ZAMYSLENIE č.13 (video)
1.3.2021

Odpúšťajte a odpustí sa vám. (Lk 6)

Zamyslenie:
Odpustiť niekomu, kto nám ublížil, zradil nás a tým zranil aj našu dušu? Viem, je to ťažké a častokrát má človek pocit, že až nemožné. No pozrime sa na Krista, akú veľkú lásku mal k celému svetu, že sa obetoval za nás všetkých. Láska k nám Ho priviedla až na kríž, aby nám boli odpustené všetky naše hriechy. Pán sa za nás obetoval a odpustil každému, kto v Neho verí a prosí o odpustenie. Neboj sa odpustiť aj ty niekomu, kto ti ublížil. Keď máš pocit, že je to nemožné a máš strach, obetuj to Pánovi a On ti pomôže. Možno nenaberieš odvahu odpustiť hneď zajtra alebo pozajtra, ale ako píše Matúš vo svojom evanjeliu, kto prosí ten dostane a kto hľadá ten nájde, pretože On má pre teba pripravené veľké veci.

Modlitba:
Pane, daj, aby som dokázal s láskou odpustiť každému človeku a prosil Ťa o Tvoju pomoc a požehnanie nielen v ťažkých chvíľach.

Otázky na zamyslenie:
Som schopný odpustiť?
Neprechovávam voči niekomu hnev?
Odpustil som, keď mi niekto ublížil?


ZAMYSLENIE č.12 (video)
28.2.2021 (2. pôstna nedeľa)

„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“ (sv. Ján Pavol II)

Zamyslenie:
Chudoba a sociálne rozdiely sú jednou z pandémií dneška. Denne zomierajú tisíce ľudí od hladu, milióny ľudí žijú v absolútnej biede s príjmom nižším ako jeden dolár na deň. Na druhej strane tu máme trend minimalizmu a zbavovania sa hmotných majetkov… Čo nám sv. Ján Pavol II. chce povedať v dnešnú druhú nedeľu veľkého pôstu touto výpoveďou? Upriamuje nás na jednu z evanjeliových rád – chudobu (zvyšné dve – poslušnosť, čistota) a na to, že dávanie, resp. aby som použil slovo z citátu, obohatenie, nie je závislé od majetku, niečoho hmotného, ale práveže paradoxne sú mnohokrát nemateriálne veci tým, čo môže najviac obohatiť. Vonkajšok je často krát dôležitý, ale rozhoduje vnútro človeka. Chudoba má byť naším základným vnútorným duchovným postojom. Najväčším kapitálom, ktorým môžeme obohatiť svet, sme my sami. Čas, konkrétna pomoc, vypočutie, modlitba, ochota… To sú hodnoty, ktorými môžeme a máme obohacovať svet, to prostredie, do ktorého sme boli postavení. Božie slovo nás vyzýva: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8). Nebojme sa dávať. Skúsme aj do dávania vstupovať s vierou, že Boh aj tú najmenšiu vec, ktorú dáme, že aj keď dávame zo svojho nedostatku (či už hmotného alebo nehmotného) neprehliadne a požehná našu ochotu, pretože vtedy konáme ako On – „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.“ (2 Kor 8,9). Buďme bohatí v Bohu (Lk 12,21) a tak budeme môcť obohatiť svet a  v dávaní nás nezastaví ani materiálna chudoba.

Modlitba:
Nebeský Otče daj nám pochopiť, čo znamenajú slová: „Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.“ Modlíme sa v Ježišovom mene. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako vnímam pozvanie k evanjeliovej rade chudoby?
Som bohatý v Bohu?
Ako sa stať obohatením pre svoje okolie?


ZAMYSLENIE č.11 (video)
27.2. 2021

„Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ (Mt 5)

Zamyslenie:
Boh, tvoj Otec na nebesiach ťa miluje rovnako dnes a bude ťa milovať aj zajtra. Neustále. Nezávisle od tvojho správania. Či už sa správaš zle alebo dobre, Božia láska a Jeho požehnanie sa na teba neprestáva vylievať. Pýtaš sa, ako je to možné? Odpoveďou je, že Boh je Láska. Jeho láska je iná ako ľudská. Je bezpodmienečná a bezhraničná tak, ako je v povahe slnka svietiť a nemeniť sa. Slnko svieti na všetkých rovnako, na teba i na tvojho brata, či sestru. Je to preto, že je tak nevýslovne dobrý, že miluje všetkých ľudí, dobrých i zlých. Miluje tých, čo sú nemilovaní, tých čo nemilujú, i tých, čo nie sú schopní vzbudiť lásku. Miluje ťa bez toho, aby si to od Neho požadoval. On ťa miloval prvý. Dovoľ Mu milovať ťa a skrze teba milovať tvojich blízkych.

Modlitba:
Drahý Ocko, otváram Ti svoje srdce, aby si ho mohol naplniť láskou, lebo len Ty si Prameňom lásky. Som nádobou, ktorá túži byť naplnená až po okraj. Túžim byť milovaný/á a tiež túžim vylievať Tvoju lásku na mojich blízkych. Prosím Ťa, premieňaj ma Svojou láskou, aby som sa Ti mohol/mohla stále viac podobať. Nauč ma milovať. Amen!

Otázky na zamyslenie:
Dovolíš Bohu, aby ťa miloval?
Ako ti Boh prejavuje lásku?
Vnímaš maličkosti, ktorými ťa Boh každý deň obdarúva?

Aktivita:
Buď dnes k sebe láskavý/á. Urob niečo, čo máš rád/rada, čo ťa teší a pozvi do toho Boha. Pusti si svoju obľúbenú chválovú pieseň alebo sa choď prejsť,…


ZAMYSLENIE č.10 (video)
26.2.2021

Azda môžem chcieť smrť bezbožného, – hovorí Pán, Boh, – a nie aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? (Ez 18)

Zamyslenie:
Boh povedal prorokovi Ezechielovi: „ Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?(Ez 18,21-23). Podľa týchto slov vieme, že Pán nechce prísť ani o jedného z nás. Hovorí, že jeho záľuba je v tom, aby sa každý odvrátil od svojich zlých ciest – aby sme činili pokánie. Veľmi často si však pokánie zamieňame s pôstom a sviatosťou pokánia. Pokánie – metanoia– znamená zmenu zmýšľania. Pravé pokánie sa začína v našom vnútri – keď v srdci prijímame to, že Pán nám chce darovať svoje odpustenie a svoje uzdravenie. On to jednoducho chce, ako prvý. Chce nám darovať svoje milosrdenstvo – a nie len raz – ale stále, každý deň. …veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť. (Nár 3,22-23). Boh rovnako zasľubuje Ezechielovi, že na hriechy si už viac nespomenie. Nebude mu ich pripomínať a vracať sa do minulosti. Pán nás dokonca varuje pred otáčaním sa späť. Spomeňme si na Lotovu manželku, ktorá neposlúchla. Nie vždy však dokážeme nepripomínať si naše poklesky a zlyhania. Nie vždy si dokážeme odpustiť – ale Pán hovorí, že ak ty neodpustíš, ani Ja nemôžem odpustiť. Zmena zmýšľania však mení naše srdce, ktoré nás vedie stále viac a viac k Najvyššiemu. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. (Ez 18,31).
To pravé pokánie prináša so sebou aj ochotu zmeniť svoj život – opustiť naše cesty a kráčať podľa Božej vôle. Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. (Jer 7,23) Rovnako nás k tomu pozýva aj apoštol Pavol – ,, A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.(Rim 12,2).

Modlitba:
Pane Ježišu, prichádzam dnes k Tebe taký, aký som. Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Dávam do Tvojich rúk moje hriechy, pády a zlyhania. Poznáš ich lepšie ako ja sám. Ďakujem Ti, že si za ne zomrel. Ďakujem Ti, že si ma zmieril s Otcom. Ďakujem Ti Bože, že si mi skrz svojho Syna odpustil. Ďakujem Ti Bože, že mi dávaš stále novú a novú šancu. Odteraz chcem kráčať podľa Tvojej vôle. Odovzdávam sa do nej úplne celý.

Otázky na zamyslenie:
Cítiš, že potrebuješ zmeniť srdce?
Prijímaš Pánovo odpustenie?
Vieš odpustiť aj sám sebe?
Chceš sa podriadiť Jeho vôli?


ZAMYSLENIE č.9 (video)
25.2.2021

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Mt 7)

Zamyslenie:
Máš väčšiu moc, než si myslíš. Ak hľadáš silu v Tom, ktorý ťa posilňuje, máš dar pohnúť vrchom. Pán je Ten, ktorý vedie cestu tam, kde sa zdá, že žiadna nie je. Nepodceňuj moc svojich prosieb len preto, že HO nemôžeš vidieť. Pán ťa pozýva k Sebe, aby si mu povedal o všetkom, čo ťa zväzuje. Je to budúcnosť? Zdravie? Tvoje okolnosti? Financie alebo azda bezpečie? Nič a nikto nepresahuje možnosti Najvyššieho. Pýtaj si od Pána čokoľvek vo viere a poslúchaj, čo ti prikazuje robiť. Potom dostaneš o čo prosíš, nájdeš, čo hľadáš, a otvoria sa ti dvere, na ktoré klopeš. Pocítiš, ako tvoje obavy miznú. Náš Pán a Boh sa o teba s radosťou stará. Nestrachuj sa, Pán je vždy na blízku. Neboj sa mať veľké sny len preto, že si sa v minulosti sklamal/a. Pamätaj, nesklamala ťa tvoja viera v Pána, Boha, ale viera v ľudí ti spôsobila bolesť. Hľadaj Pána celým srdcom, mysľou a silou. Potom len sleduj, ako sa všetko napĺňa v pravý čas.

Modlitba:
Viem, že nie som dokonalý. Viem, že mnoho krát prosím o veci, ktoré nenaplnia môj život. Preto Ťa, Pane, prosím, daj mi zrak, ktorým uvidím to, čo chceš, aby som videl. Daj mi sluch, aby som mohol počuť Tvoje slová radosti a silu posúvať sa ďalej. Otvor mi vždy také dvere, aké potrebujem. Pomôž mi nájsť kľúč, ktorým sa dostanem tam, kam ma posielaš. Verím, že som tam, kde mám byť. Prosím Pane, daj mi múdrosť vedieť, čo je pre mňa dobré. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Sú tvoje prosby zamerané na to, čo skutočne potrebuješ?
Hľadáš radosť, pokoj a lásku na správnom mieste, u správnych ľudí?
Dávaš, alebo len čakáš, či niečo dostaneš?
Si pripravený prijať to, čo ti Pán hovorí, čo ti dáva, a ktoré dvere ti otvorí?

Aktivita:
Pokús sa byť v priebehu pôstu tým človekom, ktorý dáva. Tým, ktorý otvára dvere. Potom zistíš, že skrz nezištnú lásku získavaš to, čo hľadáš.


ZAMYSLENIE č.8 (video)
24.2.2021

„Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ (Ž 51)  

Zamyslenie:
Pôst. Obdobie sebareflexie, premeny, prípravy…
Chcem ťa poprosiť, aby si sa nachvíľu zastavil, zatvoril oči a predstavil si Toho, ktorý ťa tak jedinečne stvoril. Predstav si Ježišovu tvár a to, ako stojí priamo pred tebou s otvorenou náručou. Je to ten, ktorý ti zabezpečil spásu. Je to Ten, ktorého láska je taká nesmierna, že dokázal ísť za teba na kríž. Keď sa pozeráme na takúto Lásku, cítime túžbu pristúpiť bližšie a len byť v jej prítomnosti. Avšak v istom momente sa nám pred očami začnú mihať všetky naše pády, všetky slabosti, zlyhania… Na jazyk sa nám derie otázka: „Sme toho vôbec hodní?“ Bije sa v nás túžba pristúpiť bližšie a zároveň sa cítime takí zahanbení, nehodní.
Žalm 51 je v istom zmysle Dávidovou spoveďou. Dávid miloval Pána. Slúžil mu a dôveroval. Avšak stačil jeden pohľad,  jedno zlé rozhodnutie, za ktorým nasledovali ďalšie a začal sa od Boha vzďaľovať. Keď k nemu prišiel prorok Nátan a poukázal na jeho vinu, Dávid mal dve možnosti. Mohol to poprieť. Skryť svoj hriech tak, ako to urobili už Adam a Eva v raji, alebo padnúť na kolená a prosiť o odpustenie. Bohu sa nepáčilo, čo Dávid urobil, ale neprestal ho kvôli tomu milovať. Jeho Láska ostala nemenná, stála ako Láska Otca, ktorý túži po návrate svojho strateného syna. Dávid sa rozhodol správne. Uvedomil si svoju vinu a prosil Pána o milosrdenstvo.
Pokánie je prvým krokom k premene srdca. Keď sme na kolenách, prosme si od Pána, aby premieňal naše srdcia, aby v nás stvoril srdcia čisté, pretože len čisté srdce dokáže vidieť Boha. S tým ide ruka v ruke obnova nášho ducha. Ducha, ktorý sa stáva pevnejším. Ducha, ktorý dokáže viac odolávať hriechu a vytrvať. Náš Boh je milosrdný a odpúšťa nám naše viny, nech už sú akékoľvek a Jeho jedinou prosbou je, aby sme sa k Nemu obrátili celým svojím srdcom a predložili pred Neho všetko.

Modlitba:
Pane, Ty máš naozaj záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť Svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som k Bohu úprimný?
Dokážem pred Neho prísť a odovzdať mu všetko s vierou, že On to premení?
Prijímam Jeho lásku a milosrdenstvo? Uvedomujem si, že už viac nie som zahanbený, pretože On zmyl moju vinu?


ZAMYSLENIE č.7 (video)
23.2.2021

„Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.“ (Mt 6)

Zamyslenie:
Pane, prosím Ťa o veľký dom. Najlepšie s bazénom a saunou. Prosím Ťa o veľmi dobre platenú prácu. S minimom roboty. Prosím Ťa o skvele vyzerajúceho manžela/manželku. Prosím Ťa o deti. Dve. Jedného chlapca a jedno dievča. Chlapca prvého, aby sa vedel postarať o sestru a ochraňoval ju. Prosím Ťa o nové auto. To, ktoré má môj šéf…
A čo takto? Pane, ďakujem Ti, že som sa dnes ráno zobudil. Ďakujem Ti za krásny deň a za to, že mám prácu a kde bývať. Ďakujem za manželku a deti. Prosím Ťa o zdravie a silu do dnešného dňa. Amen.

Modlitba:
Pane, Ty vieš najlepšie, za čo Ti mám ďakovať aj o čo Ťa prosiť. Prosím Ťa o trpezlivosť v ďakovaní a vytrvalosť v prosení za maličkosti a za silu používať strelné modlitby počas dňa. Ty vieš najlepšie, čo potrebujem. Odovzdávam Ti všetko. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Viem sa modliť aj počas dňa krátkou strelnou modlitbou?
Viem Bohu aj ďakovať, nielen prosiť?

Aktivita:
Skús počas dňa v strelných modlitbách odovzdať Bohu čo najviac a tak počas celého dňa vnímať Jeho neustálu prítomnosť v tvojom živote.


ZAMYSLENIE č.6 (video)
22.2.2021

„Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Mt 16 

Zamyslenie:
Predstav si taký bežný deň. Sedíš len tak v meste na lavičke a pozoruješ okolitý svet. Všade je plno ľudí. Najprv zbadáš rodinku s malými deťmi. Potom vidíš skupinku mladých s cigaretou v ruke. Za pár chvíľ tu je muž v strednom veku s kufríkom, pravdepodobne ide z dôležitého rokovania. Neskôr ti oči padnú na starenku, ako sa snaží vyhnúť sa autu, ktoré sa ňu rúti.
Nech by si tam sedel i celý deň, nenašli by sa dvaja ľudia, ktorí by boli rovnakí. Avšak určite sa zhodneme na jednej veci, ktorá týchto ľudí spája. Všetci sa niekam ponáhľajú, niečo hľadajú. Nevedia sa upokojiť, zastaviť sa, stíšiť sa. Nedokážu sa pristaviť pri kvetoch, ktoré rastú rovno pred nimi, lebo snívajú o ružiach niekde na opačnej strane sveta. Nedokážu sa usmiať  jeden na druhého, lebo pri pohľade do očí im zavadzia v ruke mobil, bez ktorého sa nevedia pohnúť.
Nevedia to, lebo netušia, kto je Syn človeka. Nevedia, že pri Ňom môžu nájsť to, čo nenašli v kaviarni, v kníhkupectve, v bare ba ani na googli.
No a teraz, v čase pandémie, nemajú ani tieto „radosti“. A tak idú týmto svetom ešte prázdnejší. Pretože jediné radosti ich života im boli odobraté. Žiadne kiná, preplnené nákupné centrá, pizzerie, večierky. Nič… A tak stále bežia ďalej a snažia sa hľadať niečo, čo ich naplní. Možno ani netušia, že hľadajú samotného Ježiša. A možno o tom vedia, ale nedarí sa im v tom. Nepoznajú presný smer a v ich srdciach ostáva len tma a prázdnota…
A čo my? My, ktorí poznáme Syna človeka. My, ktorí vieme, komu sme uverili. Aj my často na to zabúdame. Aj my, čo sa už nejaký ten čas považujeme za kresťanov, často zídeme z cesty, hľadáme šťastie na nesprávnych miestach a potom so smútkom na duši ostaneme ležať na zemi. Hoci možno ešte pred mesiacom sme vyrozprávali nášmu priateľovi, ako sa Boh o nás stará, no prišla nečakaná a ťažká situácia a naša viera zakolísala. A my nevieme ako ďalej. Kiež by sme menej rozprávali a viac konali. Kiež by sme sa viac nechali Milovať tým Najlepším. Kiež by ľudia, ktorí sa s Ježišom ešte nestretli, odchádzali od nás povzbudení. Nie preto, koľko nábožných vecí sme im vyrozprávali. Ale preto, že sme ich prijali, vypočuli a milovali – takých, akí sú.

Modlitba:
Dobrý Otec, Ty nás všetkých miluješ. Daruj nám milosť, aby sme na to nezabúdali. Pomáhaj nám, aby sme – ako povedal sv. František z Assisi – Vždy ohlasovali evanjelium. A ak to bude potrebné, aby sme použili aj slová.

Otázky na zamyslenie:
Kto je pre mňa Ježiš? Za koho Ho pokladám ja?
Kde všade hľadám falošnú útechu?
Čo by som mohol robiť preto, aby ľudia okolo mňa spoznali Boha ako Láskavého a Milosrdného Otca?

Aktivita:
Keď sa budeš najbližšie prechádzať po tvojom meste alebo dedine, odovzdaj Bohu v modlitbe všetkých obyvateľov a popros ho, aby ti dal silu ohlasovať Evanjelium – aj bez slov.


ZAMYSLENIE č.5 (video)
21.2.2021 (1. pôstna nedeľa)

„Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo.“ (sv. Don Bosco) 

Zamyslenie:
Určite každý z nás pozná to, keď si určíme nejaký cieľ, ale vplyvom rôznych faktorov ho nevieme naplniť. Náš Pán od nás nechce, aby sme mu prinášali obety, ktoré budú všetkým navôkol „trhať“ zrak. Chce, aby sme konali aj to najmenej, vytrvalo. Pretože tomu, kto vydrží a s pokorou nasleduje Pánov hlas, je všetko možné. Na všetky dnešky a zajtrajšky nám bolo danej toľko milosti, koľko len potrebujeme. Nemusíme skladať ódy, verše, či trápiť sa náročnými predsavzatiami. Bohu stačí najmenej – a zároveň to najviac – odovzdať sa mu v úprimných modlitbách srdcom. Možno sa pýtaš, či je hodná obyčajná reflexia dňa s prosbami nášho Nebeského Ocka. Môžem ťa uistiť, že áno, určite je. Ak všetko, aj to najmenej robíme vytrvalo a s láskou, Pán má v Tebe zaľúbenie.

Modlitba:
Drahý Bože, daj mi spoznať moju silu. Verím, že si tu pre mňa vždy, keď na Teba zavolám. Prosím, nech sa moja odhodlanosť prejavuje vo vytrvalej láske k Tebe. Daj mi nádej, ktorá aj hory prenesie. Spoločne to dokážeme, lebo viem, že láskou nič nepokazím. Pane, som tu.

Otázky na zamyslenie:
Dokážem byť vytrvalý v maličkostiach?
Aká je moja modlitba? Podobá sa pyšnému človeku, ktorý neprináša Bohu svoje srdce modlitbou, alebo je moja modlitba skromná, ale za to vkladám do nej celého seba?
Hľadám umenie malých krokov?


ZAMYSLENIE č.4 (video)
20.2.2021

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. (Lk 5)

Zamyslenie:
Pán Ježiš sa stretával aj s mýtnikmi a hriešnikmi. Keď farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježiš odpovedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“
Ježiš je tu pre všetkých, ktorí si uvedomujú svoje chyby a potrebujú pomoc. Mýtnici a hriešnici viedli nespravodlivý a zlý život a veľmi dobre vedeli, že to nie je v poriadku. Preto boli priťahovaní milosťou, ktorú im Spasiteľ prinášal. V Jeho prítomnosti boli ochotní činiť pokánie zo svojich hriechov a potom zakúsili odpúšťajúcu milosť.
Tento citát je z časti evanjelia, kde Ježiš prijíma pozvanie na hostinu od mýtnika menom Lévi. Aspoň tak si to myslia Farizeji. Tejto hostine ale predchádzalo iné Ježišove pozvanie. Keď Ježiš uzdravil ochrnutého a vyšiel z domu, kde sa to stalo, všimol si na mýtnici mýtnika. Léviho. Viete si predstaviť, aké to muselo byť nepochopiteľné, že si ho vôbec všimol!? Veď pred domom bolo toľko ľudí, že ochrnutého museli spustiť strechou. Ježišove slová pre neho boli jasné. „Poď za mnou”. A tu nastáva moment Léviho spásy. Tu nastáva moment spásy každého, kto koná tak, ako Lévi.
„On vstal a zanechal všetko a šiel za ním.“
Keď ideme ku lekárovi na operáciu, nechávame všetko tak. Dokonca nechávame aj seba kdesi v ústraní, keď sa nechávame uspať. Robíme to preto, aby bola operácia zvládnuteľná pre nás, ale hlavne pre to, aby doktor mohol lepšie pracovať. A takto je to aj s Bohom a našou spásou. Človek musí zanechať všetko – i seba samého – a úplne sa odovzdať Spasiteľovi. Všetko dať pod vládu Božieho Slova. Nášmu kresťanskému životu často chýba práve tento moment odovzdanosti a pri tom v odovzdanosti a v prijatí Ježiša je podstata Spásy. Odovzdaj sa a prestaň sa úzkostlivo sledovať! Spása je prednostne Božie dielo, Božia činnosť, až následne tvoja.
„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ Ježiš sa veľmi často predstavuje ako lekár a teda pristupujme k nemu ako k lekárovi. Keď idem k lekárovi, nejdem sa pochváliť s tým, čo nám zdravé, ale ukážem mu ten najškaredší vred na skrytom mieste tela, pretože ma trápi a od Ježiša čakám pomoc. Takto pristupujme k Ježišovi a nechajme sa ním operovať a potom podobne ako Lévi budeme môcť svedčiť o veľkých veciach, ktoré nám urobil Pán.
Povedzme Pánovi v tomto pôstnom čase svoje „áno, zanechávam všetko a idem za Tebou“. Premeňme svoje rozbúrené vnútro na pokojné srdce pokánia. Bez Ježiša sa to zdá byť nemožné, no s Ním to ide skoro samo tak, ako v úvode zamyslenia s mýtnikom a hriešnikom. Zanechajme aj samých seba a ponorme sa do Jeho prítomnosti v oslave toho, čo pre nás robí. Nechajme sa spasiť.

Modlitba:
Nakloň, Pane, Svoj sluch a vyslyš ma, lebo som hriešny, biedny a chudobný. Vypočuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. Zmiluj sa nado mnou, očisti ma od všetkých mojich hriechov a vín. Do Tvojich rúk vkladám svoju nádej. Len Ty ma môžeš zachrániť pre večný život. Iba v Tebe mi môžu byť odpustené hriechy. Iba Ty zo mňa môžeš urobiť nové stvorenie.

Otázky na zamyslenie:

  1. Naozaj vkladám svoju hriešnosť, pády a trápenia do Božích rúk, alebo sa snažím spasiť sám?
  2. Je pre mňa Ježiš sudca alebo lekár čo lieči?
  3. Som ako farizej sám nad sebou? Utápam sa v tom, aký som biedny alebo pozerám na to, čo so mnou Boh koná a viem, že je to dobré?

Aktivita:
Nájdi si čas na stíšenie sa a príď v tichu pred Božiu tvár. Počúvaj, čo o tebe hovorí.


ZAMYSLENIE č.3 (video)
19.2.2021

,,Bože Ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým“ (Ž 51)

Zamyslenie:
V jednej pesničke sa spieva: ,,Často som zranené vtáča, hľadám zmarené nádeje…“
Aj my sa niekedy cítime ako také zranené vtáčatá, ako vtáčatá, ktorým pristrihli krídla a nie sú schopné lietať, lebo vypadli z hniezda a padajú stále rýchlejšie a rýchlejšie.
Cítime sa možno nepochopení, slabí, sklamaní a často sa topíme vo svojich vlastných starostiach. A možno sa to snažíme aj nejako rýchlo vyriešiť a v duchu si tak hovoríme: ,,Musíš byť silný, musíš byť silný…“
Paradoxom je, že my tú silu máme. Sme predsa Božie deti. A ,,obetou Bohu milou je duch skrúšený“ (Ž 51,19).

Modlitba:
Dobrý Bože, vďaka Ti za dar viery, vďaka Ti za to, že sme Tvoje deti, a že stojíš každý deň pri nás. Vďaka Ti, Pane, aj za ťažké situácie a čas, kedy sa cítime slabí. Prosíme Ťa, Pane, uč nás obetovať tento čas Tebe a dôverovať Ti.

Otázky na zamyslenie:
Ako zažívam Božiu vernosť vo svojom živote?
Som ten, čo viac ďakuje alebo sa sťažuje?

Aktivitka:
K zamysleniu si môžeš vypočuť aj už spomínanú pesničku :)
Timothy- Zranené vtáča – https://www.youtube.com/watch?v=0ZBefByDUvY


ZAMYSLENIE č.2 (video)
18.2.2021

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! (Lk 9)

Zamyslenie:
Tieto Ježišove slová sa dajú zhrnúť do výrazu obrátiť sa. Čo to znamená? Často vnímame iba jednu jeho stranu, a to odstraňovanie chýb, zriekanie sa. Výzva k obráteniu v evanjeliách znamená ale taktiež uveriť, že s Ježišom ide o skutočný a plnohodnotný život. Ježiš ukazoval cestu k takémuto životu: pomáhať tým, ktorí to potrebujú, nepovyšovať sa nad iných, odpustiť aj nepriateľovi, dôverovať, že Boh je náš Otec a to aj v ťažkých chvíľach života.
Tento výrok je pre nás teda výzvou k obráteniu. Znamená to chcieť žiť život navrhovaný Ježišom. Takýto život ide neraz v protismere s dobou, zvykmi, našimi sklonmi či pudmi. A toto je ten kríž, o ktorom hovorí Ježiš. Pravdaže, kríž je niekedy príliš ťažký a človek dá prednosť životu „po svojom“. Dovolí, aby sa prejavili jeho pudy a sklony. Ježiš to dobre vedel, preto neustále ponúka odpustenie ako šancu znova pokračovať v nastúpenej ceste.
S týmto sa veľmi tesne viaže ešte jedna dôležitá skutočnosť. Ježiš svojím prejavom, ako aj zázrakmi strhol za sebou davy ľudí. Nadšení boli aj apoštoli. Ježiš však chce zostať verný svojmu poslaniu, preto kladie nároky na vieru (tajomstvo Eucharistie, Jeho Božstvo) aj nároky na život (milovať nepriateľa). Nastáva chvíľa, kedy sa treba rozhodnúť pre tento život. Pokušenie odísť je veľké. A mnohí tak urobili. Apoštoli počujú Ježišovu otázku: „Aj vy chcete odísť?“ Vtedy Peter v mene všetkých zaujme nádherný postoj: „Pane, ku komu by sme išli, ty máš slová večného života.“
Vytrvať je najnáročnejšie, ale aj najvzácnejšie. Vo vernosti je nám nádherným vzorom svätý Peter. Ani on vtedy nechápal mnohé veci, avšak dôveroval Kristovi. Veriť totiž neznamená mať hneď vo všetkom jasno. Skutočná viera sa nezaobíde bez pochybností. Ježiš od nás nežiada, aby sme si pred nimi zatvárali oči. Žiada, aby sme dôverovali Jeho slovám. Veď o sebe vyhlásil: „Ja som cesta, pravda a život.“
A tak sa pozvanie v tejto vete stáva veľmi jasným. Ak chceš ísť za Mnou, mať úžasný život plných zázrakov a požehnania, zapri sám seba, pochop že nie ty si toho strojcom ale ja, tvoj Boh, robím tvoj život hojným. Preto pusti, čo držíš. V dôvere mi to odovzdaj, nech sa o to postarám, vezmi svoj kríž, buď odvážny, poď proti prúdu, nenechaj sa zotročiť, a nasleduj Ma, Môj hlas, Moju cestu, pravdu… Jednoducho poď.

Modlitba:
Pane, daj mi srdce chápavé pre Tvoje poznanie, nech vidím a rozumiem, kam ma voláš. Daj mi srdce odvážne tam vykročiť. Daj mi srdce verné, nech na tejto ceste vydržím stáť a daj mi srdce bojovníka, nech sa z nej nenechám strhnúť. Amen.

Otázky na zamyslenie:

  1. Chcem naozaj nasledovať Ježiša? Nie kráčať pred Ním, nie vedľa Neho … Chcem sa nechať viesť?
  2. Som ochotný uznať, že len On má ten správny smer pre mňa?
  3. Vnímam, že môj kríž je aj tým Jeho?
  4. Som pripravený cestu s Ním neopustiť?
  5. Čo pre to chcem urobiť?

Aktivita:
Prichádza pôst. Obdobie, kedy nás Boh volá pripraviť sa na vykúpenie, na novú cestu s Ním. Na nový začiatok vo vykúpenom a od hriechu slobodnom svete. Ak môžeš, priprav sa na toto prípravné obdobie dobrou svätou spoveďou a ak takú možnosť nemáš, urob si dobré spytovanie svedomia a odpros Boha o odpustenie. On totiž odpúšťa.
Rozhodni sa pre prežitie pôstu naozaj ako prípravy na novú cestu. Cestu s Bohom do zasnúbenej zeme, do neba. Na nebo samotné. Daj si pevný záväzok, že v pôste sa budeš snažiť viac Boha poznávať a viac skúmať svoje srdce a Božie miesto v ňom. Buď pevný v tomto rozhodnutí a nepoľav.


ZAMYSLENIE č.1 (video)
17.2.2021 (Popolcová streda)

„A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6)

Zamyslenie:
Poznáte starozákonnú knihu Exodus a jej príbeh? Určite. Veď komu by nebolo aspoň z počutia známe veľké svedectvo o Božom vyslobodení Izraelitov z otroctva. Aj ja som poznala. Alebo skôr som si to myslela. Do jeho čítania som išla s obrazom odvážneho Mojžiša a desatorom egyptských rán, no zároveň s veľkými očakávaniami, lebo som si bola istá, že tam nájdem o mnoho viac z toho, čo má Boh na srdci. A On naozaj ukazoval pre mňa dosiaľ neslýchané. Avšak popri tom všetkom bol pre mňa najväčším prekvapením Áron, Mojžišov brat. To meno mi nehovorilo nič. Jeho spolupráca na Božom diele bola pre mňa obrovskou novinkou, čo ma doviedlo k zamýšľaniu sa. V Biblii máme mnoho príbehov a v každom z nich vystupuje nejaká tá hlavná postava. Niekto, Bohom vyvolený, aby konal, aby svedčil. Nájdeme tam Ježiša (ten je ale iná liga), Máriu či Dávida, ktorých poznajú aj tí, ktorí počuli o Biblii možno raz. Potom sú známi proroci či apoštoli, ktorých spoznanie vyžaduje minimálne pár hodín strávených v kostole alebo ľahké prelistovanie Písma. A takto by sme mohli ísť hlbšie a hlbšie a došli by sme k Áronovi. A od neho až k miliónom maličkých Božích vyvolených, ktorých meno sa ani nezachovalo. O ktorých skutkoch ani len netušíme, no ktoré dokonalo a nenahraditeľne zapadajú do Stvoriteľovho plánu.  Nie nadarmo Pavol káže: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, nie ako ľuďom.“ Pretože práve naše konanie v skrytosti hovorí o tom, akí naozaj sme. Hovorí o tom, ako naozaj milujeme Pána. Pretože aj keď sa môže zdať, že Áronovi bolo takpovediac ukrivdené. Že ten, ktorý mnoho hovoril za Mojžiša, je v očiach sveta druhoradý, by mohol namietať. Opak je pravdou. Boh videl jeho snahu a oddanosť. Vidí aj tvoju. Boh poznal dobrotu a úmysly jeho srdca, aj keď sa určite nerozhodol vždy správne. Pozná aj tvoje. Tí, ktorí mali počuť o tom, čo cez Árona Boh vykonal, tým to bolo zjavené. Dotýkal sa ich sŕdc a robí to doteraz. Čo by si mohol Áron priať viac? Čo by sme si my mohli priať viac, ako byť Ním používaní. Aj keby Svetlo v nás malo zmeniť srdce jednej osoby, či hoc len jeden smutný deň blížnemu. Naša odmena by bola veľká. Nech máme určenú akúkoľvek malinkú rolu, za nás ju nevykoná nik iný. Boh si nás vyberá a našu vernosť odmení. Aj keby bol jediným.
Vlastne… On by mal byť Jediným, na ktorého názore a pochvale nám záleží.

Modlitba:
Drahý Bože,
vďaka Ti za to, že ak žijeme podľa Tvojej vôle, premieňaš všetko na dobré. Že si Bohom, ktorý za zlyhaním našich schopností vidí úmysel nášho srdca. Za to, že v nás pôsobíš, že chceme a konáme, čo sa Tebe páči a tak nás zbavuješ bremena. Bremena pokušenia získať si uznanie druhých. Pokušenia spadnúť do sebachvály či naopak podceňovaniu sa. Vďaka, že môžeme kráčať v dôvere v Tvoju všemohúcnosť.  Prosím, daj aby sme do každej činnosti či služby vstupovali s úmyslom zapáčiť sa Tebe.
Amen.

Otázky na zamyslenie:
Počúvam Božie volanie aj do vecí, ktorých výsledkom si nie som istý? Alebo do činností, pri ktorých som si vedomý, že ovocie mojej práce možno nikdy neuvidím?
Pýtam sa Boha na to, ako ma vidí On?
Dokážem uveriť, že Boh je spokojný s tým, čo som schopný dávať? Dokážem uveriť, že ma miluje, aj keď nie som tak trpezlivý, svedomitý, svätý…. ako by som chcel byť?