ZAMYSLENIE č. 29
26. 12. 2021 (Druhý sviatok vianočný)

„Dieťa nádejí pre tých, ktorí objať ťa túžia snáď, dieťa nádejí pre každého jedného z nás.“

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=CQZqd7Jfkvo

Zamyslenie:
Náš Pán neprichádza do sveta ako kráľ, tak ako si to predstavoval židovský národ, ale ako ten, ktorého nikto nechcel ani len prijať. A to ešte aj v situácii, v ktorej by sa snáď každé srdce, ktoré má v sebe aspoň trochu súcitu, zľutovalo. Nakoniec mu teda neostalo nič iné, len sa narodiť v maštali. A čo tvoje srdce? Ja sám sa často zamýšľam, ako je na tom to moje. Je čisté alebo nie? Býva v ňom hriech alebo nie? A ako sa tak zamýšľam, hovorím si: „Do tohto srdca Pán nikdy nevkročí!“ Och, ako veľmi sa vie človek mýliť.
Pán prišiel ako dieťa nádejí pre každého z nás. Tieto Vianoce sa narodil aj do tvojho srdca. Ak máme v sebe otázku, či to srdce bolo pripravené a teda či naozaj prišiel… Odpoveď je ukrytá práve v Jeho narodení. On sa narodil v maštali! My sa máme usilovať o to, aby bolo srdce pre Pána v tento čas dokonalé. Pán sa narodil, pretože chcel a stále chce. Narodil sa do maštale, aj do tvojho srdca. Teda moja snaha má byť nechať si srdce týmto narodením zmeniť tak, ako sa z betlehemskej maštale stalo miesto narodenia Kráľa kráľov. Tak je vnímaná dnes a tak ju opisuje aj koleda, v ktorej sa spieva: „Ej, slama, slama premilá“.
Vstúp do svojho srdca a poznaj, že je v ňom Pán. Naozaj sa narodil, čo je to vila alebo maštaľ.

Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti, že si sa narodil do našich sŕdc aj tieto Vianoce a stále prichádzaš v každom prijímaní. Ďakujeme Ti, že počas tohto vianočného času môžeme oslavovať Tvoj príchod pre každého z nás a že ako dieťa prichádzaš doprostred nás, aby si nám ukázal, že v slabom sa prejavuje Božia sila. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Uvedomujem si že Pán naozaj žije vo mne?
Uvedomujem si že som chrámom Ducha Svätého?
Mám na pamäti, že Pán prišiel pre každého? Aj kvôli mne?
Kde je moja nádej? Je v Pánovi?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.28
25.12.2021 (1. sviatok vianočný)

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=B8t03TVwg3s

Nebo sa sklonilo k zemi, dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením, lásku si oblieka.

Zamyslenie:
A je to tu. Prichádza Boh. Prichádza Láska v podobe malého Ježiška. Raz urobí Veľké veci a my budeme toho svedkami; musíme si však počkať na neskôr. Teraz sme tu. Kľačíme pred kolískou v maštali a pozeráme sa na Záchrancu našich životov, ktorý je teraz tak veľmi zraniteľný. A tak ako veľmi je zraniteľný, tak veľmi je požehnaný, ľúbený a ochraňovaný samotným Bohom. Tak ako ja, tak ako ty, tak ako každý z nás.
Boh nám dal milosť vidieť seba samého ako človeka. Urobil to pre nás, aby sa k nám viac priblížil, aby sa dotkol každého jedného z nás. Aby sme nemali strach hľadieť na Neho, lebo On je Ten, ktorý je mocný a sväté je Jeho meno. Je to tak. Ale On netúži po našom strachu; túži po našej láske a preto On sám prichádza ako Láska, aby sa nám mohol dať, aby sme skrz Neho mohli poznať Lásku. Nechať sa ňou dotknúť, aby sa i v nás zrodilo niečo nové, čisté, krásne a zraniteľné. Aby sme mohli byť posilnení.
Prišiel ku nám ako Láska, ktorá chce odpúšťať, chce konať. Túži po tom, aby sa On sám mohol v nás narodiť, započať niečo nové a krásne a túži, aby si to bol ty, na kom prejaví Svoju slávu. Podstatné je len to, či sa Ním necháš dotknúť.

Modlitba:
Pane, otvor moje srdce a vstúp doň. Dotkni sa ho a naplň moje srdce Láskou. Nájdi vo mne miesta, ktoré Ťa potrebujú a premeň ich, nech sa znovu zrodia. Požehnaj ma, obnov môjho ducha, nech sa zrodí spolu s Ježiškom a posilni ho na ceste, aby aj on robil veľké veci v Tvojom mene. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som schopný otvoriť svoje srdce pre narodeného Ježiška?
Čo vo mne potrebuje „znovuzrodenie“?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 27
24. 12. 2021 (Štedrý deň)

„Boh je tak blízko nás, Boh je v nás.“

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=R4eNHQ0S9zI

Zamyslenie:
Už od počiatku sa Boh snažil byť nám blízky, avšak prvotným hriechom Adama a Evy sme sa mu my, ľudia samotní, vzdialili. Keďže nášmu Bohu, Bohu všímavému, Bohu milosrdnému a Bohu milujúcemu nie je nič ľahostajné, poslal nám na svet svojho Syna, ktorý sa stal človekom. Stal sa jedným z nás, práve preto, aby sa nám stal blízkym. Dnes je koniec Adventu; času, kedy sme sa pripravovali na niečo nádherné, zázračné, na príchod Ježiša. Koniec však znamená začiatok niečoho úplne nového; pre nás, pripravených časom Adventu, časom stíšenia sa a uvedomenia si dôležitých vecí to môže znamenať začiatok nového života spolu s malým dieťaťom. S malým Ježiškom, ktorý sa narodí priamo medzi nami, v našich rodinách, medzi našimi priateľmi či tam, kde sa práve nachádzame… Priamo v našich srdciach.
Ako je napísané: „Panna počne a porodí Syna a dá mu meno EMANUEL – Boh s nami.“ Boh sa skrze Ježiša približuje nám, ľuďom, a ostáva s nami. Je s nami neustále; je v našich radostiach, problémoch, trápeniach; je pri nás, keď sme si neistí v našich rozhodnutiach, v obavách, čo sa stane; nikdy nás neopúšťa.
A tak, povzbudení, spolu s Ježišom v našich srdciach prinášajme radosť, pokoj a lásku do našich rodín, vzťahov aj priateľstiev. Nech je na nás stále vidno, že Ježiš je v našej blízkosti, že žije priamo v nás v našich srdciach.

Modlitba:
Pane Ježišu, ďakujem Ti, že aj napriek našim previneniam, slabostiam a pádom sa k nám stále približuješ a stále túžiš vstupovať do našich sŕdc. Ďakujem Ti za tvoju blízkosť, za to, že si sa stal darom od Otca nám, stal si sa láskou, čo prišla k nám. Prosím Ťa, daj, aby sme si stále viac uvedomovali Tvoju blízkosť, Tvoju prítomnosť v nás i v našich srdciach a aby sme Tvoju lásku prinášali všade tam, kam prídeme. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Pripravil som počas Adventu svoje srdce na príchod malého Ježiša?
Uvedomujem si ako veľmi blízko nás je v skutočnosti Boh?
Prinášam Boha, Ježiša vo svojom srdci medzi svojich najbližších, priateľov, známych?

Adventný kalendár s aktivitami:

https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 26
23.12.2021 (štvrtok po 4. adventnej nedeli)

Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. (Ž 25)

Zamyslenie:
Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. (Ž 25)
Misiou Jána Krstiteľa, s ktorou bolo spojených množstvo znamení už pred jeho počatím, bolo pripraviť cestu Pánovi, vzbudiť pozornosť, že príchod Mesiáša sa blíži. Ján bol presvedčivým poslom a ľudia ho brali vážne. Jeho misia bola deklarovaná anjelom Gabrielom jeho otcovi Zachariášovi:  Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud. (Lk 1,15-17)
Ján bol vyvoleným, Boh konal viaceré znamenia v Jánovej rodine, aby vzbudil pozornosť u ľudí. Zážitok z veľkňazskej služby a počatie u ženy vo vysokom veku boli témy, ktoré boli,  ako sa píše,  dlho známe široko-ďaleko. Celý život Jána Krstiteľa bol prípravou na jeho veľkú misiu, ktorej zostal verným až do svojej smrti.
Podobne, ako Ján Krstiteľ, aj my ostatní sme pozvaní k ohlasovaniu Ježiša Krista. Chce to dávku zanietenia a ustavičný kontakt s Duchom Svätým, aby sme nekonali slepo, ale kráčali po správnych chodníkoch. Prvoradé je pripraviť cestu pre Pána najskôr vo svojom vnútri, aby sme sa vedeli koncentrovať a dobre pripraviť na našu misiu: ohlasovať Krista, Jeho dielo, otvárať ľuďom srdcia, aby Ho mohli úprimne prijať do svojho života a vyznať ako Pána.
Buďme teda milujúcimi bojovníkmi s múdrosťou starcov a s kňazskou bázňou pred Pánom. Nech tieto Vianoce neostane nik, kto by nepočul o diele Ježiša Krista jazykom, ktorému by nechápal. Božia láska nám dáva vášeň bojovať za srdcia ľudí. Musíme víťaziť nad drakom-nepriateľom, ktorý kradne vieru a večný život. Prajem nám všetkým, aby naše činy boli konané s múdrosťou Ducha Svätého, aby sme všetko robili v ten správny čas. Zostávajme v bázni v tichu pred Pánom a meditujme tajomstvo príchodu Božieho Syna na tento svet.

Modlitba:
Nebeský Otče, daj nám dnes príležitosť hovoriť iným o Ježišovi Kristovi – našom Pánovi a hľadajme príležitosť, ako to dosiahnuť. Nech Vianoce nie sú iba o romantickej tradícii. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som pripravený na slávenie narodenia Krista?
Ako som sa doteraz pripravoval?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.25
22.12.2021 (streda po 4. adventnej nedeli)

,,Srdce mi plesá v Pánovi, v mojom Bohu rastie moja sila.”  (1 Sam)

Zamyslenie:
Tieto slová sú chválospevom Anny zo Starého Zákona. Anny, ktorá bola neplodná, no veľmi túžila mať syna. Vedela, že ona sama, zo svojich vlastných síl, nedokáže so svojou situáciou nič urobiť. No uvedomila si svoju ohraničenosť a malosť a obrátila sa so svojím problémom na Boha. A Boh jej požehnal syna – Samuela. Anna svojho syna Samuela zasvätila Pánovi, no nezabudla ani na vďačnosť voči Bohu. Chválila ho za to, že sa oslávil v jej probléme slovami: ,,Srdce mi plesá v Pánovi, v mojom Bohu rastie moja sila… radujem sa z Tvojej pomoci. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin, niet nikoho okrem teba, nikto nie je skalou ako náš Boh.”
Verím tomu, že podobne ako Anna sa aj ty občas ocitneš v situácii, ktorá je náročná, ktorá je jednoducho nad tvoje sily. Možno to je nejaký vzťah, zdravotný problém, ťažká skúška v škole… A možno je to niečo, s čím si dlho nevieš dať rady, no bojíš sa o tom niekomu povedať a nesieš toto bremeno sám. Sme ľudia, máme svoje slabosti a limity. Nezabúdajme ale, že je tu aj Boh. Ten, ktorý nás stvoril, Ten, ktorý je Všemohúci a Ten, ktorý je našou silou v každej chvíli nášho života.

Modlitba:
Pane, ďakujem Ti, že všetky moje cesty sú Ti známe. A nielen moje cesty, ale aj ťažkosti, ktoré ma na nich občas postretnú. Nie si voči mojim problémom ľahostajný. Chvála Ti za to, že ma s mojimi ťažkosťami nenechávaš samého, ale si tu so mnou. Vo chvíľach, keď už neviem, ako ďalej, vtedy, keď už nevládzem – vtedy viem, že v mojom Bohu rastie moja sila. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Je pre mňa Boh v ťažších situáciách ten, na ktorého sa obraciam? Alebo sa spolieham sám na seba?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.24
21.12.2021 (utorok po 4. adventnej nedeli)

Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. (Sof 3)

Zamyslenie:
Sviatočné dni sa blížia, očakávanie narodenia Pána vrcholí. Plamene štyroch adventných sviečok osvetľujú cestu Tomu, ktorý je sám Svetlom i Cestou. Nezabúdaj však, že Pán je s tebou aj v tejto konkrétnej chvíli. Nemusíš čakať na Vianoce, až kým bude stromček vysvietený, perníky naservírované na tácke a vianočný obrus vyžehlený. Je stále s tebou a s láskou ťa denne zahŕňa darmi, aké pod stromčekom nenájdeš.
Možno je toho v tieto dni na teba veľa, možno po dlhých dňoch plných povinností už nevládzeš. Možno sú všetky tie povinnosti a prípravy, zhon a frmol okolo sviatkov vyčerpávajúce. Odovzdaj to Pánovi a On ti daruje silu na všetko, čo je potrebné. Možno to nebude v našich ľudských očiach perfektné, možno všetko nestihneš, ale On, aj naši blížni sa potešia všetkému, čo vytryskne z úprimnej hĺbky tvojho srdca, ak by to bolo aj „len“ objatie, list alebo možnosť stráviť aspoň na chvíľu čas s milovanými, či už osobne alebo virtuálne.
Máme za sebou dlhý rok. A práve preto si musíme pripomínať, že nič nie je stratené. Veď máme Záchrancu, ktorý k nám prišiel, aby nás vykúpil! Prajem ti, aby ťa naplnila radosť z tejto pravdy, ktorú nám nikto a nič nevezme. A aby v tebe pretrvávala aj počas celého nasledujúceho roka.

Modlitba:
Pane, ďakujem, že si stále so mnou, aj keď Ťa nevidím alebo Ťa ani nechcem vidieť. Odpusť mi, Pane, že sa často snažím bojovať len z vlastných síl a odmietam Tvoju pomoc. Prosím, daj, aby všetci počas týchto sviatkov spoznali, že Ty si náš Záchranca. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako prežívaš posledné dni Adventu?
Naháňaš sa za povinnosťami alebo ich vnímaš ako možnosť poslúžiť svojim blížnym?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.23
20.12.2021 (pondelok po 4. adventnej nedeli)

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1)

Zamyslenie:
Anjel prichádza k mladému dievčaťu, aby jej odovzdal správu od Boha. Hovorí, že našla milosť u Boha, porodí Syna, ktorý bude Synom Najvyššieho (Lk 1,30-32). To musel byť pre Máriu šok. Bola mladá a nemala muža, tak ako mohla počať dieťa? Mária bola v situácii, v ktorej sa často ocitáme aj my. Raz som na túre v Tatrách prišiel na miesto, kde predo mnou boli len skaly a vodopád. Vravím si, tam nemôže byť cesta. Ale vykročil som podľa značky vpred a predsa tam bola cesta, ktorá viedla na nádherný štít. Ja som tie skaly pokladal za nezdolateľné, ale v dôvere som vykročil a došiel do cieľa. A tak aj Mária, hoci nevidela cestu, dôverovala Bohu, že On sa postará. V pokore povedala svoje áno a vydala sa na cestu. Boh si na túto úlohu vybral práve Máriu. Ale On si vyberá aj teba. Aj pre teba má ponuku a čaká na tvoje áno. Hoci sa ti môže zdať že ty nie si na to vhodný, pripravený, vzdelaný… Lenže Boh nehľadá dokonalých, ale ochotných. On ťa pozná a vie, čo zvládneš. Preto sa neboj; a tak ako Mária dôveruj Pánovi.

Modlitba:
Pane, ja som Tvojím služobníkom a chcem plniť Tvoju vôľu. Pomôž mi vykročiť na cestu, na ktorú ma pozývaš. Daj mi silu dôverovať Ti, aj keď ja sám častokrát neviem, čo robiť. Lebo Ty si Všemohúci Boh a dokážeš urobiť cestu aj tam, kde ju ja nevidím. Amen

Otázky na zamyslenie:
V ktorej oblasti môjho života čaká Boh na moje áno?
Dôverujem Bohu, že On má plán pre môj život?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.22
19.12.2021 (4.adventná nedeľa)

Vchádza Kráľ, vchádza Kráľ. Aleluja, vchádza Kráľ.

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=LJKiRr-7ixk

Zamyslenie:
Bol si ešte celkom malý. V úsmeve sa ti vynímala diera po chýbajúcom mliečnom zube a v očiach sa ti ligotali hviezdičky zakaždým, keď sa spomenuli Vianoce. Tak veľmi si sa tešil, že si už v lete odrátaval dni. Tak netrpezlivo ši čakal, kedy konečne príde Ježiško. List preňho so zoznamom prianí si mal napísaný už mnoho dní dopredu. A keď mama a otec večer zahlásili, že ho videli, ako ukladá darčeky pod vianočný stromček, úsmev sa rozšíril a hviezdičky zväčšili dvojnásobne. Nekričal si aleluja, to by bolo možno staromódne. Ale radosť z toho, že navštívil aj tvoj domov a priniesol ti mnoho darčekov bola obrovská.
Dnes, keď už chýbajúci zub nahradil nový, je možno čas začať písať iný list. Už nie o tom, čo by mohol Ježiš na Vianoce priniesť tebe, ale čo by si mohol priniesť ty Jemu. Koniec koncov… sú to Jeho narodeniny, nie? Ešte stále máš čas, niečo si pre Neho prichystať. Ježiš nie je vyberavý a každý dar od srdca bude preňho ten najkrajší. Ešte stále stíhaš. Nechceš predsa kričať „Aleluja!“ s prázdnymi rukami, keď príde.

Modlitba:
Ahoj Ježiš, viem, že si od Teba prajem mnoho vecí, aj keď som už dávno vyrástol. A tiež viem, že Ty mi ďalej túžiš plniť priania môjho srdca. No teraz chcem aj ja darovať niečo Tebe. Daj, nech na mňa Duch Svätý zostúpi a pomôže mi vybrať ten najkrajší dar, aký si pre Teba môžem prichystať. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Čo by bolo v tvojom liste dnes?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.21
18.12.2021 (sobota po 3. adventnej nedeli)

Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1)

Zamyslenie:
Nepoškvrnená Panna počala Božieho Syna z Ducha Svätého. Slovo sa stalo telom, Boh prišiel na svet v podobe človeka. Panna Mária nosila deväť mesiacov pod srdcom Božieho Syna. Nielen pod srdcom, ale aj v srdci; veď na inom mieste Písmo hovorí, že si Mária uchovávala slová, ktoré Ježiš povedal, vo svojom srdci a premýšľala o nich. Boh je s nami i teraz. Hoci Ho nemôžme nosiť pod srdcom tak ako jeho preblahoslavená Matka, môžeme sa s Ním zhovárať, ba čo viac, môže byť v našom srdci. Pokiaľ Ježiša do svojho srdca vpustíme, budeme v Jeho srdci a On nám pomôže viac sa podobať na Neho.

Modlitba:
Pane, tvoje nepoškvrnená matka Ťa počala z Ducha Svätého. Nosila Ťa deväť mesiacov pod srdcom, než si prišiel na svet. Aj dnes si tu s nami a chceš, aby sme Ťa nosili v srdci, konali podľa tvojej vôle, stretali sa s Tebou v modlitbe a prijímali Ťa v najsvätejšej Sviatosti. Daj nám silu konať vždy správne a zotrvávať v Tvojej prítomnosti. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Uvedomujem si, že Ježiš je so mnou v mojom srdci?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.20
17.12.2021 (piatok po 3. adventnej nedeli)

„Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.“ (Mt 1)

Zamyslenie:
Ježišov rodokmeň je pre niektorých nezáživná pasáž plná mien, ktorú pri čítaní Biblie možno aj preskočia. Tí, čo majú Bibliu načítanú, zas v ňom možno spoznajú postavy z rôznych príbehov Starého zákona. Mnohé z nich nie sú práve najvzornejšie. Týka sa to aj samotného Dávida, ktorého nachádzame aj v Ježišovom pomenovaní „Syn Dávidov“. Dávidovi sa zapáčila Uriášova žena. Preto dal Uriáša zabiť, aby si ju mohol vziať on. No Dávid svoj hriech oľutoval a Boh mu odpustil. A môžeme vidieť, že táto Dávidova slabosť a rovnako aj mnohé iné slabosti Ježišových pokrvných predkov neboli prekážkou k tomu, aby sa z týchto hriešnych ľudí narodil Spasiteľ. Koniec koncov, práve z Betsabe sa narodil Šalamún, ktorým Ježišov rodokmeň pokračuje. Ježiš totiž prišiel na tento svet spasiť hriešnikov, a to možno vidieť aj z jeho rodokmeňa.
Boh si vyvolil týchto ľudí, aby skrze nich priniesol Ježiša na tento svet po telesnej stránke. Taktiež si Boh volí aj nás, aby sme prinášali Ježiša na tento svet duchovne. Aby sme prinášali Jeho a Jeho lásku medzi našich blížnych. Áno, volí si nás, krehkých ľudí s mnohými chybami. Nás, ktorí sme isto neraz pôsobili skôr opačne. Takto môžeme byť ako Božie deti členmi Ježišovho duchovného rodokmeňa. Taká veľká je Jeho láska.

Modlitba:
Pane Ježišu, Ty vieš, aký som hriešny. No aj napriek tomu prichádzaš na tento svet a prichádzaš aj kvôli mne. Prosím Ťa, daj, nech moje slabosti nie sú prekážkou k tomu, aby som mohol šíriť lásku prameniacu z Tvojho príchodu. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Aké to mohlo byť Ježišovými predkami, ľuďmi, z ktorých potomstva nám bol daný Spasiteľ?
Akým spôsobom viem Ježiša prinášať medzi iných ľudí?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.19
16.12.2021 (štvrtok po 3. adventnej nedeli)

Vrchy sa pohnú a kopce sa budú triasť, no moje milosrdenstvo neodstúpi od teba, moja zmluva pokoja sa neotrasie, hovorí Pán, ktorý sa zmilúva nad tebou. (Iz 54)

Zamyslenie:
Nikdy nebudeme schopní pochopiť hĺbku Božieho milosrdenstva. Je pre nás nádherným tajomstvom. A predsa by sme ju nikdy nemali prestať objavovať, ponárať sa do nej a nechávať sa premieňať Božou láskou. Občas však prídu dni, kedy na to zabúdame. Dni, kedy sa nám rúca celý svet, kedy nič nevychádza podľa našich predstáv. Kedy sa trasie všetko naokolo. Alebo dni, kedy sa cítime sami a naše vnútro sa otriasa nepokojom, často ani nevieme prečo. Práve tieto dni sú časom, kedy si Pánovu blízkosť a milosrdenstvo potrebujeme pripomínať o čosi viac. Dal nám nádherné prisľúbenia: „Nezanechám ťa, ani neopustím. Som s tebou. Som Boh, ktorý ťa vidí. Som Boh, ktorého milosrdenstvo trvá naveky.“ Svätý Ján Pavol II píše: „Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdenstvo – túto lásku, ktorá je dobrotivá, ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha“. A práve táto Láska k nám nanovo prichádza. Prichádza utíšiť naše búrky, priniesť svoj pokoj a objať nás nekonečným milosrdenstvom. Boh túži mať s nami blízky vzťah, túži vstúpiť do nášho srdca a premeniť ho. Dáva sa nám celý. On je pre nás tým najvzácnejším darom. Prijmeš Ho?

Modlitba:
Ježiš, ďakujem za Tvoju lásku. Ďakujem, že si prišiel k nám na tento svet, aby som ja raz mohol prísť k Tebe do nebeského Kráľovstva, na miesto večnej radosti. Túžim aj dnes nanovo otvoriť svoje srdce Tvojej milosrdnej láske a nechať sa ňou premieňať. Túžim budovať hlbší vzťah s Tebou. Prosím, nech nikdy nezabúdam, že ma miluješ odvekou láskou a že nech čelím čomukoľvek, nikdy v tom nie som sám. Amen.

Otázky:
Čo pre Teba znamená Božie milosrdenstvo?
Veríš Božím prisľúbeniam?
Si pripravený prijať tento najväčší dar – Boha do svojho srdca?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.18
15.12.2021 (streda po 3. adventnej nedeli)

Ja som Pán a nik iný, ja tvorím svetlo a pôsobím tmu, dávam šťastie a dopúšťam nešťastie; ja, Pán, robím toto všetko. (Iz 45)

Zamyslenie:
Každý deň máme zaplnený rôznymi činnosťami. Veľa času venujeme našim povinnostiam, či už škole alebo práci a popri tom stíhame množstvo iných aktivít. Často sa musíme rozhodovať, čo je pre nás dôležitejšie a čomu skutočne venujeme náš čas a tieto rozhodnutia občas bývajú ťažké.
Vieme, že keď chceme budovať vzťahy s našimi blízkymi či kamarátmi, takisto potrebujeme čas. Práve spoločne strávené chvíle a rozhovory nás posúvajú ďalej, budujeme vzájomné porozumenie jeden pre druhého a naše vzťahy sa rozvíjajú.
Avšak je potrebné rozvíjať aj náš vzťah s Bohom. Nie preto, že by Boh na nás zabudol, keby sa mu nepripomenieme, to nie. Ale pre nás samých. Veď On nás miloval prvý a dal všetko. Boh na nás stále čaká, dáva nám možnosť hocikedy prísť za Ním so všetkým, čo práve prežívame. Môžeme Mu odovzdať naše radosti, ale aj to, čo nás trápi. V Božej prítomnosti máme možnosť počúvať a rozpoznávať Jeho vôľu v našom živote. Stačí sa len úprimne rozhodnúť a ostať vernými.
Pokúsme sa Bohu venovať aspoň nejakú časť nášho dňa stíšením sa, v modlitbe, pri Svätom písme, ale aj tým, že si na Neho spomenieme aj pri našich každodenných činnostiach.

Modlitba:
Pane, daj prosíme, aby sme vedeli počúvať Tvoj hlas, aby sme rozpoznali Tvoju vôľu a tak ju plnili. Buď svetlom v našom živote. Amen.

Otázky:
Je Boh u mňa na prvom mieste?
Koľko času vlastne v taký bežný deň ako dnes myslím na Boha?
Dokážem mu odovzdať všetko alebo len určité veci v živote?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.17
14.12.2021 (utorok po 3. adventnej nedeli)

„Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal, a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.“ (Ž 34)

Zamyslenie:
Spravodlivosť. Byť spravodlivým a dobrým človekom. Ľahko sa to hovorí. V dnešnom svete máme stále viac a viac podnetov nebyť spravodlivými. Nespravodlivosť vidíme všade vôkol nás. Koľko krát sa nám stalo, že sme počuli o nespravodlivo odsúdených väzňoch. Alebo sme priamo videli nespravodlivosť, keď si učiteľ „zasadol“ na študenta alebo bol niekto v našom okolí šikanovaný. Naše srdce kričalo, ale ústa mlčali. Chceli sme zasiahnuť, pomôcť… Ale nemali sme odvahu alebo možnosť niečo povedať.
Prežívame Advent, očakávanie narodenia Ježiša. Keď sa prenesieme do minulosti a pripomenieme si, že Ježiš sa narodil v maštali, lebo pre Máriu a Jozefa nebolo miesto v hostinci, môžeme si povedať, že to tiež bola nespravodlivosť. Avšak Mária s Jozefom to s láskou prijali. Nesťažovali sa a Ježiško sa narodil obklopený láskou.

Modlitba:
Pane, prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme dokázali prijímať nespravodlivosť s rovnakou láskou, s akou ju prijali Mária s Jozefom. Taktiež Ťa prosíme o silu bojovať proti nespravodlivosti, keď máme možnosť zasiahnuť. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som vždy spravodlivý k svojim blížnym?
Dokážem zasiahnuť, ak vidím nespravodlivosť?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.16
12.12.2021 (pondelok po 3. adventnej nedeli)

„Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela.“ (Nm 24)

Zamyslenie:
Už v starozákonných knihách bol zvestovaný príchod Spasiteľa, ktorý vystúpi z vyvoleného národa. Hovorí o tom už jedna z Mojžišových kníh, kde počúvame slovo z knihy Numeri: Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela. Celý židovský národ poznal toto slovo a netrpezlivo očakával jeho naplnenie.
Ďalšie mocné prisľúbenie o tom, že Spasiteľ, ktorý príde na túto zem, bude vládnuť žezlom železným, prichádza od kráľa Dávida, ktorý prorokoval v Žalme 110 slovami: Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov. Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. (v. 2-3)
Prechádzali roky a Izraeliti očakávali príchod mocného panovníka s mečom a železným žezlom, no Boh prichádza v skrytosti Nazaretskeho domu k Panne zasľúbenej Jozefovi, kde slovami anjela napĺňa všetky starozákonné proroctvá: Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. (Lk 1, 31-33)
Prišiel sľúbený Mesiáš, ktorý sa nenarodil do prepychu a bohatstva tohoto sveta, ale do smradu a chudoby Betlehemskej maštale, kde nikto nepripravil slávnostné uvítanie Jeho príchodu. Prichádza čas, kedy sa aj my pripravujeme na narodenie Spasiteľa sveta. Charakteristickou črtou tohoto obdobia je, že sme často pohltení nákupom darčekov a otrockým upratovaním a zdobením našich domovov, ktoré so sebou prináša často viac nervozity ako radosti.
A keď si napokon konečne sadáme k štedrovečernému stolu, sme vyčerpaní.
Ježiš nám dáva návod na plnohodnotné prežitie Vianoc, keď sa každý rok narodí do jednoduchých jaslí a čaká aj na tvoje objatie.

Modlitba:
Pane, prosíme Ťa, aby sme tento čas prežili s pohľadom upretým na jednoduché jasličky. Daj, aby sa naše domovy nestali výstavou vencov a vianočných ozdôb, ale miestom pripraveným na príchod Kráľa. Amen.

Otázky:
Si pripravený objať prichádzajúceho Ježiša?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.15
12.12.2021 (3. adventná nedeľa)

„Rozžíha Maria svíce v nás, temnotou s Marii projdem snáz.“

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=MbjSfIVpbM4

Zamyslenie:
Na začiatok trošku na odľahčenie. Viete, čo je za Bránou do neba? V loretánskych litániách Hviezda ranná. ☺
Skúsme sa ale nad týmto titulom Márie pomocou homílie jedného kňaza zamyslieť: „Hviezda ranná môže znieť na prvé počutie trochu zvláštne. Časom hviezd je noc a priestorom na ich pozorovanie tmavá obloha. Ráno naopak hviezdy miznú spolu s prvými lúčmi slnka…“ Presne tak! A práve v tom spočíva poslanie rannej hviezdy či zornice, ako ju zvykneme tiež označovať: oznamuje príchod denného svetla.
Svetla, ktoré prežaruje tmu noci a prináša nové ráno. A spolu s každým novým ránom prichádza aj začiatok nového dňa. A s novým dňom nové milosti do nášho života, veď ako sa píše v knihe Náreky: Jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom, veľká je Tvoja vernosť. Veď ako sa spieva v pesničke ,,Milosťou žijem“. A ako píše Svätý Pavol v prvom liste Korinťanom: Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. A tak našou Bránou do Neba môže byť Hviezda ranná.
Veď práve Mária priniesla na svet Krista, Svetlo sveta. A kto Jeho nasleduje bude mať Svetlo života (Jn 8,12).

Modlitba:
Pane Ďakujem Ti, že ma každý deň zahŕňaš svojimi milosťami. Ty si predsa Verný Boh! Pane, pomôž mi uveriť aj vtedy, keď sa zdá, že spíš a nevidím Ťa, necítim Ťa vo svojom živote. Pomôž mi, prosím, v smelej dôvere kráčať vo viere každý deň tak, ako Panna Mária, a spolu s ňou vyznať: ,,Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“ Amen
Panna Mária, Hviezda ranná, oroduj za nás!

Otázky na zamyslenie:
Ako začínam svoj deň?
Začínam ho s Bohom, ktorý ma pozná a vie o mne všetko?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.14
11.12.2021 (sobota po 2. adventnej nedeli)

Pastier Izraela, počúvaj! Ty, čo tróniš nad Cherubmi, zaskvej sa! Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť. (Ž 80)

Zamyslenie:
V slovenskom katolíckom preklade dali prekladatelia žalmu, z ktorého je tento úryvok, názov Izrael, Božia vinica. V Botekovom preklade má názov Modlitba za obnovu Izraela. Nachádzame sa približne v polovici Adventu a aj tento citát zo Svätého písma nám opäť pripomína, o čo ide. Čakáme na narodenie Pána pre náš život.
Hmmm, čakáme. V žalme sa píše Pastier Izraela, počúvaj! Nie je to teda pasívne čakanie, ale modlitba k Pánovi, aby skutočne prišiel a obnovil to, čo si vyvolil pre život. Toho, koho si vyvolil pre život. Každý nosíme v sebe Pána a On si nás vyvolil pre život s Ním. Máme vieru  a poznáme Ho. Volajme na Neho. Pane, naroď sa aj vo mne. Opäť obnov to, čo je staré a nájdi, čo sa stratilo. Verím Ti. Ukáž na mne, Pane, Svoju moc. Zachráň ma…
Rozjímajme nad týmto slovom.

Modlitba:
Nauč ma, Pane, aktívne čakať na Tvoje prísľuby a daj mi srdce otvorené Tvojmu Duchu Svätému. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Viem nechať Pánovi voľnú ruku a v dôvere Ho pozvať do mojej premeny?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.13
10.12.2021 (piatok po 2. adventnej nedeli)

„Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to knieža pokoja.“ (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Určite každý pozná ten pocit, keď nám osoba, ktorú máme radi povie, že príde za nami na návštevu. Či už je to priateľ, kamarátka, sestra alebo brat, poteší nás to. Prežívame radostné očakávanie, možno sme aj trošku nervózni; plánujeme, kam túto osobu vezmeme na výlet, aby sme naplno využili spoločne strávený čas, ideme jej naproti na stanicu, pretože nám na nej záleží a chceme ju vidieť čím skôr.
Dnes nám náš Pán hovorí, že príde za nami na návštevu do nášho srdca. Skúsme sa zamyslieť nad tým, aké pocity to v nás vyvoláva. Naozaj prežívame radosť? Nie je to pre nás skôr už len otravná povinnosť ísť Ho „počkať na stanicu“? Plánujeme si s Ním spoločný program aj na dlhšie alebo sa to po Štedrom dni pre nás skončí?

Modlitba:
Vyprosujme si dnes od nášho Nebeského Otca, aby nám dal silu nespadnúť do akejsi vianočnej rutiny, aby sme prežívali ozajstnú radosť z Jeho príchodu a aby pokoj, ktorý nám chce priniesť, pretrvával v našich srdciach aj po tom, čo skončia sviatky a odloží sa vianočný stromček. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Stačí ich nájsť, sú ukryté v zamyslení. 😊

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.12
9.12.2021 (štvrtok po 2. adventnej nedeli)

„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!“ (Iz 41)

Zamyslenie:
Každý z nás sa už určite aspoň raz ocitol v situácii, kedy nevedel ako ďalej, čo robiť, kam kráčať. Môžeme to nazvať slepou uličkou. Mať v takejto chvíli strachu a beznádeje pri sebe niekoho, kto nás povzbudí a dá nám nádej bojovať ďalej, je obrovským darom. Lukáš vo svojom evanjeliu píše, že Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ktorý prišiel zachrániť a vykúpiť svoj ľud. Zamyslel si sa niekedy nad tým, že takýmto priateľom je aj sám Ježiš? Prichádza úplne osobne do toho, čo práve prežívaš a nenecháva ťa v tom samého. Drží ťa za ruku a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! Skús si to v hlave povedať ešte raz. Ježiš nechce, aby sme blúdili a trápili sa sami. Chce byť účastný na našich radostiach, ale i starostiach. Otázkou teda ostáva – chceme aj my, aby vstúpil do našich sŕdc ako to malé dieťa v Betleheme a pretvoril ich?

Modlitba:
Ježiš, chcem Ti dnes dať svoje srdce, aby si doň vstúpil a pretvoril ho. Prosím, uisťuj ma, že sa nemám čoho báť, lebo viem, že Ty stojíš pri mne, držíš ma za ruku a pomáhaš mi. Pomôž mi si to aj v tomto adventnom čase viac uvedomiť, nech dokážem s odvahou kráčať vpred, lebo viem, že s Tebou nie som sám. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Dokážem veci odovzdávať Bohu s vierou, že On mi pomôže, alebo sa snažím všetko krvopotne riešiť sám?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.11
8.12.2021 (Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie)

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=7R4mwJUZ95Y

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi.

Zamyslenie:
Advent je obdobím, kedy sa viac zamýšľame nad situáciami ako anjelovo zvestovanie Márii, že počne Božieho Syna, alebo nad cestou Jozefa s manželkou do Betlehema. Zamysleli sme sa však niekedy v tomto predvianočnom čase aj nad starými rodičmi Pána Ježiša? Nad zbožnými Joachimom a Annou, v ktorej lone bola počatá Panna Mária?
Dnešný sviatok sa často krát mylne chápe ako nepoškvrnené počatie Pána Ježiša. Je pravda, že bol nepoškvrnene počatý z Ducha Svätého, ale dnes slávime nepoškvrnené počatie práve Jeho mamky Márie. Boh vo svojej prítomnosti neznesie hriech, preto sa traduje myšlienka dnešného sviatku, pretože Boh sa nemohol počať v niekom hriešnom. Preto bola Mária bez hriechu už od počatia. Keď sa toto všetko udialo a naozaj si uvedomila, ako tehotná mamička na návšteve svojej tiež očakávajúcej príbuznej, že človiečik, ktorý v nej rastie, je ozaj Boží Syn, plná bázne nahlas vyznala nad svojím životom, že jej duša velebí Boha a jej duch jasá v Bohu, v ktorého verí, že je jej Spasiteľ a Vykupiteľ.
Dnes je tiež deň, kedy končí rok sv. Jozefa. Aké krásne, že dnes myslíme na rodičov Panny Márie, ktorí sa dočkali vymodlenej dcérky, a tiež na Božieho muža, spravodlivého pred Bohom, ktorého Boh vybral práve Márii.
Advent je o radosti z očakávania príchodu našej Lásky a Spásy, takým je aj dnešok. A ten je tiež o dvoch manželských pároch, ktoré zohrávajú veľkú úlohu ako v Ježišovom živote, tak aj v našich, pretože povedali Bohu svoje áno v životných situáciách. Nie je to dnes úžasne prepojené? Boh vie, čo robí.

Modlitba:
Drahý Bože, pomôž mojej duši velebiť Ťa a môjmu duchu jasať v Tebe, pretože mi dávaš dôvod na radosť. Veľmi očakávam narodenie Tvojho Syna, môjho Spasiteľa, v mojom nedokonalom a pokornom srdci, ktoré z lásky k Tebe túžim posvätiť na chrám hodný Tvojej prítomnosti, obety a lásky. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Velebí moja duša Pána aj keď mi je ťažko alebo iba keď niečo teší moje srdce?
Som pripravený, aby som prispôsobil svoj život narodeniu Ježiša v mojom srdci tak, ako mladé dievča – Mária, ktorá sa pripravovala, že bude matkou?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.10
7.12.2021 (utorok po 2. adventnej nedeli)

Hlas volajúceho: Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! (Iz 40)

Zamyslenie:
Tento obraz vzal prorok zo zvyku, že hlásateľ, ktorý oznamoval príchod panovníka sa staral o to, aby cesty, po ktorých bude kráčať kráľ, boli urovnané a schodné. Naše srdcia, ktoré sú teraz púšťou a pustatinou, majú byť taktiež urovnané a schodné, keď príde Kráľ v podobe malého dieťatka. Toto obdobie je dokonalý čas na upratanie balvanov, ktoré našu cestu robia nepriepustnou. Môžu to byť rozhnevané vzťahy, veci na ktorých sme závislí, lenivosť, ľahkomyseľnosť, pýcha a mnoho iných. Práve teraz máme opäť príležitosť vyrovnať chodníky, vzťahy či naše slabosti. Vyrovnajme cestu jeden k druhému, človek k človeku, srdce k srdcu. Priblížme sa k nášmu priateľovi, ale aj k nepriateľovi; odpusťme si navzájom a upracme cesty, ktoré bránia príchodu Kráľa. Veď náš Boh si taktiež zvolil cestu k človeku skrz to, že sa sám stal človekom. Preto, aby sa k nám priblížil; aby sa Jeho srdce priblížilo k tomu nášmu. Tak sa aj my snažme priblížiť jeden k druhému a starajme sa o naše srdcia, aby boli pripravené na Veľký Príchod, Veľkú Radosť, ktorá sa pomaly blíži, a ktorá prinesie záchranu nám všetkým.

Modlitba:
Náš Pán a Boh, prosíme Ťa o pomoc pri príprave cesty, po ktorej chceme, aby si kráčal. Tvoj príchod plný nového ducha, radosti, nádeje a blízkosti sa pomaly blíži. Daj, nech si hlbšie uvedomujeme dar Tvojho príchodu a máme srdcia pripravené pre Teba. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako môžem vyrovnať chodníky nášmu Bohu?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 9
06.12.2021 (pondelok po 2. adventnej nedeli)

O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘ (Lk 5)

Zamyslenie:
Dnes na sviatok sv. biskupa Mikuláša sa znásobuje a priamo prejavuje význam slova „skutok lásky“. Možno som už bol obdarovaný, možno sa ešte len chystám niekoho obdarovať. Ak by si na mňa dnes nikto špeciálne nespomenul, nesmiem zabudnúť na darček, ktorý každý deň prijímam. Každý deň som totiž obdarený samotným Bohom a Jeho milosťou na to, aby som bol pre druhých darom. Otázka však je, či si tento svoj každodenný dar od Pána aj uvedomujem.
Evanjelista Lukáš nám dnes ponúka príbeh, v ktorom vystupuje Ježiš, učeníci, zástup ľudí, a istá skupina kamarátov, ktorí majú spoločný cieľ – pomôcť svojmu blížnemu. Títo muži v dnešnom evanjeliu ukazujú isté kvality, s ktorými sú ochotní podeliť sa. Ide o vlastnosti ako láska k blížnemu, obeta, námaha, odvaha, vytrvalosť a ochota. Mohli si už pri vidine veľkého zástupu povedať: „Priateľu na lôžku, prepáč, je tu veľa ľudí a neprenesieme ťa k Ježišovi, dnes sa s Ním nestretneš.“ Oni sa aj napriek prekážkam rozhodli vykonať skutok lásky. Čo bolo pre týchto mužov ľahšie? Povedať: „Kašleme na to, ideme domov, (viera ťa uzdraví),“ alebo povedať: „Nevzdáme to, ideme cez strechu, dnes sa stretneš s Ježišom!“? Ich rozhodnutie už poznáme. Dnes je teda na mne, ako sa rozhodnem prežiť tento deň.

Modlitba:
Pane daj, aby som si každý deň uvedomoval, že Ty si mojím najväčším darom. Sprav zo mňa dar pre moje okolie a pre každého človeka, ktorého stretnem. Chcem sa dnes stretnúť s Tebou, Ježišu! Príď do môjho srdca, daj mi silu vstať z môjho lôžka, ktoré ma ťaží a obdaruj ma priateľmi, ktorí ma povedú za Tebou. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Uvedomujem si, že som špeciálne obdarovaný k tomu, aby som bol darom pre svoje okolie?
Viem pomenovať svoje dary a talenty, ktoré mám?
Čo dnes môžem spraviť pre svojich priateľov?
Chcem dnes prekonať všetky prekážky a stretnúť sa s Ježišom?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.8
5.12.2021 (2. adventná nedeľa)

Prídi k nám Bože z neba, veď čakáme na Teba, v obeti lásky v Sviatosti, Bože náš, daj nám milosti.

Pieseň na dnešný sviatočný deň:
https://www.youtube.com/watch?v=6v4l0PDpkhw

Zamyslenie:
Čakanie na príchod nášho Pána. Jeho príchod na tento svet bol presne takým, akým si ho ľud nepredstavoval. Chceli kráľa; očakávali bohatého, mocného a veľkolepého človeka. Namiesto toho im Boh poslal Spasiteľa v podobe dieťaťa, ktoré sa narodilo v maštali na okraji Betlehema. V tichosti a skrytosti pred týmto svetom. Nič veľkolepé z pohľadu človeka. Ale majestátne z pohľadu neba.
Presne tak sa nám ponúka aj v dnešnej dobe. V tichosti kostola, ale pokojne aj tvojej izby. Dáva nám možnosť spomaliť, spočinúť v Jeho blízkosti. Hoc len pár minút denne, vieš prijať túto Jeho ponuku a vpustiť do svojho života živého Kráľa?

Modlitba:
Pane, vďaka Ti, že sa nám dávaš v Sviatosti Oltárnej. Vďaka Ti za možnosť každý deň sa pozastaviť a spočinúť v Tvojej blízkosti. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Čo pre teba znamená možnosť prijímať Eucharistiu?
Vieš spočinúť v Ježišovej blízkosti počas modlitby, chvál alebo adorácie?
Uvedomuješ si Ježišovu blízkosť počas sv. omše?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.7
4.12.2021 (sobota po 1. adventnej nedeli)

„Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna“ (Ž 146)

Zamyslenie:
Sväté písmo pripisuje Bohu plnosť, vrchol všetkých dokonalostí a zdôrazňuje nevýslovnú Božiu vznešenosť, moc, nesmiernu veľkosť Božej podstaty, ktorú opisuje ako nám nepochopiteľnú a presahujúcu každú ľudskú myšlienku.
Chcem dnes chváliť Pána za Jeho veľkosť a nesmiernu múdrosť. Keby som náhodou zabudol, prečo Boha chváliť, pripomeniem si jednoduchú pravdu – Boh ma pozná, vie o mne, povolal ma menom, zachránil ma a stará sa o mňa. Záleží mu na mne. Miluje ma odvekou láskou.
Veľký je náš Boh, je veľmi mocný, Jeho múdrosť je nesmierna! Takýto je môj Boh!
Boh aj mne dáva múdrosť, aby mi slúžila pre život. Múdrosť mi pomáha spoznať, ako mám žiť vo svete, ktorý stvoril Boh. Múdrosť mi pomáha chápať, kto som a ako by som sa mal správať k druhým. Stručne povedané, múdrosť – Božia múdrosť – mi môže pomôcť vo všetkých oblastiach života.
A to je dobrá správa. Boh si nenecháva svoju múdrosť pre seba. Bez zábran a štedro ju dáva svojim priateľom. A teda aj mne!
Dnes je vhodný deň na to, aby som aspoň chvíľku hľadal tú nesmiernu Božiu múdrosť.
Skús dnes dovoliť Bohu preniknúť mu do tvojho srdca i mysle. Vnímaj to, ako je Boh mocný v tvojom živote a aká nesmierna je Jeho múdrosť. Dovoľ otvoriť tvoje srdce Božiemu srdcu. Dovoľ Bohu otvoriť ti oči a uvidieť veci spôsobom, akým ich vidí On. Dovoľ Bohu ukázať ti, ako máš žiť dnešný deň. Nech ťa posilňuje vedomie, že tvoj Boh je mocný a Jeho múdrosť je nesmierna!

Modlitba:
Pane, chválim Ťa za Tvoju veľkosť a nesmiernu múdrosť. Nech nikdy nezabúdam na to, aký si mocný a múdry. A to nech mi je inšpiráciou pre môj život, aby som s múdrosťou a láskou pristupoval k svojim bratom a sestrám, ktorých dnes stretnem. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Na čom staviam môj vzťah s Bohom?
Dokážem mu dôverovať, ako Bohu mocnému a plnému múdrosti?
Cítim Božiu silu a múdrosť vo svojom živote?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 6
03.12.2021 (piatok po 1. adventnej nedeli)

„Nech sa vám stane tak, ako ste uverili.“ Mt 9, 29

Zamyslenie:
Dvaja slepci. Možno sa poznali, spriatelili niekde na okraji mesta a spoločnosti, kam ich nemilosrdne vytlačili. A možno naopak jediné, čo ich spájalo, bola nádej, ktorú im priniesol chýr o Ježišovi. Počuli, že vzkriesil dcéru istého bohatého muža. Celý kraj o ničom inom nerozprával. A tak vstali z miesta, kde sa nachádzali a vykročili. Akú dlhú cestu museli prejsť, koľkokrát sa potkli a spadli, či to, koľkí na nich pokrikovali a odhovárali ich, nevieme. Jedno je však isté, nezastavilo ich to, lebo vedeli, Koho hľadajú. Nemohli prepásť jedinú príležitosť, nemohli to vzdať. Veď čo ak je len o ulicu ďalej? Čo ak sú krôčik od toho, aby stretli Mesiáša? Keď teda prišla vytúžená chvíľa, z plných pľúc kričali na Syna Dávidovho. Kričali, aby sa nad nimi zľutoval. Kričali, aby aj ich počul, aby počul práve ich. Nemuseli. Pretože On už dávno načúval ich tichým prosbám. Neušla Mu ani jedna z ich sĺz. Túžil ich uzdraviť. A predsa robí zvláštnu vec. Pýta sa ich, či veria, že to môže urobiť. Nie je to jasné? Išli za Ním, spoznali Ho a volali. Prečo by neverili?
Poviem vám pravdu, asi by ma zamrazilo, ak by mi Ježiš povedal: „Nech sa ti stane tak, ako si uveril.“
Nie je to ľahké – veriť spôsobom, kedy naše skutky potvrdzujú slová. Ja verím, ale niekedy…
Vyznávam, že Ježiš je všetkým, čo potrebujem, no zároveň nariekam, ak mi zoberie niečo, o čom som bol presvedčený, že to nestratím.
Verím slovám Biblie, ale keď príde ťažká skúška, potom ďalšia – a to je len začiatok – akosi sa z môjho srdca vytratia tie povzbudivé verše, ktoré som pred týždňom recitoval smútiacemu priateľovi.
Premýšľam nad dvoma slepcami a pýtam sa: Dopadol by príbeh tých mužov inak, ak by ich viera bola o kúsok menšia? Dopadol by môj príbeh inak, ak by viera s ktorou som prosil, bola väčšia? Odpoveď nenachádzam. Možno ani nie je dôležitá. Boh ku mne totiž prišiel mnohokrát napriek mojej neviere. A prosby, ktoré nevyplnil, ešte môže vyplniť. Ale taktiež nemusia byť súčasťou Jeho plánu…
Čo by som chcel, aby si si odniesol z ich a môjho príbehu? Toto:
Ježišove schopnosti nie sú limitované tvojou vierou. Ježišovo milosrdenstvo ňou nie je limitované. Napriek tomu ťa neprestane skúšať, neprestane sa ťa na to pýtať. Niekedy počká, aby tvoja viera predchádzala Jeho dar, inokedy ťa zahrnie darmi a tak dá tvojej viere rásť. Urobí to nevyhnutné, aby ťa doviedol k svätosti. K plánu, ktorý má pre teba a cez teba pre iných.
Len smelo kráčaj, drž sa Ho, milovaný. On ťa nepustí.

Modlitba:
Drahý nebeský Ocko, vďaka, že si k nám tak milosrdný. Vďaka Ti, že chápeš naše slabosti a pomáhaš nám ich prekonávať. Pomôž nám každý deň prežiť v dôvere a viere v Teba, aby sme vytrvali až do konca. Aby z nás boli kresťania, ktorí sa neboja okolností, ktorí sa nestiahnu do zatrpknutosti, ale sú plní Ducha a odhodlania bojovať za Božie kráľovstvo. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Mám v srdci nejaké túžby či prosby, ktoré som ešte nepredniesol Bohu? Také, ktoré sú možno príliš odvážne, nepravdepodobné na splnenie alebo poznačené sklamaniami?
Ak áno, mám odvahu urobiť dnes krok viery a poprosiť Ho? 

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 5
02.12.2021 (štvrtok po 1. adventnej nedeli)

Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 7)

Zamyslenie:
Evanjelium podľa Matúša ďalej pokračuje: Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme
v tvojom mene veľa zázrakov?“ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.
Podobenstvo o dvoch mužoch, ktorí stavajú svoje domy, je výrečné a ľahko pochopiteľné. Múdry stavia dom na skale. Hlúpy stavia dom na piesku. Domy sa od seba nemusia na pohľad líšiť. V čom spočíva múdrosť a hlúposť staviteľov? Dom musí ponúknuť bezpečie, pohodlie, ochranu. Dom sa nestavia len na čas pekného počasia, ale aj časy dažďov, prívaly vôd, vetrov, a môžeme povedať, i snehu. Tieto poveternostné podmienky preveria každý dom. Každý staviteľ vie, že ak má dom splniť svoje poslanie, nesmie podceniť základy domu. Základ na skale je istejší ako základ na piesku.
Okolo Ježiša v zástupe boli mnohí, ktorým sa Ježišove slová páčili, ktorí sa nadchli pri zázrakoch, ktoré konal; vyhovovalo im, keď ich nasýtil bez toho, žeby pracovali. Po zázračnom rozmnožení chlebov a rýb ho chceli dokonca urobiť kráľom. Ježiš prišiel na zem pre niečo hodnotnejšie: pre spásu všetkých ľudí. Ježiš k tomu potrebuje našu spoluprácu.
Preto skôr, ako povie podobenstvo o mužoch a ich stavaní domov, vyhlási: Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 7,21). Ježiš ako človek je Boh, vždy plní vôľu Otca. A práve plnenie Božej vôle rozhoduje aj o našej odmene a treste. Plnenie Božej vôle nie je len našou povinnosťou, ale i radosťou, túžbou. Muž spravidla cíti povinnosť zabezpečiť pre svoju rodinu strechu nad hlavou. Preto sa namáha a pracuje, pritom cíti únavu i radosť, venuje stavbe čas. Jeho charakter, čestnosť, pracovitosť sú znamením muža, ktorý stavia na skale. Opak predstavuje nerozumného muža. Koľko domov je dnes prázdnych, bez rodinného tepla, radosti, detského smiechu? Šťastie sa budovalo na hriechu.
Dnešné evanjelium možno nazvať „Evanjeliom kresťanskej skutočnosti“, v zhode s vyznávanou vierou, v zhode medzi slovami a skutkami, medzi vyznávanou vierou a skutkami života. Ježiš podobenstvom varuje pred ilúziami a sklamaním. Chytrákov a tých, ktorí sa spoliehajú len na svoju výrečnosť, upozorňuje, že si zatvárajú dvere do nebeského kráľovstva. Dvere, za ktorými je On, Pán a Boh, vedú do Kráľovstva, a budú otvorené len pre tých, ktorí plnia vôľu Otca. Nie ten, kto hovorí, ale ten, kto koná. Kto svoju vieru nielen vyznáva, ale aj podľa nej žije, je muž múdry, ktorý stavia na skale. Skala je vlastne vôľa Božia. Slová žalmu v nás prebúdzajú nádej voči Bohu: Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Kto buduje dom na skale, buduje s Bohom. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Dážď, víchor, nedorozumenia, utrpenie neobchádzajú ani kresťanov. Môžu klátiť, unavovať, znechucovať, ale kresťan, ktorý plní Božiu vôľu, ostáva pevne na svojom mieste.

Modlitba:
Môj Pane, pomôž mi otvoriť svoj zrak a sluch pre tvoje slovo. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Čo pre teba znamená „plniť vôľu môjho Otca”?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 4
1.12. 2021 (streda po 1. adventnej nedeli)

Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. (Ž 23)

Zamyslenie:
„Budem tam bývať? Budem tam bývať sám? Kto má právo bývať v dome Pánovom? Ja ako kresťan katolík určite áno. Ale iní ľudia? No neviem, neviem…“
Raz som počul jednu úsmevnú anekdotu:
Príde muž do neba a svätý Peter mu robí prehliadku.
„Tak tu môžeš vidieť nebo protestantov.“
Tam dokorán otvorené dvere, ľudia z plných hrdiel chvália Boha, číta sa Písmo, všetci tancujú, objímajú sa. Hneď vedľa zas dokorán otvorené dvere, tam sa ozývajú dokonalé viac-hlasné harmónie, Ježišova modlitba.
„Tak toto je pravoslávne nebo.“
„A teraz ťa musím upozorniť. Vidíš túto chodbu a na jej konci privreté dvere? Tak okolo nich pôjdeme veľmi potichu.“
Keď prejdú okolo a Peter ukáže, že už môžu hovoriť, muž sa hneď pýta, čo to bolo za nebo a prečo okolo treba ísť tak potichu. Peter mu odpovedá:
„Ááále, to sú katolíci. Oni si myslia, že sú tu sami.“
Na tento príbeh sa samozrejme treba pozerať s nadhľadom. Má však v sebe ukrytý kúsok pravdy o nejednom z nás. My ľudia si niekedy myslíme, že máme patričné právo a schopnosť usúdiť o človeku, či bude alebo nebude spasený v nebi. Avšak jediný, kto disponuje týmto právom, je Boh. Snažme sa preto nesúdiť ľudí a nerobiť rozhodnutia o tom, kto do neba patrí a kto nie, ale skôr žiť podľa vlastnej viery tak dobre, ako len vieme. Podobne to opisuje aj sv. Terézia Benedikta z Kríža:
„Nikdy sa mi nepáčila myšlienka, že Božie milosrdenstvo sa zastavuje na hraniciach viditeľnej Cirkvi. Boh je pravda, a kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či to vie alebo nie.“

Modlitba:
Pane, nauč nás vidieť vo všetkých ľuďoch našich bratov a sestry. Nauč nás nerozdeľovať sa na základe náboženského presvedčenia, farby pleti či národnosti. Veď my všetci sme Tvoje deti.

Otázky na zamyslenie:
Mám vo svojom okolí ľudí, ktorí sú iného vierovyznania?
Mám okolo seba ľudí, ktorí neveria v Boha?
Mám tendenciu posudzovať týchto ľudí a predčasne ich „vylúčiť z účasti na nebeskej hostine“?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č.3
30.11.2021 (utorok po 1. adventnej nedeli)

Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“ (Rim 10)

Zamyslenie:
Zažívame obdobie Adventu, prípravu na očakávanie príchodu nášho Pána, Spasiteľa a Kráľa, ktorý sa narodil v malej maštaľke v Betleheme. Aj keď sa môžeme domnievať, že Mária a Jozef sa ľúbili, pretože boli zasnúbení, Ježiš nebol počatý prirodzeným spôsobom. Ježišovo počatie bolo zázrakom Máriinho počatia z Ducha Svätého. Jozef mohol Máriu prepustiť, ale keďže ju mal rád, nechcel ju vystaviť potupe. Počas jednej noci sa Jozefovi vo sne zjavil anjel a povedal mu, aby sa nebál prijať Máriu. Dal mu uistenie, že to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. A Jozef veril slovám anjela. 

Viera nie je niečo, čo sa dá logicky vysvetliť. Je základom toho, v čo dúfame a dôkazom toho, čo nevidíme (Hebr 11, 1). Veriť… Zdá sa to byť veľmi jednoduché, no v skutočnosti to tak nie je. Koľkokrát v živote strácame vieru? Občas je ľahké poddať sa ľútosti a vidieť všetko čierno. Ale to od nás Boh nechce. On túži po tom, aby si Mu povedal svoje áno, aby si Mu dôveroval v každej situácii. Podobne ako to urobil Jozef. Mohol si povedať, že to bol iba sen, mohol sa rozhodnúť hodiť to za hlavu a nevenovať snu pozornosť, ale neurobil to. Veril, že to bolo Božie znamenie. Veril, že Boh s ním má konkrétny plán. Jozef sa rozhodol veriť Bohu. Pozývam k tomu dnes aj teba. Pozývam ťa veriť Bohu a učiť sa dôverovať Mu v každej situácii. Boh túži po tom, aby si Ho pozval do svojho života, aby si odovzdal život do Jeho rúk. Rozhodnutie, či Mu dovolíš vstúpiť do svojho srdca, je len na tebe. Len ty môžeš pozvať Boha, aby sa narodil v tvojom srdci. S vierou mu odovzdať svoj život, aby sa oň postaral. Lebo NIK, kto v neho verí, nebude zahanbený.

Modlitba:
Vďaka Ti, Bože, že Ty si verný Boh, ktorý verí svojim deťom. Prosíme Ťa, posilňuj našu vieru, aby sme dokázali každý deň kráčať s Tebou. Uč nás dôverovať Ti v každej situácii. Amen!

Otázky na zamyslenie:
Ako by si reagoval na Jozefovom mieste?
Čo ti bráni pozvať Boha do svojho srdca?

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 2
29. 11. 2021 (pondelok po 1. adventnej nedeli)

Príď, Pane, Bože náš, a zachráň nás! Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Určite sa Ti aspoň raz, ak nie viackrát v živote stalo, že si sa spoliehal na svoje vlastné sily alebo na okolnosti, ktoré Ti mali zaručiť dobrý výsledok, úspech či výhodné postavenie. Avšak niekedy sa všetko obráti a ako lúsknutím prsta je všetko inak. Začneme o sebe pochybovať, opúšťať sa; naša radosť sa postupne vytráca, až nás na istú dobu (alebo chvíľu) naplní strach a neistota. Prečo je to tak? Pretože v danej veci, ktorá bola pre nás tak dôležitá, sme sa viac spoliehali na to „aký som dobrý, ako sa nemôžem zmýliť, však som v tom ako ryba vo vode“ a podobné myšlienky, ktoré nám zatienia úsudok. Neustále by sme mali myslieť na to, že Pán je našou jedinou nádejou, NIE poslednou. On nám dáva všetko, čo potrebujeme. On je záchrancom stratených. On Ti dá to najlepšie, lebo vie, čo naozaj potrebuješ. Preto sa neboj každý deň vložiť svoje kroky do rúk Toho, ktorý prichádza a ponúka Ti celé nebo. Buď odvážny a s úsmevom kráčaj vpred.

Modlitba:
Pane, k Tebe sa utiekam. Pomôž mi odovzdávať Ti každý krok v mojom živote, uč ma umeniu malých krokov v radosti. Nech nie som zahľadený do svojich síl a schopností, lebo tie ma časom môžu zradiť. Viem ale, že Ty ma nikdy nezradíš. Nech na to pamätám. Amen

Otázky na zamyslenie:
Dokážeš odovzdať Pánovi všetky svoje dnešky aj zajtrajšky bez obáv a pochybností?
Prečo som zaskočený, ak niečo nedopadne podľa mojich predstáv?…Veď verím v Pána!

Adventný kalendár s aktivitami:
https://www.upc.uniba.sk/adventny-kalendar-2021/

Podcast:


ZAMYSLENIE č. 1
28. 11. 2021 (1. adventná nedeľa)

„Otvárajte brány hradieb kamenných, otvárajte brány v srdciach zamknutých, otvárajte, aby mohol prísť.“
Pieseň na dnešný sviatočný deň:

Zamyslenie:
Dnes začína Advent. Znamená to pre nás ešte vôbec niečo? Nie je to pre nás už len také obdobie, kedy zavesíme doma svetielka, zájdeme na vianočné trhy, možno zjeme každý deň čokoládku z adventného kalendára? Advent nie je len názov obdobia, kedy sa už „zvianočnieva“. Má svoj zmysel. Pre celú cirkev – veď je to začiatok nového liturgického roka – ale aj pre každého osobne. Len my sme skutočný význam Adventu nejako vypustili z hlavy. Mal by byť časom očakávania, našej duchovnej prípravy na príchod Ježiša ako malého dieťaťa narodeného na tomto svete, aby nám otvoril nebo. Vianoce prídu každý rok. Ale Ježiš nepríde do tvojho srdca, ak mu v ňom nepripravíš miesto. On chce, ale ako by mohol prísť, keď si zatvoril a zamkol bránu? Priprav počas tohto Adventu Pánovi cestu do svojho srdca. Odprac z nej všetky prekážky v podobe zatrpknutosti, neodpustenia, egoizmu, náhlenia sa za nepodstatnými vecami… Veď ty sám vieš najlepšie, čo treba odpratať. A ak nevieš, čo konkrétne, pros Ducha Svätého, aby si tieto prekážky spoznal a s Božou pomocou odstránil. Nenechaj si ujsť tento špeciálny čas a otvor brány svojho srdca dokorán pre príchod Božieho syna.

Modlitba:
Drahý Ježišu, ďakujem, že klopeš na bránu môjho srdca a túžiš prísť ku mne. Môj Pane, pomôž mi spoznať a odstrániť všetky prekážky, ktoré mi bránia prijať Ťa tieto Vianoce. Chcem Ti počas tohto Adventu rozprestrieť červený koberec do svojho srdca. Amen

Otázky na zamyslenie:
Čo stojí Ježišovi v ceste do môjho srdca? Ako tieto prekážky odstránim?

Adventný kalendár s aktivitami:

Ahoj, milý študent, pracujúci, priateľ UPeCečka!

Premýšľaš niekedy nad tým, čo urobiť so svojím duchovným životom počas Adventu? Ako sa pripraviť na príchod Pána? Sami vieme, aké je ťažké počas Adventu vstávať na rorátnu omšu (hlavne, ak je piatok a vo štvrtok večer bolo upratko…) alebo si dať záväzok rozšíriť svoje modlitby o ďalší ruženec (s ktorým častokrát zaspíme v posteli, lebo decembrové zápočtové dni sú náročné…). Prichádzame s ponukou prežiť tento Advent s nami. Pripravujeme ADVENTNÉ ZAMYSLENIA, ktoré ti budeme ponúkať pomocou FB a UPeCe stránky každý deň. Stačí tvoja ochota, chuť a pár minút času denne. A aj tvoj Advent môže byť iný. 😊