Pri príležitosti 5. výročia post-synodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, v pondelok 25. marca, zaslal Svätý Otec posolstvo mladým, v ktorom okrem iného píše: „Predovšetkým by som chcel, aby moje slová vo vás oživili nádej“. „Drahí mladí, vy ste živou nádejou putujúcej Cirkvi! Preto vám ďakujem za vašu prítomnosť a za váš príspevok k životu Kristovho tela.“

 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA

mladým ľuďom pri príležitosti 5. výročia post-synodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit

Drahí mladí,

Kristus žije a chce, aby ste žili! Je to istota, ktorá vždy napĺňa moje srdce radosťou a ktorá ma teraz pobáda napísať vám toto posolstvo, päť rokov po zverejnení apoštolskej exhortácie Christus vivit, ktorá je ovocím zhromaždenia biskupskej synody na tému: „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania“.

Predovšetkým by som chcel, aby moje slová vo vás oživili nádej. V súčasnom medzinárodnom kontexte, ktorý je poznačený mnohými konfliktami a množstvom utrpenia, predpokladám, že mnohí z vás sa cítia bezradní. Preto by som chcel spolu s vami začať zvesťou, ktorá je základom nádeje pre nás i pre celé ľudstvo: „Kristus žije!“.

Hovorím to osobitne každému z vás: Kristus žije a nekonečne ťa miluje. A jeho láska k tebe nie je podmienená tvojimi pádmi alebo chybami. On, ktorý za teba dal svoj život, nečaká na tvoju dokonalosť, aby ťa mohol milovať. Pozri sa na jeho otvorenú náruč na kríži a „nechaj sa ním zachrániť znova a znova“. Kráčaj s Ním ako s priateľom, prijmi Ho do svojho života a dovoľ Mu, aby s tebou prežíval radosti a nádeje, utrpenia a úzkosti tvojej mladosti. Uvidíš, že tvoja cesta sa rozjasní, a že aj tie najväčšie bremená sa stanú menej ťažkými, pretože On bude pri tom, aby ich niesol s tebou. Kvôli tomu každý deň vzývaj Ducha Svätého, ktorý „ti pomáha stále viac vnikať do Kristovho srdca, aby si bol stále viac naplnený jeho láskou, svetlom a silou“.

Ako veľmi si želám, aby sa táto zvesť dostala ku každému z vás, a aby ju každý z vás vnímal ako živú a pravdivú vo svojom vlastnom živote, aby pocítil túžbu podeliť sa o ňu so svojimi priateľmi! Áno, pretože máte toto veľké poslanie: svedčiť všetkým o radosti, ktorá pramení z priateľstva s Kristom.

Počas Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro, na začiatku môjho pontifikátu, som vám dôrazne povedal: Dajte o sebe vedieť! „Hagan lio!“ A dnes vás znovu žiadam: nech je vás počuť, ani nie tak váš hlas, ale nech vykričíte svojim životom a srdcom túto pravdu: Kristus žije! Aby bola celá Cirkev podnietená povstať a znovu sa vydávať na cestu, aby prinášala jeho zvesť celému svetu.

Nasledujúceho 14. apríla si pripomenieme 40. výročie prvého veľkého stretnutia mladých ľudí, ktoré bolo v kontexte Svätého roka vykúpenia zárodkom budúcich Svetových dní mládeže. Na záver jubilejného roka 1984 odovzdal svätý Ján Pavol II. kríž mladým ľuďom s poslaním, aby ho niesli po celom svete ako znamenie a pripomienku, že spása a vykúpenie je len v Ježišovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Ako dobre viete, je to drevený kríž bez Ukrižovaného, takto chcel zdôrazniť, že oslavuje predovšetkým triumf Zmŕtvychvstania, víťazstvo života nad smrťou, aby všetkým povedal: „Prečo hľadáte medzi mŕtvymi toho, ktorý žije? Nie je tu, on vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 5-6). A takto kontemplujte Ježiša: živého a preplneného radosťou, víťaza nad smrťou, priateľa, ktorý vás miluje a chce vo vás žiť.

Len tak, vo svetle jeho prítomnosti, bude spomienka na minulosť plodná a vy budete mať odvahu žiť prítomnosť a s nádejou čeliť budúcnosti. Budete môcť slobodne prevziať dedičstvo svojich rodín, svojich starých rodičov, svojich rodičov, náboženské tradície svojich krajín, aby ste boli budovateľmi zajtrajška, „remeselníkmi“ budúcnosti.

Exhortácia Christus vivit je ovocím Cirkvi, ktorá chce kráčať spoločne, a preto počúva, vedie dialóg a neustále rozlišuje Pánovu vôľu. Práve preto bolo pred viac ako piatimi rokmi, vzhľadom na synodu o mladých ľuďoch, požiadaných veľa z vás, ktorí pochádzate z rôznych častí sveta, aby ste sa podelili o svoje vlastné očakávania a túžby. Stovky mladých ľudí prišli do Ríma a niekoľko dní spoločne pracovali, zhromažďovali nápady, ktoré predkladali: vďaka ich práci mohli biskupi spoznať a prehĺbiť širšiu a hlbšiu víziu sveta a Cirkvi. Bol to skutočný „synodálny experiment“, ktorý priniesol veľa ovocia, a ktorý tiež pripravil pôdu pre novú synodu, ktorú práve prežívame, tú o synodalite. Ako sa môžeme dočítať v záverečnom dokumente z roku 2018, v skutočnosti „účasť mladých ľudí pomohla ‚prebudiť‘ synodalitu, ktorá je ‚konštitutívnym rozmerom Cirkvi‘“. A teraz, v tejto novej etape našej cirkevnej cesty, potrebujeme vašu kreativitu viac ako kedykoľvek predtým, aby sme mohli objavovať nové cesty, vždy však vo vernosti našim koreňom.

Drahí mladí, vy ste živou nádejou putujúcej Cirkvi! Preto vám ďakujem za vašu prítomnosť a za váš príspevok k životu Kristovho tela. A prosím vás: nikdy nám nedovoľte, aby nám chýbal váš radostný džavot, váš ťah, podobne ako je v čistom a svižnom motore. Nedovoľte, aby nám chýbal váš originálny spôsob života a ohlasovania radosti zo Zmŕtvychvstalého Ježiša! Za to sa modlím; a modlite sa za mňa aj vy.

Rím, Svätý Ján Lateránsky, 25. marca 2024, Pondelok Svätého týždňa.

 

Článok je zo stránky