Úvahy o čnostiach

Plán tém:
V našom centre sa ešte v roku 2010 konal cyklus úvah na tému „Vlastnosti charakterného človeka“. Iný názov je „Čnosti“.Predstavujeme 28 vlastností, ktoré budujú dobrý charakter človeka. Samozrejme, budeme sa nad nimi zamýšľať z kresťanského pohľadu. Cyklus viedol p. Ján Štefanec SVD v pondelky počas sv. omše o 19:00 hod. vo veľkej sále UPeCe.Podkladom pre tento cyklus bola kniha Donald DeMarco: The Heart of Virtue. Lessons from Life and Literature Illustrating the Beauty and Value of Moral Character (Srdce čnosti. Lekcie zo života a z literatúry, ilustrujúce krásu a hodnotu mravného charakteru). Ignatius Press, San Francisco, 1996.
Zoznam úvah o čnostiach: