravda. Mnohí z nás zažívame, že na rôznych miestach nám ľudia hovoria rôzne veci. Či už ide o situáciu ohľadom covidu, o vojnu na Ukrajine, politiku, cirkev, či život samotný. Nasávame kopec informácií a niekedy sa v tomto informačnom víre úplne strácame. Ježiš nám ale hovorí: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6). Na to, aby sme vedeli kráčať po tej správnej životnej ceste, po tej, ktorá naozaj dá zmysel nášmu životu, a aby sme ju vôbec dokázali nájsť, musíme spraviť dôležitú vec. Vzdať sa právd tohto sveta. Svet nám ponúkne takú pravdu, ktorá nám vyhovuje. Môžeme si vybrať čomu chceme veriť. Ježiš ale dáva jasnú inštrukciu. „Ja som pravda…“. Ak chceme vedieť čo skutočne od nás Boh na tomto svete chce, musíme prijať, že iba On nám dá pravdivé odpovede na naše otázky.
Tak na záver ešte jedna otázka. Je pre nás dôležité trápiť sa kvôli mnohým „pravdám“, ktoré nám tento svet ponúka? Ľudia už nehľadajú pravdu, ale potvrdenie svojej teórie, preto jasným ukazovateľom pri hľadaní pravdy je naše svedomie – hlas Boží v každom z nás. Preto sa v otázkach hľadania pravdy vždy obráťme v modlitbe na Boha, aby nám skrze naše svedomie odhalil, čomu máme veriť.

Modlitba:
Pane, Ty vidíš naše konanie, vidíš do nášho srdca, vidíš prečo veríme tomu, čomu veríme. Prosím ťa, Pane, daj mi múdrosť, aby som vedel rozlíšiť dobro a zlo v každodenných situáciách, do ktorých sa dostávam. Veď ma, aby som vedel nájsť skutočnú pravdu. Nie ktorú mi ponúka svet, ale tú, ktorú mi ponúkaš Ty. Lebo Ty si Pravda. Prosím Ťa, aby aj skrze mňa si sa dotkol zmýšľania mnohých ľudí okolo mňa, aby som ich vedel priviesť na správnu cestu a k Tebe. Buď nám pravdou tam, kde sme sa nechali oklamať… Amen.

Otázky na zamyslenie:
Viem pozvať Boha do hľadania pravdy tam, kde mám pochybnosti, či je to skutočne tak, ako to prezentuje svet prípadne ľudia okolo mňa? Nešírim nepravdy ďalej? Nepoužívam v rôznych situáciách takzvané „polopravdy“?

Aktivita:
Boh nám najviac zjavuje odpovede na naše otázky v tichu. Nájdi si dnes 10 minút absolútneho ticha a predlož Bohu otázku, či naozaj verím pravdivým veciam alebo som sa nechal strhnúť zmýšľaním tohto sveta.


Zamyslenie č.32
2.4.2022 (sobota po 4.pôstnej nedeli)

„Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“ (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Skúsme si tento verš rozdeliť na dve časti. Prvá časť hovorí: „Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci“. Zachovávať Božie slovo. Čo si pod tým predstavíš? Pre mňa zachovávať Božie slovo znamená pridŕžať sa pravdy o Bohu, o sebe, o druhých. Žiť s ňou v súlade. Je dôležité túto pravdu poznať, rozumieť jej. Ešte dôležitejšie ale je zachovávať ju vo svojom srdci, a teda ju aj žiť. Zachovávať ju v srdci dobrom a šľachetnom. Takým sa tvoje srdce stáva práve vtedy, keď sa necháva premieňať Božím slovom. To ono tvoje srdce zošľachťuje.
Druhá časť verša hovorí, že blahoslavení sú tí, čo „s vytrvalosťou prinášajú úrodu“. Je to, ako keď si kúpiš priesadu svojej obľúbenej cherry paradajky a zasadíš ju do skleníka. Na to, aby si mohol o pár týždňov zbierať úrodu, potrebuješ sa o svoju priesadku starať. Nestačí ju jeden raz poliať, vyžaduje si to tvoju snahu a vytrvalosť. A tak je to aj v živote. Na to, aby si za sebou videl výsledky, je často potrebné, aby si bol vytrvalý a verný v tom, čo robíš. Neviem ako ty, ale ja som ešte nevidela cherry paradajku, ktorá vyrástla za jeden deň. :) Možno neuvidíš výsledky hneď. No ak ťa Pán volá niečo robiť a ty v tom vytrváš, ver, že príde čas, keď budeš žať úrodu.

Modlitba:
Pane, rozhodujem sa zachovávať Tvoje slovo vo svojom srdci. Žiť v Tvojej pravde. Pomôž mi, prosím, vo chvíľach, keď svoje srdce zapratávam vecami, ktoré ma zbytočne rozptyľujú, klamú ma. Vecami, ktoré mi škodia. Pomôž mi, aby som sa v týchto chvíľach vždy vedel vrátiť k Tebe – Pravde a Láske. Daj mi silu kráčať životom vytrvalo a s vierou v to, že moja námaha nie je márna. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Zachovávam Božie slovo vo svojom srdci? Žijem v pravde?
Ako je to s mojou vytrvalosťou? Aké cesty si vo svojom živote vyberám? Som pohodlný a volím si vždy tie kratšie, ľahké cestičky, z ktorých aj tak po pár dňoch vybočím? Alebo sa rád vydávam aj na dlhšie cesty, na ktorých sa odo mňa žiada, aby som bol vytrvalý a verný Bohu?

Aktivita:
Vyberiem si jednu oblasť svojho života, o ktorej viem, že v nej potrebujem byť viac vytrvalý a budem sa v nej naďalej snažiť. 


Zamyslenie č. 31
1.4. 2022 (piatok po 4. pôstnej nedeli)

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. (Ž 34)

Zamyslenie:
Srdce skrúšené je srdcom pokorným, poníženým a často veľmi zroneným či zraneným. Koľko takých sŕdc vidíme v tieto dni? Vidíme ich všade navôkol. V ľuďoch utekajúcich pred vojnou, v matkách, ktoré prišli o svoje dieťa, v manželkách, ktoré sa lúčili so svojimi manželmi, v deťoch, ktoré prichádzajú o svojich rodičov, kamarátov či bezpečie vlastného domova. Ale nielen tam. Skrúšené srdce vidíme aj v každodenných trápeniach našich životov. V každej situácii kedy sa pýtame: „Kde si Pane?“ Pán nám dnes slovami žalmistu odpovedá: „Som pri tebe, vidím tvoje krvácajúce srdce. Nesiem ťa v náručí a som ochotný nastaviť svoj chrbát miesto toho tvojho, aby som niesol ťarchu tvojho kríža“. Ježiš dnes nie je nečinným divákom sledujúcim drámu nášho života. Je hlavným aktérom, ktorý je tu aby nás dvíhal z prachu našej bolesti. Dnes je len na nás, či ostaneme v prachu hľadiac na biedu nášho ja, alebo sa pozrieme na kríž a vložíme svoju dlaň do prebodnutej dlane načahujúcej sa k nám.

Modlitba:
Pane, vieme, že sa pôstne obdobie pomaly blíži ku koncu. Preto ťa prosíme, aby sme vedeli s pokorou prijímať ťažké veci, ktoré sa na nás valia. Aby sme ti vedeli podať našu dlaň a plne ti dôverovať, že sa postaráš o veci, v ktorých sa cítime bezmocní. Či sú to správy o vojne neďaleko našej krajiny, konflikty a nešťastné situácie v rodine s rodičmi, súrodencami, manželom či manželkou. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby sme my boli rozsievačmi tvojho pokoja, aby sme vedeli rozdávať radosť a nádej. Použi si nás na podanie tvojich prebodnutých dlaní ľuďom v našom okolí. Amen

Otázky:
Nie som zaseknutý v bolestiach, ktoré ma trápia dlhšiu dobu?
Ako ich môžem odovzdať do Ježišových rúk?

Aktivitka:
V tichosti si prejdi celý deň a skús sa zamerať na situácie, v ktorý by si mohol viac vkladať dôveru do Ježišových rúk.


Zamyslenie č. 30
31. 3. 2022 (štvrtok po 4. pôstnej nedeli)

Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. (Jn 5)

Zamyslenie:
Skoro stále k nám prichádzajú rôzne informácie, názory a myšlienky. Ani si to neuvedomíme, len tak pozeráme do mobilu, sledujeme príspevky, čítame, či pozeráme videá. Ako ľahko len tomu všetkému uveríme. Občas sa ani nestihneme zamyslieť a už prijímame a súhlasíme s rôznymi postojmi. Veď to prezentujú známe osobnosti či kamaráti, tak si povieme, že je to v pohode. Ale je naozaj v poriadku tak jednoducho všetko prijať? Avšak, keď počúvame kázeň, čítame Sväté písmo, prijímame rovnako ľahko aj tieto názory, alebo sa nám to zdá byť až príliš ťažké či nemoderné? V Matúšovom evanjeliu Ježiš hovorí: ,,Kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Snažme sa aj my viac prijímať Ježišove slová, rozmýšľať o nich a nebyť k nim ľahostajní. Hľadajme v prvom rade Boha a jeho slávu, nie slávu sveta.

Modlitba:
Pane, prosíme Ťa, daj nám odvahu a silu správne sa rozhodovať, čo prijmeme do svojej mysle, veď nás v Duchu Svätom. Daj, prosíme, aby sme ťa nasledovali a neustále rástli vo viere. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Aké veci každodenne sledujeme a schvaľujeme?
Nemáme občas problém prijať Ježišove slová?

Aktivita:
Skús sa dnes zamyslieť nad tým, čo dnes zamestnávalo tvoju myseľ. Nájdi si počas dňa čas na rozjímanie nad tým, čo ti Boh hovorí.


Zamyslenie č. 29
30. 3. 2022 (streda po 4. pôstnej nedeli)

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5)

Zamyslenie:
Ako sa Boží súd dotýka veriacich a neveriacich? C. S. Lewis píše, že na poslednom súde to bude asi tak, že budú tam ľudia, ktorí povedia Bohu: „Tvoja vôľa nech sa stane.“ a potom tí, ktorým povie Boh: „Tvoja vôľa nech sa stane.“ Inými slovami, nebude to ani tak, že by Boh niekoho posielal do pekla, ale skôr to, že sa naplní Božia spravodlivosť. Hriech bude odsúdený a potrestaný. A ten, kto sa celý život kamarátil s hriechom, bude s ním previazaný už naveky. Ten, kto v tomto živote nestál o Boha, nebude nasilu nútený ísť do neba, naopak, bude si „užívať“ večnosť bez Boha.
Kresťan sa nemusí báť, že by ho Boh odsúdil. Kresťan môže žiť v pokojnej istote a dôvere, že brána Božieho kráľovstva je pre neho otvorená. Nemusí žiť v obavách, že na poslednom súde sa to zvrtne nejako nepríjemne inak.
Nie je to môj výmysel, ani môj názor, ale opieram sa plne o slová Pána Ježiša, ktorý povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5,24). „Nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života,“ to sú slová Pána Ježiša. Ak veríš Bohu, ktorý poslal Ježiša ako tvojho Spasiteľa, ktorý prišiel, aby na vlastnom tele ako človek niesol tvoj hriech a aj trest za tvoj hriech, tak sa už nemusíš znepokojovať myšlienkou na Boží súd. Nie je to preto, že si dobrý človek, ani preto, že si pokrstený, chodíš do kostola či dokonca si čítaš Bibliu. To sú všetko dobré veci, ale nie preto budeš spasený. Pretože, ruku na srdce, ani pri najlepšej snahe ešte zďaleka nedosahuješ Boží štandard, nie si dosť svätý.
Ak by si sa mal postaviť pred Boha len s tým, čo máš sám, tak sa ukáže, aký si nedostatočný, a tiež nie dosť statočný. Ak si porušil čo len jedno prikázanie, prestúpil si zákon. Ten, kto má záznam v registri trestov, nemusí porušiť všetky paragrafy. Stačí jeden na to, aby jeho register už nebol čistý. A to ho napríklad diskvalifikuje od určitých možností zamestnania.
Tak tvoj hriech ťa diskvalifikuje z toho, aby si vstúpil do neba. Ale ako kresťan nebudeš stáť pred Bohom Otcom sám. Bude tam aj Ježiš, ktorý povie: „Áno, tento človek tiež zlyhal, ako aj ostatní, ale aj za neho som zomrel. Aj jeho hriech som niesol na kríž. A on sa spoľahol na moju obeť. On mi uveril. Jeho hriechy sú zahladené mojou krvou.“ Spoľahni sa na slová, ktoré povedal Ježiš: „Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ Veríš tomu, čo hovorí Ježiš? Veríš, že On skutočne prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo v hriechu? A tak On hľadá aj teba a dáva ti svoje odpustenie a milosť.

Modlitba:
Áno, Bože, uznávam, že som hriešny človek. Nezaslúžim si Tvoje odpustenie, nezaslúžim si vstúpiť do Tvojho kráľovstva. Ale verím, že Pán Ježiš Kristus zomrel aj za tento môj hriech. A pre Jeho zásluhy a obeť na kríži Ťa prosím, odpusť mi a prijmi ma na milosť. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Na čom staviaš svoj život ?
Čo vlastne staviaš ?


Zamyslenie č. 28
29. 03. 2022 (utorok po 4. pôstnej nedeli)

S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh. (Ž 46)

Zamyslenie:
Ako často máme pocit, že sme sami. Opustení. Osamotení. Tento verš zo žalmu nám pripomína, že Pán je s nami. Kamkoľvek by sme sa na svojich životných cestách vybrali, Pán zástupov bude s nami. Čokoľvek by nás postretlo, Pán ostáva naším útočišťom. Nikdy nás neopúšťa. Ba dokonca sa necháva nazývať “naším Bohom”.
Nie majetnícky naším. Boha nemôžeme vlastniť. To, že sa necháva oslovovať “náš Boh” je nám pripomienkou toho, že s nami sám Stvoriteľ vesmíru chce žiť vzťah. Vzťah, v ktorom nikdy nie sme opustení. Nikdy nie sme sami.
Náš Boh je stále s nami a túži po spoločnom čase.

Modlitba:
Môj Pane, ďakujem Ti, že si stále so mnou, že ma nikdy neopúšťaš. Chcem s Tebou, Pane, budovať vzťah. Nechcem aby si bol iba Bohom. Chcem, aby si bol mojím Bohom. Daj, prosím, nech stále viem, že Ty si pri mne, kamkoľvek pôjdem.

Otázky na zamyslenie:
Uvedomujem si, že kamkoľvek pôjdem, Pán tam bude so mnou?

Aktivita:
Prečítaj si dnes 139. žalm.


Zamyslenie č. 27
28. 3. 2022 (pondelok po 4. pôstnej nedeli)

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. (Žalm 30)

Zamyslenie:
Koľkokrát si už padol, zhrešil, opakovane urazil svojho brata, sestru, a tým aj nášho Boha? V Starom zákone vidíme, ako sa neraz pre poklesky a pády ľudu rozpútal Boží hnev. Je vari „náš“ kresťanský Boh iný ako Boh Starého zákona? Nie. Boh bol ten, kto aj vtedy dával nové šance, milosti, obnovoval svoju zmluvu, chránil svoj vyvolený ľud. A on sa mu opakovane odplácal šomraním. Bohu najviac prekážala tvrdosť ich srdca, veď aj žalmista píše a vyzýva ľud svojej doby, aj nás: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti…“ (por. Ž 95, 8 – 9).
Ak si neuznali chybu, Boh im nemohol ich hriech odpustiť. Aký úžasný a milujúci je Boh! Je všemocný, ale dal nám slobodnú vôľu. A ak sa rozhodneme, že si zatvrdíme srdce, nemôže namietať. Láska totiž nikoho nenúti. Bohu však naša zatvrdnutosť nie je ľahostajná. Bolela a bolí ho tak, že dovolil, aby presväté srdce Jeho Syna bolo prebodnuté a strýznené. Len z lásky k nám. Z lásky k tebe aj ku mne. Preto, ak sa nám aj zdá, že Boh sa od nás odvrátil, že sa na nás hnevá, je to len preto, že náš pohľad je zastretý. On nás neustále miloval, miluje a bude milovať až do konca vekov. Ten moment, keď sa zarmucuje pre náš hriech, je len kvapkou v mori Jeho bezhraničnej lásky.
A čo my? Ako pristupujeme k našim bratom a sestrám, ktorí sa voči nám previnili? Ako dlho trvá náš hnev? Dokážeme odpustiť? Sú veci, na ktoré sa nedá zabudnúť, ale len od Pána sa nám môže dostať tej milosti, že sa na ľudí, ktorí sa voči nám ťažko previnili, budeme môcť pozerať očami srdca, očami milosrdenstva. Veď sú s nami na jednej lodi. A ako je napísané aj v Evanjeliu podľa Matúša: „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (Mt 18, 32 – 33).

Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti za Tvoju láskavosť, ktorou nás dennodenne zahŕňaš, nás – hriešnych, slabých, omylných ľudí. Chválime Ťa za Tvoje milosrdenstvo, ktoré je v rozpore s logikou a súdom tohto sveta, za všetky tie chvíle, keď nad nami v spovednici Tvoji služobníci vyriekli slová: „A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov…“. Pomáhaj nám čoraz viac premieňať naše srdcia, aby boli ako to Tvoje – milosrdné, láskavé, odpúšťajúce. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako riešiš spory? Hádaš sa a chceš silou-mocou presadiť svoju pravdu?
Zabúdaš na staré krivdy? Alebo ti bránia milovať tvojich blížnych v plnosti?

Aktivita:
Máš s niekým naštrbené vzťahy? Zahrň túto osobu láskavosťou, ktorú nám ustavične prejavuje náš nebeský Otec. Môže to byť aj maličkosť, úsmev, pozdrav… všetko sa počíta.


Zamyslenie č. 26
27.03.2022 (4. pôstna nedeľa)

„Nikdy nezmeškajte príležitosť urobiť niečo dobré.“ – Sv. František Saleský

Zamyslenie:
Keď si večer spytujem svedomie, prechádzam si, čo som v danom dni dobrého zažil, ale tiež sa zameriavam aj na to, čím som urazil Boha nášho Pána alebo svojho kamaráta. Či už myšlienkami, slovami, skutkami ale tiež aj zanedbávaním dobrého. Pri dobrých skutkoch a celkovo pri robení dobrého sa zastavujem asi najčastejšie a veľa o tom premýšľam. Čo je to vlastne zanedbať dobré? Je to, keď nepodržím niekomu dvere alebo sa nepozdravím? Urobil som si všetky úlohy do školy? Nedovolil som kamarátovi aby mi s niečím pomohol?
Myslím, že vo všetkých týchto situáciách sa dá nájsť zanedbanie dobrého, ak som tak mohol urobiť a neurobil som to. Sú to všetko veľmi milé a pekné veci, ktorými môžeme denne potešiť každého okolo nás a spríjemniť im tak deň. Preto neváhaj a nezmeškaj žiadnu príležitosť urobiť niečo dobré. Pozývam ťa spolu s Pánom do toho! Buďte dobrí, buďte svetlom v tmách a neváhajte pomáhať.

Modlitba:
Pane, daj prosím, aby sme chceli pomáhať všetkým ľuďom. Daj prosím, aby sme sa pri tom nezamýšľali, čo z toho budem mať ja keď mu pomôžem, ale aby sa rozhodovali pomáhať nezištne v láske a s pokorou. Amen

Otázky na zamyslenie:
Nezabúdam denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok? Som vždy nablízku, keď ma niekto potrebuje? Chcem tu byť pre druhých?


Zamyslenie č. 25
26.3.2022 (sobota po 3. Pôstnej nedeli)

Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. (Oz 6)

Zamyslenie:
V našich životoch máme dni, kedy sa cítime beznádejní, nevieme ako ďalej, máme pocit, že všetko, čo konáme, konáme inak, ako by sme mali a že celý svet sa nám akoby otočil chrbtom. Modlíme sa a máme pocit, že naša modlitba nie je vypočutá a častokrát aj strácame silu sa ďalej modliť. Avšak naša modlitba nikdy nezostane nevypočutá, modlitba je vždy večná a Pán koná v ten správny čas. Aj keď nám veci možno nevychádzajú podľa našich predstáv, vždy je tu s nami Pán a má pre každého z nás pripravený úžasný a jedinečný plán. Rôzne neúspechy a sklamania sú tu možno pre to, aby nás formovali. Dôležité je s pokorou prijať aj svoj neúspech alebo pre nás zdanlivo nevypočutú modlitbu, ktoré Pán dokáže premeniť na niečo oveľa väčšie, čo presahuje nás samých, lebo On má s nami možno iné plány ako tie, o ktoré sa usilujeme my, a ktoré nemusia byť pre nás vždy tie najsprávnejšie. Nezabúdajme sa preto vždy vracať k Pánovi v modlitbe a prosiť  ho o ukázanie tej správnej cesty, pretože on nás nikdy nenechá osamote, a vždy nám príde na pomoc.

Modlitba:
Pane, prosím Ťa o milosť správneho konania, aby som v mojich každodenných činnostiach a rozhodovaniach hľadal nie moju, ale Tvoju vôľu, aby som dokázal všetko robiť v Tvojom mene a nezabúdal na modlitbu.  Amen.

Otázky na zamyslenie:
Nezabúdam na modlitbu, keď neviem ako ďalej?
Ako často prosím Pána o pomoc a odovzdávam mu svoje problémy? 


Zamyslenie č.24
25.3.2022 (štvrtok po 3.pôstnej nedeli)

Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach. (Iz 7)

Zamyslenie:
Raz som cestoval vlakom na výlet. Vlak meškal. Robil som si starosti, či stihnem prípoj a tiež o to, aké bude počasie. Keďže bol piatok, povedal som si, že zvyšok cesty venujem ružencu. Ako som sa ho modlil, sprievodkyňa ohlásila, že prípoj nás počká. Pozerajúc sa von oknom som sledoval, ako spoza oblakov začínajú žiariť slnečné lúče. Išlo o znamenie od Pána? Racionálne zmýšľajúci človek by povedal, že šlo o náhodu. A s tým som ochotný súhlasiť – veď išlo o súhrn troch okolností, ktoré neboli až tak nepravdepodobné. Takéto náhody sa z času na čas dejú. No ak Boh stvoril všetko, čo je na svete, nestvoril predsa aj náhodu? V tej chvíli som nehľadel na to, či daná udalosť mala racionálne vysvetlenie. Dôležité pre mňa bolo to, že som v nej dokázal uvidieť Boha a duchovne sa posilniť.
Boh sa nám zjavuje všemožnými spôsobmi. Nemôžeme od Neho čakať len horiace kríky, rozdelené moria, zázračné uzdravenia či iné zázraky presahujúce racionalitu človeka. Mnohé Jeho zjavenia sú jednoduchšie, nenápadné ako vánok. Ťažko by sme nimi niekoho presvedčili o existencii Boha. No Boh ich určuje pre nás a posilu našej viery. Preto si žiadame od Pána znamenia. Či už v náročných situáciách, v ktorých Ho pri sebe necítime, ale aj vtedy, keď sme naplnení Božou milosťou, nech v nej čo najdlhšie zotrváme.

Modlitba:
Pane, Ty si všetko múdro stvoril. Pomáhaj nám vidieť vo svojom tvorstve Tvoju prítomnosť a zjavuj sa v našich životoch. Nech nás vnímanie Tvojej prítomnosti posilňuje, aby sme sa aj my sami mohli skrze Teba stávať znameniami pre ostatných.

Otázka na zamyslenie:
Zamysli sa nad uplynulým dňom. Aké znamenia od Pána, hoci aj drobné, si v ňom mohol/-la pozorovať?

Aktivita:
Zapíš si niekam zopár bežných vecí, v ktorých si našiel/-la znamenie od Pána. Keď sa budeš nachádzať v „hĺbkach podsvetia“, môžeš si na tieto veci spomenúť a pokúsiť sa v nich opätovne nájsť Pánove zjavenia.


Zamyslenie č. 23
24. 3. 2022

Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. (Jer 7)

Zamyslenie
Veď som vašim otcom nič nehovoril a nič neprikázal o obetách a žertvách vtedy, keď som ich vyviedol z Egypta. Iba som im uložil príkaz, ktorý znel: Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár.  (Jer 7, 22-24)
Podobne ako od Izraelitov, jediné čo od nás Boh žiada je, aby sme počúvali Jeho hlas a nezatvrdzovali si srdcia pred jeho slovom. Boh sa nám prihovára mnohými rôznymi spôsobmi – či už cez iných ľudí, kázne v kostole alebo cez Sväté písmo, ale aj vo chvíľkach ticha, keď sme celkom sami, iba s Bohom a nič nás neruší.
Mnoho ľudí sa, žiaľ, ticha bojí. Robia všetko preto, aby sa mu vyhli. Možno to vidieť takmer všade – zapnuté televízory, ktoré nikto nepozerá, zapnuté rádia, ktoré nikto nepočúva. Ľudia robia všetko preto, aby sa vyhli tichu, tichu v ktorom sa im môže prihovárať Boh.
Prečo tak robia? Boja sa snáď Boha a jeho slova? Boh nechce nikomu z nás zle, preto všetko, čo nám vraví, má slúžiť na našu spásu. Prečo sa mu potom ľudia vyhýbajú? Boh nikomu nevyčíta jeho slabosti, nesnaží sa nikoho zahanbiť. Aký majú teda ľudia dôvod vyhýbať sa Jeho slovu?
Svätý apoštol Ján napísal: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. (1Jn 1, 5). A taktiež: Ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. (Jn 3, 19-20).
My, ľudia, sa Bohu vyhýbame preto, lebo on je dokonalosť sama, niečo, čo naše hriešne srdce nedokáže zniesť. Preto nás jeho prítomnosť bolí a je nám nepríjemná. Je to, ako keď nám po dlhom pobyte v tme do očí zažiari prenikavé svetlo – rozbolia nás z neho oči. Takisto, keď nám po pobyte v duchovnej tme do srdca zažiari Božie svetlo, bude nás bolieť srdce. Keď to ale pretrpíme, budeme môcť znova vidieť a užívať si svetlo v plnosti. Preto by sme sa k Bohu mali obracať v každej chvíli, lebo čím dlhšie strávime v tme, tým bolestivejší bude návrat na svetlo.

Modlitba
Bože, ďakujem ti za to, že sa mi prihováraš, zjavuješ mi svoju vôľu a dávaš mi prisľúbenie, že ak ťa budem poslúchať, tak sa o mňa postaráš a daruješ mi večný život. Prosím ťa, odpusť mi moje previnenia spáchané neposlušnosťou voči tebe. Prosím ťa, daj mi dar, aby som dokázal rozpoznať, ako sa mi prihováraš a aby som chápal, čo mi chceš povedať. Pomôž mi byť stále obrátený na teba, hľadieť do svetla tvojej tváre a neodvracať sa hriechom od teba. Pomáhaj mi otvoriť si srdce pre teba a úprimne plniť tvoju vôľu. Amen.

Otázky na zamyslenie
Snažím sa počúvať, čo mi Boh hovorí?
Uvedomujem si, že Sväté písmo je živé Božie slovo, čítam ho pravidelne a rozjímam nad tým, čo mi chce Boh povedať?

Aktivita
Vyhraď si dnes čas na čítanie Biblie a porozmýšľaj, čo ti chce Boh cez svoje slovo povedať.


ZAMYSLENIE č. 22
23.3.2022 (streda po 3. pôstnej nedeli)

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života. (Alelujový verš)

Zamyslenie:
 „A kto je smädný, nech pristúpi” – ak si smädný po tom, aby sa Božia pravda naplnila v tvojom živote, aby Božie Slovo bolo pravdou v tvojom živote – pristúp; ak túžiš po Duchu Svätom, ak túžiš po Bohu – naber si Jeho vody. Toto sú všetko veľmi reálne obrazy, hovoria o tom, čo máš konkrétne urobiť: máš si nabrať vodu života. Takže Duch Svätý príde k tebe, ty pristúpiš k nemu a máš si už len nabrať život. Izaiáš 55,1-3 sú tieto nádherné slová: “Hor sa, všetci, kto smädíte, poďte k vodám, aj ten, kto nemá peniaze. Poďte, kupujte a jedzte, bez peňazí kupujte víno a mlieko. Prečo utrácate peniaze, ale nie za chlieb a svoju mzdu za to, čo vás nenasýti? Počúvnite ma a jedzte, čo je dobré, nech sa vaša duša kochá tukom, nakloňte ucho a poďte ku mne, počujte a budete živí.”

Modlitba:
Pane, uč nás prichádzať k Tebe a čerpať z prameňa života. Nech nehľadáme tam, kde nič nie je, ale nech pijeme z prameňa spásy, prameňa života. Ak sme unavení a vyťažení, nech hľadáme Tvoje slovo pre náš život.

Otázky:
Verím tomuto slovu?
Prichádzam čerpať od Pána a nie z pochybných zdrojov krátkeho potešenia?


ZAMYSLENIE č. 21
21. 3. 2022 (utorok po 3. pôstnej nedeli)

A teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom, a s bázňou hľadáme tvoju tvár. (Dan 3)

Zamyslenie:
Celým srdcom nasledovať Pána. Ako ľahko to vieme povedať, no ako ťažko žiť. Ako často sa naše srdce zapodieva maličkosťami. Nechávame sa pohltiť starosťami a problémami. Vtedy nehľadáme Pánovu tvár. Hľadáme riešenia a svojpomocne sa snažíme popasovať so svojimi starosťami. Naše srdce vtedy nenasleduje Pána. Stávame sa rozkúskovanými nasledovateľmi svojich problémov a starostí, a tie sa stávajú našimi pánmi, vládcami nášho srdca a života.
Nasledovať Pána celým srdcom je každodenné rozhodnutie a slovo do boja. A naozaj – len Ježiš nám dokáže poskytnúť pokoj v našich starostiach a riešenie do situácií, ktoré nás presahujú. Nedovoľme preto ťažkostiam vziať náš pohľad na tvár Boha.

Modlitba:
Ježišu, Kráľu môjho srdca, odovzdávam Ti všetky starosti, ktoré rozdeľujú moje srdce. Chcem Ťa nasledovať celým svojím srdcom. Nenechaj, aby akýkoľvek problém odklonil môj zrak od Tvojej tváre. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Čím, akými starosťami sa moje srdce zbytočne zapodieva?

Aktivita:
Keď si pomenuješ ktoré starosti okupujú tvoje srdce, nezabudni nad nimi prehlásiť, že Ježiš je väčší než oni.


Zamyslenie č. 20
21.3. 2022

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Ž 42

Zamyslenie:
Predstav si, že si na púšti. Nikde naokolo žiadna oáza, žiaden prameň, len suchá púšť a prach. Po dlhom vysilení a ceste napokon padáš na zem,  už ďalej nevládzeš. Zabúdaš, že Ježiš Ti prisľúbil: „Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“ Po chvíli ho zbadáš. Je tu. Je pri tebe. Ponúka ti vodu. S láskou sa k tebe na zem skláňa a utiera tvoju spotenú tvár. Tvoju utrápenú tvár. Možno čakáš, že všetko, s čím sa trápiš, hneď vezme, ale On ťa chce v prvom rade utíšiť, zodvihnúť  a zaviesť k prameňu. K prameňu, ktorý bol celý čas tak blízko a predsa si ho nevidel, lebo tvoje oči boli zahalené slzami.
Prijmeš dar Jeho lásky? Napiješ sa, aby si vládal ďalej ísť? Alebo ostaneš naďalej nahnevaný, že síce ťa Ježiš prišiel potešiť, no tvoje problémy nevzal? Je to na tebe. Aj On musel prejsť svoju cestu, a tiež padal. Všetci na Neho okrem Matky a Jána zabudli. No nevzdal to, aj keď sa cítil opustený. Teraz je pri Tebe. Je priamo tu. Tam kde sa práve nachádzaš. Je s Tebou na tvojej púšti a chce od Teba len jedno, tvoje Áno.

Modlitba:
Ježišu, prameň živej vody, daj sa mi napiť. Prosím ťa, zotri všetky moje slzy a daruj mi milosť, aby som ťa videl. Aby som prišiel k prameňu Tvojej lásky vždy, keď sa budem cítiť prázdny a opustený. Lebo len Ty uhasíš môj smäd.

Otázky:
Čo ti bráni prijať od Ježiša Jeho Lásku?
Veríš, že Ježiš je teraz s tebou, nech je tvoja púšť akokoľvek suchá?

Aktivita:
Ak sa ti dá, choď dnes k nejakému prameňu, potoku či jazeru a pomodli sa žalm 42, za pozeraj sa na vodu a vypočuj si pieseň Daj sa mi napiť, od skupiny Maranatha. 


Zamyslenie č. 19
20.3.2022 (3. Pôstna nedeľa)

„Aby umelec namaľoval tie najväčšie diela, musí použiť malý štetec“ – Sv. André Bessette

Zamyslenie:
Čo vám chcem odovzdať, viem vložiť do jedinej vety. Do vety, ktorú mi pošepol Pán na jednej z našich prechádzok. Vetu, ku ktorej sa sem tam vrátim a keď som zbadala citát Sv. Andrého, pomyslela som si, že je možno čas sa o ňu podeliť.
Sem-tam sa zastavím a dívam sa na ľudí kráčajúcich po uliciach, sediacich v autách, ako sa rútia na miesta, kde musia byť. Pri tom rozmýšľam, či si niekedy všímajú ako nádherne dopadol lúč slnka na stromy nad nami, či sa započúvajú do smiechu malého dieťaťa v kočíku… Či dovolia Bohu, aby dal radosť ich dňu. Zamýšľam sa a zároveň sa bojím, že sa to nádherné, dokonalo premyslené Božie stvorenie, stalo pre nich samozrejmosťou. Napĺňa ma smútok pri myšlienke, že ich srdce neplesá nad maličkosťami, lebo je zamerané na dosahovanie veľkých a stále väčších cieľov.
Každoročne na jar kvitnú púpavy. Žlté kvetinky posievajúce takmer každý trávnik. Sú všade. Spolu s mnohými ďalšími vecami, okolo ktorých prejdeme bez povšimnutia. Nerobme to. Buďme pozorní na každú milosť. Dívajme sa okolo, započúvajme sa do ticha, všímajme si dar, ktorým sú ľudia okolo nás. Neprehliadajme ťahy Božieho štetca len preto, že chceme vidieť celý obraz.
Nikdy nedovoľme kráse, aby zovšednela.

Modlitba:
Pane, vďaka ti za to, že prejavy Tvojej milosti neprestávajú, že sa nekončia dôkazy Tvojho zľutovania, že každé rána sú nové. Nesmierna je Tvoja vernosť.  Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako vyzerá moja modlitba? Uvedomujem si, aké všetky milosti mi Boh dáva a som za to vďačný, alebo neustále o niečo prosíkam? 


Zamyslenie č.18
19.3.2022 (sobota po 2. pôstnej nedeli)

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. (Mt 1)

Zamyslenie:
Aké ťažké je pre nás počúvať príkazy? Urobiť bez reptania, čo od nás žiadajú? Dnes si môžeme vziať príklad poslušnosti od svätého Jozefa. Muža odovzdanosti, poslušnosti a dôvery.
Určite poznáte 1. kapitolu evanjelia podľa Matúša, v ktorej sa píše, ako chcel Jozef prepustiť Máriu, aby ju nevystavil potupe, lebo čakala dieťa, hoc ešte nebola vydatá. No zrazu k Jozefovi prichádza vo sne anjel, ktorý mu celú situáciu objasní a povie, aby sa nebál prijať Máriu za svoju manželku. A ako ďalej písmo hovorí: „..keď sa Jozef zobudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“ (Mt 1, 24) Nemyslím si, že Jozef vedel do čoho ide. Nevedel, čo ho čaká, ani čo ho to bude stáť, no napriek tomu bezhranične dôveroval Bohu, poslúchol ho a urobil veľký krok do neznáma.
Aj my sme častokrát povolávaní robiť kroky viery a v smelej dôvere odovzdať Bohu všetko a poslúchať Jeho príkazy. Hoc niekedy nerozumieme, On vie prečo to robí a kde nás chce poslať, a preto by sme sa podľa vzoru Jozefa mali naučiť počúvať a urobiť bez zbytočných otázok čo od nás Boh žiada a vykročiť v dôvere vpred.

Modlitba:
Drahý Bože, Ty nás povolávaš robiť kroky do neznáma a dôverovať Ti a tým nás učíš poslušnosti. Daj, aby sme sa nebáli odovzdať Ti každú oblasť nášho života a vedeli vždy kráčať podľa Tvojich príkazov bez otázok. Ďakujeme Ti, že ako náš milujúci Otec nás držíš za ruku a prevádzaš cestami, ktoré my niekedy nevidíme.  Amen

Aktivita:
Vyhraď si dnes čas, vypočuj si pieseň a daj Bohu príležitosť povedať ti, kde ťa chce mať. Pokús sa urobiť dnes aspoň jeden krok tam kde ťa Boh povoláva. Krok plný dôvery a poslušnosti. A uvidíš, že ak sa naučíš počúvať Božie príkazy, bude ťa viesť na miesta, o ktorých by si sa neodvážil ani snívať.
https://www.youtube.com/watch?v=U-_-nTuBiSQ


ZAMYSLENIE č. 17
18. 3. 2022 (piatok po 2. pôstnej nedeli)

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. (Ž 105) 

Zamyslenie:
Pamäť je veľmi potrebná pre bežné fungovanie každého človeka. Avšak, prirodzenou súčasťou pamäti je aj zabúdanie. Každý človek zabúda, aj učeníci v Markovom evanjeliu. Učeníci si nezobrali so sebou chlieb na cestu a strachovali sa, čo budú jesť. Už zabudli na zázrak, ktorý len nedávno urobil Ježiš. On im hneď pripomína, ako rozmnožil päť chlebov a dve ryby a koľko košov omrviniek k tomu nazbierali. Učeníci boli obyčajní ľudia ako my. Prirodzene zabúdali, ale Ježiš nezabúda. Lebo On je Boh a pamätá si každé naše slovo, našu prosbu aj modlitbu. Keď svojím učeníkom pripomenie zázrak, ktorý urobil, ich strach je okamžite preč. Aj my si musíme pripomínať to, čo už vykonal v našom živote. Keď sa pozorne pozrieme, uvidíme, že náš Boh je Bohom zázrakov a koná ich neprestajne pre každého z nás. Každý deň si máme pripomínať ten najväčší zázrak, ktorý pre nás urobil a tým je Jeho zmŕtvychvstanie. Keď si toto pripomenieme, každý strach a nepokoj nás opustí.

Modlitba:
Pane, chválime Ťa za zázraky, ktoré stále konáš v našich životoch. Tebe je daná všetka moc na nebi aj na zemi a Ty dokážeš nemožné. Prosím, posilňuj našu pamäť, aby sme nezabúdali na divy čo si učinil a prisľúbenia, ktoré si nám dal. Ďakujem, že Ty si tu stále s nami a pamätáš si každú našu modlitbu. Daj nám citlivé srdce, aby sme každý deň videli tie malé zázraky, ktoré konáš v našich životoch. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Aký zázrak už Boh vykonal v mojom živote?

Aktivita:
Vždy, keď budem mať strach alebo obavy, pripomeniem si, že Ježiš už dávno zvíťazil nad Zlým a ja sa viac nemusím báť. 


Zamyslenie č.16
17. 3. 2022 (štvrtok po 2. pôstnej nedeli)

Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou. (Jer 17)

Zamyslenie:
Tak toto zvládnem sám, na toto nepotrebujem nikoho navyše a žiadnu pomoc!
Koľkokrát v živote sme už zaujali takýto postoj? Ako často potrebujeme sami sebe dokázať, že na niečo máme? Samozrejme, daný postoj je problémom vo všeobecnosti, ale pri tejto otázke v duchovnej oblasti nášho života, by mala blikať červená kontrolka a hučať siréna upozorňujúca na problém. Áno, sú veci, o ktorých môžeme rozhodnúť sami. Nie je potrebné pýtať si radu od Pána, pri rozhodovaní sa nad reštauračným menu, alebo vyberaním správneho parkovacieho miesta. Avšak v rovine duchovnej, by sme Ho nemali vylučovať zo žiadnych rozhodnutí, či sú jednoduché alebo náročné. Potrebujeme Ho pozývať do rozhodnutí bežného života. Potrebujeme Ho mať pri sebe pri našom výbere povolania, výbere školy či práce, životného partnera… Pán chce byť aj mojou oporou. Dovolím Mu to však svojím postojom?

Modlitba:
Pane, vďaka, že v Tebe žije a prekvitá moja nádej. Vďaka, že mi dávaš možnosť dúfať v Teba a rozhodnúť sa pre Teba v každý deň môjho života. Buď mi oporou, aj keď budem mať pocit, že som sám a veci nepôjdu podľa mojich predstáv. Dodaj mi odvahu dúfať v Teba. Lebo aj keď Ťa vidím nejasne, viem, že si pri mne. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Pripúšťam si, že Pán je mojou oporou alebo sa tvrdohlavo snažím presvedčiť sám seba o tom, že všetko zvládnem sám?

Aktivita:
Dnes si pri každom rozhodnutí spomeniem, že naň nie som sám a že Pán je mi oporou.


Zamyslenie č. 15
16.3.2022 (streda po 2. pôstnej nedeli)

Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Dlhoočakávaný Kráľ. Spasiteľ, ktorý mal prísť a oslobodiť vyvolený ľud. Prenesme sa do Ježišových čias. Do doby, kedy boli Izraeliti pod nadvládou a útlakom Rímskej ríše. Ako veľmi túžili po niekom, kto ich oslobodí, kto obnoví ich zašlú slávu. Zrazu sa tu objaví istý učiteľ, ktorý o sebe vyhlasuje, že je Mesiáš, že On je ten, na ktorého tak dlho čakali a ktorého predpovedali proroci. Lenže vymyká sa ich predstave. Nevyzerá, že by chcel oslobodiť ľud spod útlaku. Aspoň nie tak, ako si to predstavovali. Muž, ktorý hovorí o láske, odpustení, zmierení… Hovorí o vnútornej slobode a premene srdca. Nielen ukazuje na cestu, ale sám ňou kráča.
Ježiš je tým svetlom, ktoré prežiarilo tmu vtedajších dní a prežaruje aj tú dnešnú. Prichádza k nám, keď sa cítime slabí, opustení, nepochopení, keď sme na pokraji síl a nevieme, čo bude ďalej. Prichádza do našej vlastnej tmy a  presvetľuje ju. Vďaka jeho veľkej obete máme prisľúbené nebo. Ak sa rozhodneme, že ho budeme nasledovať, získame svetlo života. Nemáme prisľúbený len večný život, ale získavame aj kľúč k tomu pozemskému. Ježiš nám dáva presný návod ako prežiť naše dni v plnosti. Ako náš majster, učí nás milovať, odpúšťať a slúžiť.

Modlitba:
Pane, prichádzam k Tebe a chcem dnes položiť k Tvojim nohám všetko, čo si nesiem vo svojom srdci. S vedomím, že nie som sám, sa rozhodujem, že Ťa chcem nasledovať. Zas a znova vstávam a chcem kráčať vpred. Prosím, daj mi potrebnú silu a vytrvalosť. Uč ma láske a odpusteniu. Premieňaj moje srdce, aby sa viac podobalo na to Tvoje. Pomôž mi mať stále na pamäti, že Ty si svetlom sveta a žiadne moje starosti a trápenia nie sú väčšie ako Ty. Pomôž mi vidieť v druhých ľuďoch Teba a šíriť Božie kráľovstvo už tu na zemi. Amen.

Otázky:
Verím, že Ježiš je skutočne tým, kto lieči, uzdravuje a prichádza ku mne aj v tých najťažších chvíľach?
Je pre mňa náročné odpustiť?
Čo môžem vo svojom živote zmeniť, aby sa viac podobal tomu Ježišovmu? 


Zamyslenie č. 14
15. 3. 2022 (utorok po 2. pôstnej nedeli)

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Mt 23)

Zamyslenie:
Evanjeliá nám často ukazujú Ježiša, ako rád prijíma pozvania na obed: sú to chvíle na stretnutia, príležitosti na nadviazanie priateľstiev a upevnenie spoločenských vzťahov. V tomto úryvku z Evanjelia podľa Lukáša Ježiš pozoruje, ako sa správajú pozvaní hostia a ako sa predháňajú pri obsadzovaní popredných miest určených pre význačných hostí; doslova tu cítiť snahu prevýšiť jeden druhého. On má však na mysli inú hostinu. Tú v Otcovom dome, na ktorú budú pozvané všetky deti bez ohľadu na „odôvodnené nároky“ nadobudnuté vďaka domnelej nadradenosti. A práve tam budú popredné miesta rezervované tým, ktorí si vyberú posledné miesta, čiže službu druhým. Preto Ježiš hovorí: „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Keď sa chamtivo a pyšne zameriame na samých seba, keď budeme vyžadovať a ponosovať sa, upadneme do pokušenia modlárstva, čiže do uctievania falošných bohov, ktorí si nezasluhujú úctu a dôveru.
Prvým Ježišovým pozvaním sa teda zdá pozvanie zostúpiť z „piedestálu“ nášho ja, aby stredobodom nášho záujmu nebol náš egoizmus, ale samotný Boh. Čestné miesto v našom živote by malo rozhodne patriť Jemu! Dôležité je vytvárať mu priestor, prehlbovať náš vzťah s Ním, učiť sa od Neho evanjeliovému štýlu poníženosti.

Modlitba:
Pane, daj nám poznať, akú poníženosť po nás žiadaš. Zbav nás egoizmu a upriam náš pohľad na Teba, aby sme sa stali povýšenými po smrti.

Otázky na zamyslenie:
Kontrolujem na konci každého dňa, či v ňom prevažovala pýcha alebo pokora?
Snažím sa umiernenosti alebo nechávam samochválu napĺňať moju myseľ? 


 ZAMYSLENIE č.13
14.3.2022 (pondelok po 2. Pôstnej nedeli)

Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. (Lk 6)

Zamyslenie:
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Čo sa myslí tou natlačenou, natrasenou mierou? V minulosti – a niektoré ešte aj dnes – sa predávali mnohé potraviny podľa rovnakej miery. Napríklad miera šošovice bola u každého predajcu jedno rovnako veľké vrece. Ale ľudia vedia byť poriadne prešibaní, pokiaľ ide o zisk a pokiaľ sa niektorý obchodník chcel obohatiť, nasypal šošovicu do vreca nie po vrch, ale nenápadne trochu menej. A keď ju nasypal, nepotriasol vrecom, aby sa ešte potlačila, a vmestilo sa jej tam viac. Tak je to aj dnes. Kúpime si napríklad jogurt, a po otvorení namrzení zistíme, že sme sa zase nechali oklamať veľkým obalom a pekným obrázkom, lebo jogurtu je reálne tak do dvoch tretín téglika, a navyše má zdvihnuté dno.
Podobne to býva aj medzi ľuďmi. My nemáme hľadať vzor v tomto svete plnom nedokonalých ľudí, ale v našom Bohu, ktorého svätosť sa máme snažiť napodobňovať celý náš pozemský život. Lebo keď prídeme do večnosti, budeme posudzovaní podľa toho, či sme na tejto zemi svoju lásku a milosrdenstvo dávali natlačene a vrchovato každému bez rozdielu. Lebo mierou, akou sme merali na Zemi, takou On nameria nám v Nebi.

Modlitba:
Môj Pane, ďakujem Ti za Tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo voči mne. Chcem sa podľa Tvojho vzoru správať ku každému, koho stretnem. Chcem byť nástrojom Tvojej lásky. Pomáhaj mi, slabému človeku, milovať naplno každého bez rozdielu. Amen

Otázky na zamyslenie:
Môžu ľudia okolo mňa cez môj prístup a skutky spoznať, komu patrím a kto je mojím vzorom? Vidia vo mne svetské, alebo Božie zmýšľanie?

Aktivita:
Dnes sa budem snažiť každým jedným mojím skutkom, slovom a myšlienkou reprezentovať na Zemi Boha.


ZAMYSLENIE č.12
13.3.2022 (2. Pôstna nedeľa)

Túžite dosiahnuť veľké veci? Tak začnite s malými. (Sv. Augustín z Hippa)

Zamyslenie:
Kto z nás nechce dosiahnuť vo svojom živote niečo veľké? Azda je to cieľom každého z nás. Samozrejme, náš cieľ by sa mal vždy zhodovať s Božím plánom pre nás. Ale čo ak tento plán nepoznáme? Možno sme príliš zaneprázdnení svetským životom, že zabúdame na duchovný život.
Ako môžeme dosiahnuť veľké veci, keď si nevieme, ani len nájsť čas na Boha?
Možno by sme mali viac počúvať, čo sa nám Boh snaží povedať, kam nás chce viesť v našich životoch. Veď predsa on najlepšie vie, po čom skutočne túžime. Nebýva  to zvyčajne nič zložité. Ľudia majú tendenciu si život priveľmi komplikovať. Radosť pritom často prichádza v maličkostiach. Tie najmenšie a nečakané veci vedia náš deň spraviť omnoho krajším.  Dokážu obrátiť našu smutnú tvár na šťastnú i odvrátia tok myšlienok od bežného, každodenného života. Spomeňte si, keď vám niekto len tak nezištne pomohol, alebo povedal práve tie slová, ktoré ste presne potrebovali počuť.
Ak len jednoduché slová vedia ovplyvniť náš deň, týždeň či život, čo potom vieme dokázať, keď skutočne chceme? Vieme toho dosiahnuť neskutočne veľa. Avšak treba začať postupne, ani Noemova archa sa nepostavila za deň. Nemôžeme čakať, že cieľ dosiahneme ihneď.
Postupne ako tak budujeme jednu časť za druhou časťou našu archu, zisťujeme, že sa síce pomaly, ale isto približujeme k nášmu cieľu, ktorý aj dosiahneme.
V živote sa však treba neustále zlepšovať a posúvať ďalej, inak začneme stagnovať, čo nie je správne. Preto si treba dávať  vyššie a dokonalejšie ciele, z ktorých najvyšší by mal byť, dosiahnuť dokonalosť Ježiša. Áno, je to nedosiahnuteľný cieľ. Podstatné je, iba začať. Odraziť sa smiešne nízko a jednoducho. Niečím, čo dokážeme spraviť každý deň, aj keby sme mali akúkoľvek zlú náladu. Aj keď priložíme jedinú triesku (k arche), stále je to viac, ako tomu bolo včera. Preto ak chceme dosiahnuť veľké veci, začnime práve s tými najmenšími.

Modlitba:
Pane, Ty jediný poznáš, kto skutočne sme. Aké sú naše skutočné túžby a ciele. Daj, nech ich spoznáme aj my, aby sme ich mohli začať postupne napĺňať. Daj nám síl a vytrvania v tejto našej ceste za stanovenými cieľmi. Pritom nás počas cesty formuj. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Chcem dosiahnuť vo svojom živote niečo veľké? Čo je to?
Čo plánujem robiť každý deň, aby som tento cieľ naplnil?

Aktivita:
Ponor sa dnes do ticha a počúvaj, čo sa ti snaží nebeský Otec povedať. Popros Ho, aby ti ukázal, aký má s tebou plán. Poprípade popremýšľaj, čo chceš v živote dosiahnuť. Napíš si jednu vec, čo hodláš robiť každý deň, na dosiahnutie tohto cieľa.


ZAMYSLENIE č. 11
12.3. 2022  (sobota po 1. pôstnej nedeli)

Dnes si si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, nariadenia a ustanovenia a poslúchať jeho rozkazy. (Dt 26 )

Zamyslenie:
Nie je pre človeka ľahké, ani prirodzené zachovávať príkazy, či ustanovenia a poslúchať rozkazy. Veď každé malé dieťa sa vzpiera a často robí presný opak toho, čo mu povie rodič. Je to hlboko v nás, že chceme robiť veci podľa seba a slobodne sa rozhodovať. Boh síce stvoril človeka, ale dal mu slobodnú vôľu. Tak prečo máme poslúchať akékoľvek príkazy ? Mnoho ľudí vníma desatoro a ostatné prikázania ako obmedzenie. Vravia si, že chcú žiť život naplno a nenechajú sa obmedzovať. Nikto, ani Boh, im nebude hovoriť, čo majú robiť. Lenže ako čítame v dnešnom verši z Písma, tí ktorí si vyvolili Boha, za svojho Pána majú kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho príkazy. Keď odovzdáme svoj život Bohu a rozhodneme sa žiť s ním, už sa na jeho prikázania pozeráme inak.
Už to pre nás nie je rozkaz, ktorý treba poslúchať. Zrazu zistíme, že Boh nám svojimi prikázaniami dáva hranice, v ktorých sa môžeme pohybovať a my ich z lásky k nemu chceme dodržiavať. Už nemusíme, ale chceme, lebo vieme, že Boh chce pre nás to najlepšie. A teda my, ktorí sme si slobodne vyvolili Pána, zachovávajme jeho príkazy s radosťou a z lásky k Nemu. Náš život tak získa úplne iný rozmer, lebo vďaka prikázaniam nájdeme slobodu.

Modlitba:
Pane, ďakujem Ti, že si nám dal svoje prikázania, aby si nás nasmeroval na správnu cestu. Odpusť mi, keď zlyhávam a neposlúcham ich. Daj mi prosím silu znovu vstať. Ty si môj Boh a ja si Ťa vyberám za svojho Pána znovu každý deň. Chcem zachovávať Tvoje prikázania z lásky k Tebe, tak prísť do večnej slávy. Amen.

Otázky:
Sú pre mňa Božie prikázania obmedzením, alebo mi dávajú slobodu žiť život v plnosti?
Plním Božie príkazy z lásky alebo zo strachu ?

Aktivita:
Vypočuj si pieseň „Večný prístav“ od FireFly
https://www.youtube.com/watch?v=4mEuD0QDuXI&list=RDMM4mEuD0QDuXI&start_radio=1


Zamyslenie č. 10
11. 3. 2022 (piatok po 1. pôstnej nedeli)

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? (Ž 130)

Zamyslenie:
Zhovievavosť je vlastnosť alebo stav byť zhovievavý. Ale duchovný význam zhovievavosti má bližšie k milosrdenstvu. A duchovný význam milosrdenstva je v pravde pochopiť aj tých, ktorých ľudia nedokážu vôbec pochopiť. Je to tiež srdce, ktoré je schopné odpustiť v pravde, dokonca aj tým, ktorým ľudia nedokážu odpustiť. Boh s milosrdným srdcom prejavuje ľudstvu súcit. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí?“ Ako už bolo napísané, ak by Boh nemal zľutovanie a súdil by nás podľa spravodlivosti, nikto by pred Bohom neobstál. Ale Boh odpustil aj tým a prijal dokonca aj takých, ktorým by nemohlo byť ani odpustené, ani by nemohli byť prijatí, ak by bola spravodlivosť prísne dodržaná. Okrem toho, Boh dal život Jeho jediného Syna, aby zachránil takých ľudí pred večnou smrťou. Vzhľadom na to, že sme sa stali Božími deťmi vierou v Pána, Boh chce, aby sme kultivovali toto milosrdné srdce. Z tohto dôvodu Boh hovorí: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36). Toto milosrdenstvo je trochu podobné láske, ale zároveň je v rôznych smeroch odlišné. Duchovná láska znamená byť schopný obetovať sa pre druhých bez očakávania niečoho naspäť, zatiaľ čo milosrdenstvo znamená odpustenie a prijatie. Konkrétne to znamená byť schopný prijať a objať celého človeka a nechápať ho nesprávne alebo necítiť k nemu nenávisť, aj keď nie je hoden žiadnej lásky. Nebudete nenávidieť alebo vyhýbať sa niekomu len preto, že sú jeho názory iné ako vaše, ale namiesto toho sa pre neho môžete stať silou a upokojením.

Modlitba:
Pane, nauč nás pozerať sa na druhých nie ako na tých, ktorí páchajú neprávosť ale ako na tých, ktorým vieme pomôcť, povzbudiť ich a ukázať správnu cestu z neprávostí. Nauč nás láske, ktorá sa obetuje a nečaká odmenu, milosrdenstvu, ktoré prijíma človeka a nečaká na dôvod, aby ho mohol prijať.

Otázky na zamyslenie:
Vidím v človeku obraz Pána alebo „toho hriešnika“?
Učím sa druhých prijímať alebo v sebe razím názor predsudkov?
Ako by som sa zachoval ku vlastným nedostatkom? Odpustil by som si ich alebo sa potrestal?

Aktivita:
Skús si dnes urobiť záväzok, že ľudí, s ktorými si v bližšom kontakte a máš voči nim predsudky, spoznáš viac a pravdivosť svojich predsudkov preskúmaš.


Zamyslenie č. 9
10.3.2022 – štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. (Mt 7)

Zamyslenie:
V siedmej kapitole evanjelia podľa Matúša sa píše o tom, ako vidíme smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáme. Častokrát sa stáva, že upozorňujeme ľudí na to, čo robia zle, prípadne nerobia. A ak aj neupozorňujeme, myslíme si to vo svojom srdci. Všímame si chyby na druhých a nad tými svojimi sa nezastavíme. Je nám prirodzenejšie napomínať druhých ľudí, než sami seba.
Niekedy je ťažké, byť dobrým pre iných, keď vidíme, že sa ku nám nesprávajú dobre. Častokrát nás zamrzí, ak nám niekto nepomohol alebo sa s nami neporozprával. A vtedy nám ani len nenapadne, že sme možno ani my tomu človeku nepomohli. Je dôležité, občas sa zastaviť, uvedomiť si, že láska rozdávaním rastie a začať od seba. Každý deň sa môžeme usilovať vyčariť úsmev na tvári aspoň zopár ľuďom. Ak každý začne od seba, svet môže byť krajším a usmievavejším miestom.

Modlitba:
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen

Sv. František z Assisi

Otázky na zamyslenie:
Aká/aký som pre svojich blízkych?
Snažím sa aj ja robiť dobré skutky alebo len očakávam dobro od iných?

Aktivita:
Dnes môžeme spraviť nejaký dobrý skutok pre svojich blízkych a vyčarovať im úsmev na tvári.


Zamyslenie č. 8
9.3.2022 (streda po 1. pôstnej nedeli )

„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.“ (Mt 6)

Zamyslenie:
„Prepáč.“ Niekedy stačí len tak málo, len jedno slovo a všetko sa zmení. Často hľadáme správnu cestu, chvíľu, dar na zmierenie, aby sme napravili, čo bolo narušené. Ťaží nás neviditeľný zlodej. Zlodej našej radosti. Odpustenie má veľkú moc a zároveň je zbraňou proti Zlému. Pretože jeho jediným cieľom je dokázať, že nás neustále a zakaždým vie okradnúť o jeden z darov Ducha Svätého – o radosť. Pokles radosti v nás vytvára akýsi zárodok smútku, ktorý sa môže rozvinúť v hnev. Jediné, čo  potrebujeme, je zbaviť sa minulosti a odpúšťať. Pozvať Boha do tejto chvíle a hneď pocítime, ako sa Pán stará. Odpustenie prináša pokoj nielen tebe ale aj tomu, komu bolo darované. Boh ťa obdaroval touto kráľovskou výsadou odpúšťať, tak nezaháľaj a naplno využívaj Jeho dary. Postupne si začneš všímať, ako je tvoje konanie nákazlivé. Začneš meniť srdcia ľudí okolo seba. Nadíde čas, kedy aj ty budeš potrebovať odpustenie. Čím skôr pochopíš význam tejto kráľovskej výsady, tým skôr pocítiš, ako aj tebe Boh odpúšťa s láskou.

Modlitba:
Pomôž mi, Pane, odpúšťať každému vôkol seba. Nielen mojim priateľom a milovaným, ale najmä nepriateľom a protivníkom. Chcem sa Ti čím viac podobať a rozdávať lásku. Viem, že ma vždy povedieš tou správnou cestou. Vo chvíli odpustenia budem myslieť na Teba, Pane. Tak mi v tom pomáhaj. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako často odpúšťam druhým ?
Je moje odpustenie úprimné, alebo sa k danej situácií opakovane vraciam a necítim pokoj ?
Je niečo, čo som dodnes nedokázal/a odpustiť ?

Aktivita:
Urob si dnes malé spytovanie svedomia. Pokús sa zamerať na svoje poklesky, pády a nedokonalosti. Uvidíš, že ani ty nie si dokonalý/á a určite sa nájde niekto v tvojom okolí, kto si zaslúži odpustenie.


Zamyslenie č. 7
8. 3. 2022 (utorok po 1. pôstnej nedeli)

Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. (Ž 34) 

Zamyslenie:
Dávid bol pomazaný za kráľa. Boh si tohto malého ryšavovlasého chlapca vyvolil spomedzi všetkých, aby vládol nad izraelským ľudom. Pocta, ktorej sa mu dostalo a život, o ktorom si nedovolil ani snívať, mu bol ponúknutý ako odmena za jeho vernosť Všemohúcemu. Jeho príbeh môžeme právom nazvať dobrodružstvom s Bohom. Po stretnutí s Achisom, kráľom Gétu,  Dávid predstieral šialenstvo, aby unikol smrti, a tým si zachránil život. Utiekol a skryl sa v jaskyni. V tejto náročnej situácii, mimo svojho domova a v nepriaznivých podmienkach neostal sám. Pán bol stále s ním a priviedol k nemu aj  jeho rodinu a všetkých tých, čo boli utláčaní a zatrpknutí. Dávid sa stal ich veliteľom, vojvodcom, niekým, kto ich bude viesť. Bol mužom, ktorého srdce sa utiekalo k Pánovi, a preto nemohol byť zahanbený. Akokoľvek sa môže naša situácia zdať bezútešná, Boh sa vždy oslávi a zastane tých, ktorí sa k nemu utiekajú. Tak ako prežiaril Dávidov život, prežiari aj tvoj. .
Ježiš nám hovorí, aby sme boli svetlom sveta. Aby sme hľadeli na neho a žiarili. V hebrejčine sa slovo žiariť spája so slovom tiecť. Máme byť tými, cez ktorých bude Božia žiara pretekať. Ježiš nás povoláva byť kresťanmi prinášajúcimi svetlo, radosť, nádej, pokoj a lásku do každého jedného dňa, do každodenných činností a rozhovorov. Sme povolaní budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Si pripravený vydať sa na túto cestu plnú dobrodružstva? Tak ako pre Dávida, aj pre teba má Boh plán a budúcnosť, ktorú si nevieš ani predstaviť. Čaká už iba na tvoje áno. Ak budeš naňho hľadieť, tak vedz, že nebudeš zahanbený.

Modlitba:
Vďaka Ti, Otec, za Tvoju blízkosť. Za to, že si dokonale milujúcim, a že v Tebe máme bezpečný prístav. Prosíme Ťa, prežiar nás svojou láskou, aby sme sa stále viac pripodobňovali Tebe. Uč nás, ako hľadieť na svet Tvojimi očami. Prinášať lásku, kde je nenávisť, nádej, kde sa rozmáha zúfalstvo, pokoj, kde vládne neistota. Nech máme odvahu a silu vykročiť a konať. Pretože ak budeme hľadieť na Teba, zažiarime radosťou a nikdy nebudeme sklamaní. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako vyzerá tvoj rebríček priorít?
Je Boh na prvom mieste?
Tráviš s Ním čas?
Si ochotný skláňať sa k ľuďom a slúžiť tak ako to robil Ježiš?
Bez výnimky a nezištne?

Aktivita:
Urob malý skutok lásky, ktorým niekomu prežiariš deň. Kreativite sa medze nekladú. :) 


ZAMYSLENIE č. 6
7.3.2022 (pondelok po 1. pôstnej nedeli)

Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. (Lv 19)

Zamyslenie:
Som si istý, že o svätosti si už počul viac než dosť. Je mnoho filmov, ešte o čosi viac kníh venujúcich sa tejto téme. A možno, aj keby si už všetky filmy o svätosti videl, a všetky knižky o svätosti prečítal. Stále tu budú kňazi, ktorí o svätosti čo-to vedia. Na jedného takého sa viaže aj krátky príbeh.
Bol kňaz, ktorý učil deti náboženstvo. Spýtal sa ich raz: kto chce byť svätý? Všetky deti zdvihli ruky. Až na jedného chlapca. Tváril sa nezúčastnene, priam nechápavo. Napriek tomu sa ho kňaz snažil posmeliť:
Ty nechceš byť svätý? – spýtal sa ho.
Nie, ja chcem byť… len normálny. – odpovedal chlapec.
Kňaz sa zamyslel a po chvíľke odpovedal: Presne v tom to je. Byť normálny, taký, akého ťa Boh stvoril.
Neviem ako príbeh pokračuje, ale skutočne nám stačí byť normálnymi? Takými, akých nás Boh stvoril? Na Jeho obraz? Svätosť sa stala akýmsi nedosiahnuteľným cieľom a dovolím si tvrdiť, že to tak nie je. Svätosť nie je cieľ, je to základ. Základ mňa. Základ teba. Základ Nášho Boha. Zamysli sa, kde vidíš svätosť ty. Ja ju vidím ukrytú v maličkostiach každého dňa. V úsmeve, v objatí, v odpustení. V čakaní na spolužiaka, kvôli ktorému nestihneš autobus. Vo vynesení kufra po schodoch, aj keď tú osobu nepoznáš a podozrievaš ju, že v ňom má azda kamene. Svätosť vidím aj v delení sa o jedlo. V uvoľnenom sedadle v električke, či v pochvale, ktorú dáš pani predavačke, aby sa jej deň zdal o čosi lepší. Ty môžeš vidieť svätosť inak, to je úplne v poriadku. Vezmi to, čo ty považuješ za svätosť a pokús sa dnes takým byť. Veľmi ťa k tomu s Pánom povzbudzujeme.

Modlitba:
Pane, povzbudzuješ nás byť svätými, lebo Ty, Náš Boh, si svätý. Ďakujeme Ti, že si naším príkladom, základom, skalou, na ktorej sa dnes pokúsime svätosť stavať. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Čo pre teba znamená byť svätým? Chceš byť svätý? Čo ti v tom bráni?


ZAMYSLENIE č. 5
6.3.2022 (1. Pôstna nedeľa)

“Kristus vedľa mňa, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus podo mnou, Kristus nado mnou.” – Sv. Patrik

Zamyslenie:
Ja nie som bol som, ani budem, ale „JA SOM“.  Som tu a teraz, tak ako ty. Už nie som v minulosti ani v budúcnosti. Som pri Tebe, kráčam po tvojom boku, aby si sa nezakolísal. Tvoje srdce sa bude radovať, tvoj jazyk plesať a tvoje telo bude odpočívať v nádeji. Pretože ja nenechám Tvoju dušu v podsvetí. Ukazujem ti cestu života a napĺňam Ťa radosťou až po okraj. Ja zostávam stále s Tebou. Som Tvojou pevnou skalou a útočiskom. Ak prídeš ku mne bližšie v modlitbe, vezmem Ťa za ruku a povediem Ťa presne tam, kam potrebuješ ísť. Ja som ten, ktorý láme stereotypy. Tam, kde už cestu nevidíš, stávam sa pre Teba jedinou cestou, vždy som a budem.

Modlitba:
Pane, viem, že si stále pri mne. Prosím Ťa, daj mi väčšiu vieru, aby som si to v akejkoľvek chvíli uvedomoval. Pomôž mi vidieť svet Tvojimi očami a načúvať Ti s oddanosťou a pokojom v srdci. Nech mi je trpezlivosť štítom a Tvoje slová nástrojom k ceste života v plnosti. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Obávam sa o svoju budúcnosť, alebo verím, že Pán mi už dávno pripravil cestu a je krok predo mnou?
Uvedomujem si blízkosť Pána v komkoľvek, alebo potrebujem na to neustále znamenia?
Je Kristus vo mne?

Aktivita:
Pokús sa dnes viac ako inokedy vnímať Božiu prítomnosť vo svojom živote. Skrz spolužiakov, kolegov, priateľa, priateľku, manžela, manželku, rodičov, súrodencov, starých rodičov a ďalších. 


ZAMYSLENIE č. 4
5. 3. 2022 (sobota po Popolcovej strede) 

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. (Lk 5)

Zamyslenie:
Kto z nás netúži po dokonalosti? Aj Ježiš nás k nej vyzýva. No stále máme od nej ďaleko. A On to vie. Preto, keď zostúpil na zem, vyhľadával a osobitne miloval tých, ktorých tento svet odvrhol alebo považoval za slabých a bezvýznamných. Miloval mýtnikov, prostitútky, malomocných, ženy i deti. A naopak, farizejom, ktorí sa oháňali nariadeniami zákona a vyžadovali ich dodržiavanie na 110%, vyčítal mnohé.
Odsúdil ich pretvárku, pretože si denne nasadzovali masky-strážcov zákona bez toho, aby ho plnili. A čo my, nerobíme to tiež? Vyčítame našim bratom a sestrám ich prehrešky a z pravidiel, ktoré sú samy o sebe dobré, si robíme bôžikov.
Ježiš tiež odsúdil tvrdosť ich srdca. Zákon bol daný. Nechceli ho meniť, najmä ak by sa mal zmeniť v ich neprospech. Buď vôľa Tvoja, recitujeme neraz v modlitbe Pána bez hlbšieho zamyslenia sa. A zároveň odmietame vykročiť na cestu premeny, ktorú má pre nás Ježiš prichystanú.
Ježiš videl neprajnosť farizejov. Boli uzavretou elitárskou skupinou. My sme už niečo v cirkvi a v našom spoločenstve dosiahli. A vonkoncom netúžime stolovať s mýtnikmi a prostitútkami dnešných dní. A predsa tí nás predbiehajú do nebeského kráľovstva. Prečo? Lebo uznali svoje slabosti, choroby, ich vnútro kričí: „Pane, buď milostivý mne hriešnemu!“ Bez tohto postoja by Ježiš nemohol meniť ich srdcia a životy.
Boh pri svojom pláne spásy rátal s tým, že tí, ktorých povolá do svojho kráľovstva, budú obťažení hriechmi. Preto poslal Ježiša, aby vyniesol naše choroby na drevo kríža. Volá nás, ale je len na nás, ako mu odpovieme.
Koľkí mu už v duchu povedali: „Pane, je to milé od teba, ale ja som slušný človek, choď radšej o dom ďalej, tí sa tam predsa hašteria od svitu do mrku!“ A koľkí z tých, ktorých dnes prosíme o orodovanie, vyslovili tieto alebo podobné slová: „Vďaka Pane, že si sa sklonil ku mne, najmenšiemu zo stvorení. Očisti ma, bude to bolieť, ale verím, že to všetko je z Lásky.“
Ježiš nám dáva na výber, nezabúdajme.

Modlitba:
Pane, Ty si vedel o našich chorobách a slabostiach dávno pred naším narodením. Vedel si o nich a nestrácal si ich spred očí, keď si v bolestiach kráčal na Golgotu. Ďakujeme Ti, že si vylial za nás svoju drahocennú krv, keď sme boli ešte hriešnici. Pane, dotkni sa nášho kamenného srdca, nech počas tohto pôstneho obdobia zažijeme milosť zanechať aspoň jeden náš hriech alebo zlozvyk. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako liečiš choroby svojej duše a ducha? Siahaš po instantných riešeniach alebo sa nechávaš uzdraviť Božím dotykom?
Čo pre teba znamená pokánie? Je pre teba znakom sily alebo slabosti?

Aktivita:
Pomodli sa v súkromí pobožnosť krížovej cesty. Na internete nájdeš krížové cesty na rôzne úmysly, vyber si tú, ktorá ťa osloví.


ZAMYSLENIE č.3
4.3.2022 (piatok po Popolcovej strede)

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. (Ž 51)

Zamyslenie:
Pane, opäť som zhrešil. Opäť sám v sebe skúmam, či mám ísť na spoveď… Najradšej by som to odložil. Najradšej by som sa tváril, že je všetko v poriadku, nič sa nedeje, veď ja spoveď nepotrebujem, načo mi to vôbec je. Koľko ľudí v mojom okolí to nerieši, prečo by som nemohol aj ja? Aj tak zas zhreším a budem tam, kde som…
Veľa z nás si často prechádza touto dilemou. Ísť či neísť… ísť až, keď zhreším alebo keď viem, že sa blíži ťažké obdobie, lebo som zlomený a ľahko padnem. A čo vôbec.
Prekonal som sa. Povedal som si, že idem. Som tu, Pane. Čo teraz? Ako Ti mám vyznať všetko, čo ma trápi a ťaží? Ako Ti to mám odovzdať, aby to bolo od srdca a nie z mojej „kresťanskej povinnosti“? Nehneváš sa na mňa? Nebude sa hnevať kňaz, pred ktorým idem práve otvoriť svoje srdce? Bude mať silu po oľutovaní svojich hriechov vstať a ísť ďalej, možno aj s vedomím, že môj hriech sa o pár dní či týždňov opäť zopakuje?
Nerozmýšľajme takto. Jednoducho vykročme vo všetkej pokore, ktorú v sebe nájdeme a poprosme svojho Otca o odpustenie. Vždy, keď to potrebujeme, vždy, keď sa v nás ozve alarm, že niečo nie je v poriadku. On to s nami nikdy nevzdáva, nevzdávajme to s Ním ani my.

Modlitba:
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Aj keď mám občas pocit, že spoveď nemá zmysel a že budem stále rovnaký, svetlom na konci tunela ostávaš stále Ty. Daj mi odvahu a silu vykročiť vždy vpred a vyznať Ti vo svätej spovedi skrz kňaza všetky moje hriechy, lebo len v Tebe mám prísľub večného života. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Kedy som bol naposledy na svätej spovedi? Neovplyvnila aktuálna pandémia dĺžku môjho odkladania tejto sviatosti?
Viem úprimne oľutovať svoje hriechy?
Uvedomujem si, že spoveďou získavam „čistý štít“ a novú možnosť začať odznova? 


ZAMYSLENIE č.2
3.3.2022 (štvrtok po Popolcovej strede)

,,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9)

Zamyslenie:
Kríž. Nástroj umučenia. Symbol popravy. Krížová cesta. Cesta utrpenia a bolesti.
Naozaj chce Ježiš aby sme každý deň zažívali bolesť a utrpenie? Aby sme si každý deň prechádzali krížovou cestou?
Nie, nechce, ale pozýva! Pozýva nás každý deň začať s Ním. Každý deň vziať na seba kríž, urobiť na sebe znak kríža. Jednoducho sa prežehnať a vykročiť do každého dňa spolu s Ním.
Vykročiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ježiš vie, že na tejto ceste zlyháme a padneme. A možno počas dňa padneme aj päťkrát v tej istej veci. Ale On sám si prešiel Krížovou cestou… A tiež počas nej trikrát padol. Vždy ale vstal a kráčal ďalej.
Prečo? Lebo je Láska.
A tak odpoveďou na Ježišovo pozvanie je láska. Veď ako hovoril pápež Ján Pavol II.: ,,Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez Lásky neunesieš.“ a ,,Otázka vzťahu s Bohom nie je otázka času ale otázka lásky, Predsa  keď máme niekoho radi tak si na neho vieme vyhradiť čas.“

Modlitba:
Vďaka Ti Pane za tvoj Kríž.
Vďaka Ti Pane za Tvoju lásku ku mne, lásku, ktorá šla až do dôsledkov krvavých stôp až na kríž.
A tak Ťa prosím:
Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazapieranie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,
moje umieranie nech je láskou
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,
ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
premeň ma celého/celú v lásku.
Amen.

Otázky na zamyslenie:
Vnímam veľkosť Božej lásky?
Ak nie, čo tomu bráni?


ZAMYSLENIE č. 1
2. 3. 2022 (Popolcová streda)

Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. (Joel 2)

Zamyslenie:
Joel v prvej časti svojej knihy píše o pohrome kobyliek, ktorú opisuje ako obrovský a bojový národ, ktorý na nich poslal Boh ako trest za ich hriechy, a ktorý ničí všetko pred sebou a za ním ostáva už iba spúšť a spálená zem; vyschli vodné toky, hynie dobytok a horia stromy a polia.
Izraeliti sa v tejto situácii obrátili na Pána a Pán ich vyslyšal – v druhej časti knihy sú prisľúbenia, ktoré dal Pán tým, čo v Neho veria a vzývajú Jeho meno: odvráti pohromu, dá im nadbytok všetkého, čo potrebujú, zbaví ich nepriateľov, zachová ich národ naveky a pomstí ich nepomstenú krv.
Tak ako Izraeliti aj my mnohokrát v živote trpíme následkami hriechu, ktorý nás oddeľuje od Božej milosti a zabraňuje nám zakúšať Jeho lásku. Najväčším hriechom Izraelitov bolo práve to, že sa klaňali cudzím bohom a nectili si Pána. Môže sa nám to zdať absurdné – zanechajú vieru v Boha, ktorý ich vyslobodil z Egypta, dal im mannu na púšti a keď vchádzali do zasľúbenej zeme, pred nimi pobil ich nepriateľov a vykonal ešte mnoho veľkých skutkov. A oni namiesto toho, aby slúžili Jemu, slúžia bôžikom z dreva a kovov, ktorých si sami vytvorili.
Avšak my často konáme ešte horšie – všetky Božie zázraky v Starom zákone sa zdajú byť ničím naproti nášmu vykúpeniu skrz Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie a namiesto toho, aby sme si ctili a poslúchali iba Jeho, ako jediného, pravého Boha, častokrát si robíme z pôžitkov tohto sveta svojich vlastných bôžikov, čo sa nezhoduje s Božou vôľou, veď aj Ježiš povedal: Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. (Mt 6, 24).
Tento hriech má mnoho následkov – či už vonkajších, ako pohromy a nepokoje, tak aj vnútorných, ako vnútorná prázdnota, závislosti, neschopnosť nájsť zmysel života – a čo je najhoršie – táto cesta vedie do večného zatratenia.
Pán nám však dáva prisľúbenie, že ak sa k Nemu budeme utiekať a dôverovať Mu tak, ako to urobili Izraeliti, On sa postará, odvráti pohromy, zažehná nepokoje, dá nám plnosť milosti a dá nám nádej na večný život.

Modlitba:
Pane, prosím Ťa, daj mi silu, aby som sa v každej chvíli dokázal obracať k Tebe a neodvracať zrak od Tvojej tváre. Pomáhaj mi žiť podľa Tvojej vôle a nedovoľ, aby som sa hriechom previnil proti Tebe. Nedopusť, aby som si z pôžitkov a starostí tohto sveta robil iných, falošných bôžikov a pomáhaj mi ctiť si Ťa ako jediného, pravého Boha.  Pomáhaj mi aj v tomto pôstnom období a daj, aby som sa v ňom oslobodil od hriechov a závislostí a lepšie spoznal Teba a Tvoju vôľu. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Je Boh na prvom mieste v tvojom živote?
Nemáš namiesto Boha iných, falošných bôžikov, ktorý sú pre teba dôležitejší ako Boh?

Aktivita:
Dnešným dňom začína pôst, skús sa naň poriadne pripraviť, hlavne v sviatosti zmierenia a prijatím svätého prijímania. Daj si nejaký úmysel, za ktorý obetuješ tohtoročný pôst a počas pôstu si vyhraď každý deň čas sa za tento úmysel modliť.