Ochrana osobných údajov

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza, so sídlom Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava 4, IČO : 31784976 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo “UPeCe”).

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:  koordinatori@upc.uniba.sk

 

Prihlásením sa prostredníctvom Kontaktného formulára Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom:

 

  • registrácie na predmanželskú prípravu a vydania potvrdenia o jej absolvovaní a na právnom základe Súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm f) Zákona a čl. 7 GDPR,
  • zaslania informácií z UPeCe na právnom základe Súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm a) Zákona a čl. 7 GDPR.

 

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a v rozsahu meno a priezvisko muža, meno a priezvisko ženy, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty č.1 a adresa elektronickej pošty č.2. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý osoba svoj súhlas udelila.

 

Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných:

 

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.