3. Ježiš pri modlitbe – prosebná modlitba

V prvom rade si potrebujeme zdôrazniť, že Ježiš sa modlil rád a často.

Modlil sa pred vážnymi rozhodnutiami, pred skúškami, pred  tým ako urobil nejaký zázrak, alebo niekoho uzdravil. V evanjeliách nájdeme mnoho zmienok o tom, ako sa utialhol na opustené miesto preto aby sa modlil. Alebo na inom mieste si môžeme všimnúť, v akom čase to robil – skoro ráno, ešte pred svitaním sa vybral na osamelé miesto a tam sa modlil…

Skúmajúc Ježiša pri modlitbe budeme schopní pochopiť niečo viac o podstate modlitby.

Modliť sa je tiež žiadať, prosiť

Ježiš to robí v Getsemanskej záhrade, prosí, žiada: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42)

Ježiš na kríži prosí, žiada: „Otče, odpusť im, lebo nevedia , čo robia.“ (Lk 23, 34)

Taktiež 22 žalm, ktorý sa Ježiš modlí na kríži, je prosebnou modlitbou v súžení: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15, 34)

Najdlhšou Ježišovou modlitbou, akú poznáme, je modlitba pri poslednej večeri. Je to modlitba o jednotu. Aj ona je prosebnou modlitbou.

Z Ježišovho správania možno vidieť, že modliť sa je obrátiť sa k Bohu ako k Otcovi, žiadajúc to, čo najviac potrebujeme.

Determinujúcim tu môže byť náš vzťah s pozemským otcom. Ak je dobrý, ak sa na neho môžem kedykoľvek a so všetkým obrátiť, potom mi nebude robiť žiaden problém obracať sa na nebeského Otca v modlitbe. Ale ak nie je dobrý, potom sa ťažko budem môcť modliť a dobre modliť. Najskôr je potrebné dať si do poriadku, nakoľko sa to len dá, vzťah s prirodzeným otcom. Potom sa budem vedieť slobodne obrátiť i na Otca, ktorý je na nebesiach.

Ježiš nás povzbudzuje aby sme nepochybovali (Mk 11,22). Majte vieru v Boha. Veru hovorím vám, kto povie tejto hore vstaň a hoď sa do mora bez toho, že bude v srdci pochybovať, ale vo viere, že sa to stane, bude vypočutý. Preto vám hovorím, všetko, o čo budete prosiť v modlitbe, majte vieru, že už ste dostali. Ježiš verejne prehlasuje, že po modlitbe k Bohu treba mať neotrasiteľnú istotu v ňom.

Ježiš hovorí: Všetko o čo budete prosiť v modlitbe s vierou, dostanete to. (Mt 21,22) Ježiš učí, že Božia odpoveď je istá, keď je prosba plná viery. Viera je kľúčom prosebnej modlitby. Žiadať s vierou – nástojí Kristus, pretože zvyčajne toto je to čo chýba našej modlitbe. Žiadať žiadame, možno až príliš, ale čo ak so slabou vierou, alebo inokedy bez viery.

Ak posielate mail, dáte si všetci záležať na tom, aby ste napísali správnu adresu. Všetci vieme, čo by sa stalo, keby sme nenalepili správnu adresu z adresára… alebo mail odoslali na úplne inú adresu.

Správna adresa je podstatným elementom, aby došla pošta k adresátovi. Rovnako v modlitbe: Podstatným elementom prosebnej modlitby je viera – aby mohla byť vypočutá. Žiadať nestačí, ako nestačí napísať len list. Treba žiadať s vierou. To je to, čo robí podstatu prosebnej modlitby. Ježiš opätovne zdôrazňuje dôležitosť viery pri prosebnej modlitbe až do zunovania. Pretože je najťažším elementom našej modlitby, nad ktorým žiaľ veľmi často mávneme rukou. Pre to, aby sme žiadali s vierou, nestačia dve tri slová, nestačí zopár minút. Pre to, aby sme mohli žiadať s vierou, je dôležité hlboké zamyslenie sa, je potrebná atmosféra intimity s Bohom. Žiadať s vierou znamená byť presvedčený o Bohu a o našich slabostiach, našej neschopnosti dokázať úplne všetko. Pre to, aby sme žiadali s vierou, je potrebná hlboká pokora. Tu pochopíme prečo Ježiš toľko hovorí o prosebnej modlitbe. Prosebná modlitba, ktorej učí Kristus, je silná výchova k viere. Predpokladá ju a učí viere. Keď sa zbavíme žiadostí bez viery, nutne sa dostaneme k viere. Ježiš nemohol dať jasnejší a ľahší spôsob ako sa dopracovať k viere. Je to ale cesta, ktorú ponúka všetkým. Ježiš nie je teoretik. Viera musí byť cesta, ktorou môžu prejsť všetci. A Ježiš otvára dokorán pred nami bránu, cez ktorú môžeme prejsť všetci, ak máme minimum dobrej vôle. Ježiš hovorí jasne: všetko, čo budete žiadať s vierou, dostanete. Nekladie limity úspechu modlitby. Aj delikvent sa môže vďaka modlitbe zachrániť.

Poslednú lekciu o modlitbe dal Ježiš na kríži – lotrovi. Lotrovi, ktorý sa modlí aby sa zachránil. Ježiš povedal: Všetko, čo bude s vierou žiadať v modlitbe, sa vám dá. A všetko znamená všetko!

Prirodzene v našich materiálnych potrebách existujú sektory, v ktorých si nikdy nebudeme istí o vypočutí našej modlitby, aj keď sa budeme modliť s vierou. Niektoré kríže sú veľmi potrebné a Boh ktorý nás miluje neodpovedá. Urobil to aj s Ježišom v getsemanskej záhrade, keď ho neušetril od poníženia na kríži. Vieme však, že existujú oblasti, v ktorých nás chce Boh určite vypočuť, ak sa modlíme s vierou. Boh to neraz chce viac ako my, uzdraviť nás so zlozvykov, z nedbanlivosti, z lenivosti, z egoizmu, pýchy, jednoducho dostať nás z našich hriechov. Tento sektor nášho života je niekedy zapadnutý prachom. Tu vieme s istotou, že ak prosíme, Boh nás vypočuje. Ježiš nám zakázal klásť limity Bohu. (Mk 11,24) Evanjelista Marek hovorí: Všetko, čo … budete prosiť dostanete …

Je to test. Test je veľmi obtiažny. Problémom je vždy slabá viera. Istý chlapec kráčal s veľkým batohom, keď mu na ceste zastavil muž s konským poťahom, nasadol .. Aký je dobrý, Aký je len dobrý, hovoril si. Treba mu ale uľahčiť a tak zobral na svoje ramená ťažký batoh, ktorý sa mohol spokojne viesť na voze. To robíme Bohu, keď máme slabú vieru. Robíme hlúposti – berieme naspäť batoh na seba.

Vytrvalosť v modlitbe

Ježiš učil modliť sa s vytrvalosťou. (Lk 11,9) Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám …

Vytrvalosť, ktorú vyžaduje Ježiš, sa zdá byť vyjadrením viery. Keď sme vytrvalí v modlitbe, je to preto, lebo veríme, že Boh nás môže vypočuť. Vytrvalosť je prejavom nádeje, keď sme húževnatí v žiadaní, pretože dúfame, že Boh odpovie. Vytrvalosť je prejavom dobrej vôle, teda lásky. Oneskorenia v odpovedi zo strany Boha sa zdajú byť veľmi dôležité.

Sú dôležité pre tieto dôvody: Dozrievajú v nich problémy. Napomáhajú rast v pokore a odovzdanosti voči Bohu. Pomáhajú nám zapojiť sa do všetkého, čo žiadame. Dávajú nám často nové svetlo v našich povinnostiach, cvičia našu dobrú vôľu, posilňujú vieru. Nie je to Boh, ktorý potrebuje našu neodbytnosť. Sme to my, ktorí máme vyzdravieť zo všetkého, čo bráni Bohu aby nám prišiel naproti. Musíme vyzdravieť z našej povrchnosti z našich problémov z našej neschopnosti premýšľať, našej slabej povrchnej viery, z pýchy – musíme dôjsť k tomu, že bez Boha sme nula, len stretnutie s našou neschopnosťou nám pomôže uzdraviť sa!

Prosiť v Ježišovom mene

Tretia podmienka: Ježiš učí žiadať Otca v jeho mene. Ježiš sa často vracia k tejto problematike, preto je dobre sa pri nej zastaviť. Cirkev to vždy zachovávala. Neexistuje žiadna dôležitá liturgická modlitba, ktorá by nebrala do úvahy túto Ježišovu radu. Aký je pravý význam Ježišovej žiadosti: Testom nám môže byť úryvok z Jánovho evanjelia kde Ježiš učí modliť sa skrze Jeho meno: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás …(Jn 15,16)

(Jn 16,23) O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, dá vám. Zatiaľ ste o nič v mojom mene neprosili … Z týchto textov možno vydedukovať, že modliť sa v Ježišovom mene má takýto význam:

Modliť sa v Ježišovom mene znamená kvôli sile Ježiša Krista na jeho príkaz s autoritou Ježiša; v Ježišovej osobe odetí Kristom, začlenení do Krista, prostredníctvom Ježiša … Prečo toto Ježišovo prostredníctvo bolo vždy chápané liturgiou a my naopak máme problém pochopiť to? Ťažko si zvykáme na túto Ježišovu radu. Určite je za tým naša veľká nevedomosť a ľahkovážnosť.

Modliť sa k Otcovi skrze Krista, vyžaduje to hlboký vzťah s Kristom. To vyžaduje nebyť na povrchu. Byť spojení s Kristom, znamená mať Kristovu mentalitu, Jeho víziu, Jeho priateľstvo. Modlitba skrze Krista je žiadať tak, ako by to žiadal sám Kristus. Preto je veľmi účinná modlitba lebo je to ako by sme žiadali Kristovými ústami, jeho myšlienkami, túžbami, srdcom, dôverou samého Krista.

Preto aby sme prosili Otca v mene Ježiša Krista je teda potrebné byť vnútornými ľuďmi, nie povrchnými, ktorí sa hrajú so slovami. (Jn 16,24) – Zatiaľ ste v mojom mene nič nežiadali – žiadajte. To je to čo robí kresťana kresťanom. Žiadať v Kristovom mene znamená naplno veriť Kristovi. Žiadať v Kristovom mene má aj tento význam.

Existujú žiadosti na ktoré by Ježiš dal veľmi ťažko svoj súhlas, ale sú problémy, ktoré Ježišovi zvlášť ležia na srdci, za ktoré by sa bol schopný podpísať aj svojou krvou. Ak idem k Otcovi s nejakým problémom a som si istý Kristovou oporou prichádzam s vierou, ktorá je schopná hory prenášať. Naučme sa prednášať naše modlitby práve takto. Kristus bude žiadať toto pre nás, s nami. Kristus bude skúšať aby prešla naša modlitba u Otca. Kristus sa nemôže zasadiť za naše magické modlitby, ale len zodpovedné, v ktorých cítime my sami spoluzodpovednosť.

Otázky na uvažovanie:

Keď prosím v modlitbe o niečo, robím to s vierou?

Som vytrvalý v modlitbe?

Pripravil: Ján Štefanec, SVD