Poslanie

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Je to miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti

(por. Jn 10, 10).

My, ktorí sa v ňom schádzame:

 • sme presvedčení, že jediným prameňom života v plnosti je Kristus. Preto sa snažíme o poznávanie jeho osoby a jeho učenia;
 • sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k rozvoju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká, avšak duchovná je najdôležitejšia, nakoľko je dušou všetkých ostatných;
 • sme presvedčení, že všetky veci, ktoré Boh stvoril, nám môžu slúžiť k dobru, ak ich užívame uvážene, rozumne a v zhode s Božími princípmi;
 • sme presvedčení, že našou povinnosťou je skúmať svoje schopnosti, osobné dary a talenty a tieto v maximálne možnej miere rozvíjať podľa zásad evanjelia;
 • sme presvedčení, že naším povolaním je budovať si vzťahy: s Bohom, so sebou samými, s inými ľuďmi ako aj s celým Božím stvorením. Preto sa snažíme o vytváranie spoločenstiev, o priateľstvá a o hľadanie spôsobov, ako vyjsť von zo svojej ulity a otvoriť sa aj pre tých, ktorí sú mimo nás;
 • sme si vedomí, že aj napriek tomu, že vo svojom vnútri nosíme veľa energie a dobrej vôle, vlastnými silami nie sme schopní dosiahnuť všetko. K svojmu rozvoju potrebujeme aj Božiu pomoc. Chceme sa teda v maximálne možnej miere pre ňu otvárať. Nakoľko najviac Božej pomoci k nám prichádza cez Cirkev, chceme s ňou vytvárať jednotu.

A konečne sme si vedomí toho, že to, čo my sami spoznáme, máme ponúkať aj ďalej a tak pozývať všetkých ľudí k žitiu života v plnosti.

(Milan Bubák, SVD; 1997)

Vízia a plán aktivít

Predbežná vízia a plán aktivít (z r. 1998)

 1. Rozvoj viery (poučenia, prednášky, evanjelizácia, katechizácia, príprava dospelých ku krstu, prípravy na iné sviatosti, vytváranie príležitostí k získavaniu vedomostí v oblasti viery a pod.).
 2. Duchovný rozvoj (sv. omša, liturgia, modlitba, sviatostný život, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, formačné prednášky, a iné).
 3. Osobný rozvoj (poradenstvo, duchovné vedenie, formácia svedomia, vytváranie príležitostí k službe a iné).
 4. Budovanie spoločenstva („stretká“ malých skupín, spoločenské aktivity, pohostinnosť, rozvoj vodcovských schopností, spoločné aktivity počas akademického roku aj počas prázdnin, ekumenizmus, a pod.).
 5. Vzťahy k farnostiam a diecézam (napojenie na susedné farnosti, na farnosti a diecézy, z ktorých študenti pochádzajú, angažovanie sa v aktivitách a programoch vlastných farností a diecéz a pod.).
 6. Budovanie tímov (organizovanie pracovných stretnutí, proces robenia rozhodnutí, vzájomná pomoc a opora, modlitba, komunikačné schopnosti, schopnosti k nutným konfrontáciám a pod.).
 7. Viera a profesia (schopnosť spojiť svoj profesionálny rozvoj so svojou vierou, prednášky z oblasti vlastnej profesie v napojení na vieru, etické princípy pri profesionálnom rozvoji a pri budovaní si „kariéry“, a pod.).
 8. Výchova k praktickému životu (kurzy: spoločenských tancov, jazykové kurzy a iné).
 9. Voľný čas (zdravé formy trávenia voľného času, zábavy, prekonávania nudy, príležitosti k relaxu a rozptýleniu a pod.)

12. 1. 1998

Naša činnosť

Jedným z našich cieľov je asistovať študentom v ich snahe žiť život v plnosti. Je to jeden z ústredných motívov celého nášho UPeCe a odvíjajú sa od neho aj všetky naše aktivity. Aj keď ako pastoračné centrum kladieme dôraz najmä na vývoj osobnosti po duchovnej stránke, nevyhýbame sa ani športu a kultúre.

Posúďte sami:

 • sv. omše
 • sviatosť zmierenia
 • duchovné poradenstvo
 • katechézy
 • stretká
 • spoločenské hry
 • posedenie v libresse
 • koncerty
 • amatérske skupiny
 • stretnutia s osobnosťami
 • divadlá
 • besedy
 • diskusie
 • zábavy
 • diskotéky
 • knižnica
 • odborné prednášky
 • prednášky s duchovnou tematikou
 • záujmové kurzy
 • ping-pong, kalčeto, florball
 • výlety, spevácky zbor…