Tento rok oslavuje Spoločnosť Božieho Slova (SVD) 100. výročie na Slovensku.

Toto jubileum nás zaväzuje k pohľadu do minulosti. Chceme spomínať na mnohých známych i neznámych, ktorí stáli pri nás za celých sto rokov. Sú to naši prví spolubratia, ktorí prišli na Slovensko pred sto rokmi a začali s výchovou prvých chlapcov, budúcich misionárov. Myslíme aj mnohých dobrodincov a podporovateľov, ktorí veľkodušne a nezištne pomáhali misiám a misionárom.

Pozeráme aj do budúcnosti a to s dôverou v Boha, ktorý toľkokrát prejavil svoju milosť v našom živote. Budúcnosť je pre nás všetkých veľkou neznámou, ale nie je to kráčanie do tmy. Veríme, že budúcnosť prichádza postupne z ruky Božej ako dar a milosť. Mottom nášho Jubilea sú slová: „Kráčame s Božím Slovom.“ Chceme teda počúvať, čo nám On hovorí v našom vnútri, čo nám hovorí vo svojom slove, vo Svätom Písme. Toto je najistejšia cesta, po ktorej môžeme kráčať. Emauzskí učeníci kráčali do neistoty, nevedeli kde idú a čo majú robiť. Pri lámaní chleba spoznali, s kým kráčali. Vtedy si spomenuli, že im „horeli srdcia,“ keď počúvali toho, ktorý im otváral Písma. Potrebujeme a chceme mať tieto horiace srdcia. Ony sa zapaľujú tým, že kráčame s Ním a počúvame jeho slová. Toto je program pre našu budúcnosť.

Prežívame našu prítomnosť. Chceme tento čas využiť na slávenie. Mali by byť dňami oslavy Boha, za to čo robí. Nech zaznejú slová vďaky ale predovšetkým, nech v našom vnútri je vďaka za to, čo vykonal Boh sám v srdciach neraz slabých ľudí, aby ich použil ako nositeľov a hlásateľov evanjelia na všetkých svetadieloch.

  P. Pavol Kruták SVD

 Provinciál